info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

Kultúrne a komunitné centrum ZORA - 2

 

 „Kultúrne a komunitné centrum ZORA - 2"

Projektová dokumentácia

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

 

Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

 

Pre tento účel chceme využívať priestory bývalého kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. V  máji roku 2012 začala participatívna komunita s rekonštrukciou objektu, čoho  výsledkom bolo, po júnovom schvalení 13000 EUR z participatívneho rozpočtu, vybudovanie dvoch učební, oprava prasknutej rúry na rozvodoch tlakovej vody, zrekonštruovanie kurenárskych rozvodov, výmena prasknutých radiátorov v počte 10 kusov a znovuzapojenie prívodu plynu a elektriny do objektu. Ďalej pracujeme na znížení energetickej náročnosti budovy zateplením stropu v celej prednej časti objektu.

Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý poslúži pre výstavbu detského ihriska, hrázd a „preliezok" na cvičenie a menšieho parku .

V súčasnosti ide o pokračovanie projektu Kultúrneho a komunitného centra ZORA z roku 2012, nakoľko z odsúhlaseného rozpočtu nebolo možné pokryť všetky potrebné položky.

 

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Projekt sa zameriava na riešenie problému dlhodobej absencie kultúrneho zariadenia v časti Trnávka ako aj jej širšom okolí, a na riešenie nedostatku voľnočasových a pohybových aktivít pre deti a mládež v tejto časti mesta. Na Trnávke sa v súčasnosti nachádza jedno detské ihrisko a žiadna kultúrna alebo vzdelávacia inštitúcia.

 

Vo významnej miere je citeľný aj deficit spoločenských podujatí, verejných diskusií a akcií utužujúcich komunitné povedomie miestnych obyvateľov a spoločné riešenia lokálnych záležitostí.

 

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

 

 

Najväčšou devízou pri realizácií projektu je budova a pozemok bývalého kina Zora. Participatívna komunita už začala s kultiváciou okolia, ktoré odhaľuje stále rastúci potenciál objektu a okolitého pozemku.

Komunita má k dispozícii angažovaných mladých ľudí so vzdelaním alebo záujmami v rôznych oboroch, ktoré môžu prispieť významnou mierou k chodu a rastu projektu. Takisto disponuje spoľahlivými kontaktami v oblasti kultúry a vzdelávania, a teší sa záujmu a podpore miestnych obyvateľov, ktorým bol doteraz projekt predstavený.

 

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

 

Autor a predkladateľ projektu: Andrej Gašpar

Realizátori a koordinátori: Andrej Gašpar, Peter Mihálka

Konkrétne obsadenie pri aktivitách ešte nie je známe, nakoľko ide o rozsiahly projekt, ktorého programová náplň bude závisieť od finančných možností, ktoré priamo podmieňujú rozsah rekonštrukcie/prispôsobenia priestorov.

Koordinátori projektu sú schopní a ochotní osobne sa podieľať na rekonštrukcii a menších stavebných úpravách, takisto  aj viesť centrum, čo sa týka jednotlivých aktivít alebo celkovej programovej štruktúry.

Autor a predkladateľ projektu Andrej Gašpar študoval nemecký jazyk a históriu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, žil istý čas v USA a je držiteľom certifikátov úrovne C1 v anglickom jazyku (Cambridge) a C1 v nemeckom jazyku (štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave), čo by chcel využiť pri výučbe jazykov v KCZ. Dlhé roky pôsobí v hudobnej brandži nielen ako hudobník, ale aj ako manažér a organizátor hudobných podujatí a turné s celoeurópskou pôsobnosťou, vďaka čomu niekoľkokrát precestoval celú Európu a nadobudol významné skúsenosti a kontakty.

Koordinátor projektu Peter Mihálka je jeho dlhoročným spolupracovníkom a tourmanagerom. Počas rokov spolupráce s A. Gašparom ako aj v zamestnaní, kde niekoľko rokov pôsobí ako riadiaci nakladania lietadiel na letisku M.R. Štefánika, získal mnoho poznatkov v oblasti organizácie a manažmentu. Disponuje mnohými kontaktami v rôznych odvetviach kultúry, o.i. v divadelnej sfére a alternatívnej kultúre. Je aktívnym športovcom so zameraním na freeride cyklistiku a projekt by rád obohatil o spoluprácu s bratislavskou Cyklokoalíciou a organizáciou kultúrnych podujatí.


 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

 

 

Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.

 

 

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

 

Cieľová skupina občanov nie je vymedzená. Výsledky projektu sú prístupné všetkým vekovým kategóriam od najmenších po seniorov. Takisto aktivity v objekte a na jeho pozemku nemajú vekové ohraničenie. Park/meditačnú záhradu môžu využívať všetci bez rozdielu veku, takisto ihrisko, ktoré chceme vystavať so zámerom ako hier pre deti, tak aj s cieľom fitness funkcie, možu využívať od detí cez adolescentov, až po dospelých ľudí všetci. jazykové a hudobné krúžky bude umožnené navštevovať každému na základe jeho úrovne v danom subjekte, nie na základe veku, s výnimkou kurzov pre najmenších.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

 

 

Projekt začal využívaním bývalej kinosály na koncerty. Ďalej sa bude sála využívať na rôzne prednášky,kurzy a stretnutia.V pláne je aj bábkové a klasické divadlo, ako aj rôzne pohybové aktivity pre deti a dospelých. Dokončením stavebých úprav učební, sa tie začnú využívať na jazykové, hudobné a iné kurzy ako aj na dašiu kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Rozbiehame projekt náučnej čajovne, ktorá bude v priestore bývalej šatne a na jar plánujeme dokončenie relaxačnej záhrady, ktorá bude počas pekného počasia taktiež využívaná na rôzne aktivity (letná čitáreň, susedské stretnutia pod holým nebom a pod.)  Dlhodobo by sme projekt chceli nasmerovať do plného využitia ponúkaných kapacít, zvyšovať úroveň služieb a dostať projekt na úroveň sebestačnosti.

 

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Ako koordinátori projektu sme vďaka skúsenostiam a širokej sieti kontaktov v oblasti kultúry a vzdelávania ako i športu schopní poskytnúť KCZ zaujímavú, rôznorodú a bohatú programovú výplň vedenú kvalifikovanými ľuďmi, zabezpečiť plné využitie ponúkaných kapacít a dostatočne spropagovať činnosť KCZ, rovnako ako sa aj postarať o bezproblémový chod celého zariadenia.
Vzdelávanie
Pre oblasť vzdelávania sme pripravení:
 zabezpečiť kvalifikovaných lektorov pre výuku cudzích jazykov
 zabezpečiť učiteľov hudby
 poskytnúť priestory pre školy, spolky, kluby s cieľom prednášok, premietania, besied a pod.
 organizovať vlastné prednášky, premietania, diskusie

Kultúra

Pre oblasť kultúry sme schopní:

 zorganizovať, technicky podporiť a spropagovať koncerty širokej škály žánrov
 vďaka kontaktom z divadelného prostredia zorganizovať predstavenia rôznych hier ako aj divadelného krúžku pre deti a mladistvých
 bábkové divadlo
 využiť sálu pre premietanie filmov, dokumentov a pod.
 poskytnúť priestory pre rôzne menšie výstavy, vernisáže
 akusticky vyriešiť a poskytnúť priestory na skúšanie pre hudobné skupiny

Šport a oddych
 v spolupráci s bratislavskou „Cyklokoalíciou" organizovanie workshopov, výletov
 organizácia denných detských táborov so zameraním na výuku cudzích jazykov, v spolupráci so seniormi intergeneračných voľnočasových aktivít
 detská gymnastika pre najmenších (škôlky),jóga a pod.
 v areáli vybudovanie detského ihriska a časom aj lezeckej steny
 meditačná záhrada
 čajovňa/kaviareň na báze dobrovoľných príspevkov
 susedské stretnutia v areáli, grilovačky a pod.

 

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Kultiváciu pozemku, zriadenie parku (meditačnej záhrady) ako aj menšie stavebné a povrchové úpravy, sú koordinátori projektu schopní vykonať samostatne, poprípade s pomocou dobrovoľníkov. Rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové okná a oprava strechy tak budú najdôležitejšia investícia.

 výmena okien za plastové: cca. 700 EUR
 oprava strechy cca. 2900 EUR
 rekonštrukcia sociálnych zariadení: cca. 1000 EUR

Zvuková izolácia: 1000EUR

Energie (elektrina, plyn, voda a ďalšie poplatky): cca 10000 EUR/rok

Celkový odhad nákladov: cca.
15500 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla