info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

projekt - SEMAFOR na sídlisku

 

Projektová dokumentácia PR 2013

 

SEMAFOR na sídlisku

 

 

Anotáciakrátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Chceme dať pomyslenú „červenú" anonymite na sídlisku a „zelenú" vytváraniu rodiny na sídlisku. Chceme podporiť stretávanie sa rodín, mládeže a detí. Chceme vymaľovať a zrekonštruovať časť vnútorného priestoru centra na Mamateyovej ulici. Chceme priestor pre neformálne stretávanie sa detí, mládeže a rodín, vytvorenie priestoru „čajovne", kde by sa mohli rodiny stretávať a spoznávať. Chceme ponúknuť priestor kde sa budú rodičia čakajúci na deti, ktoré sú účastné na aktivitách strediska môcť v kultúrnom prostredí spoznávať, vymieňať si svoje skúsenosti a vytvárať jednu komunitu, ktorá rodinnosťou prelamuje múry anonymity.


Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

 

Po 16 rokov existencie komunitného centra na Mamateyovej ulici sa aktivity strediska rozrástli do šírky: z pôvodného zamerania iba na potreby deti v centre teraz existuje početná skupina mladých a mladých rodín, ktorí centrom prešli a teraz sa zapájajú do života strediska aj ako dobrovoľníci. Prelamujeme spoločenskú anonymitu sídliska ale narážame na  nekultúrnosť a praktické a dispozičné nedostatky prostredia centra pre aktuálne zmenené potreby súvisiace so stretávaním sa rodín a mládeže. Podarilo sa vybudovať detské ihrisko a relatívne kultúrne vonkajšie priestory, kde sa miestna komunita občanov snaží vytvárať širokú rodinu v zdravom výchovnom prostredí, ale vnútorné priestory sú pre aktuálne potreby nevyhovujúce. Po 16 rokoch existencie strediska by si vnútorné priestory vyžadovali vymaľovať a prispôsobiť zmeneným potrebám.

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

V stredisku na Mamateyovej ulici sa už 16 rokov početná skupina dobrovoľníkov a niekoľko združení snaží budovať súdržnú komunitu a rodinu uprostred sídliska. Aktivity v centre sa logicky združujú do troch hlavných pilierov :

Deti – Dobrovoľníci sa snažia o výchovné prostredie, miestna komunita sa aktívne zapája do terénnej sociálnej práce a streetworku súčastne s aktivitami neformálneho vzdelávania pre deti. V súčastnosti sa do aktivít strediska každý týždeň pravidelne zapája asi 300 detí. Ide o denné centrum, stretávanie rovesníckych skupín (neformálne vzdelávanie) a záujmových krúžkov, doučovanie športové skupiny (3x futbal, 3x floorbal, vybíjaná).

Mládež – Po 16 rokoch práce v teritóriu máme solídnu základňu mladých (SŠ a VŠ), ktorí prešli klubovou činnosťou a teraz sa aktívne zapájajú ako dobrovoľníci pri práci a neformálnom vzdelávaní detí. Ich činnosť je na dobrovoľníckej báze a aktívne sa jej venuje asi 80 mladých (ale aj dospelých) dobrovoľníkov. Aj naďalej im ponúkame priestor pre osobný rast a kvalifikáciu nielen v oblasti animácie detí a ich voľnočasových aktivít. Dobre funguje stretávanie sa v rovesníckych skupinách (cca 10x15 mladých) a záujmových krúžkoch (týždenne pracujú 3 zbory, športové skupiny – hokejbal 2x, floorbal 2x, futbal, volejbal, fotografia, tanec, …) a rôzne jednodňové športové podujatia a turnaje.

Rodiny – Účinnosť výchovného zásahu (veríme) spočíva najmä v sieťovaní služieb a prepájaní čím viacerých zložiek, ktoré prichádzajú do styku s deťmi a mládežou. Preto sa v centre venuje pozornosť aj (často neúplným) rodinám detí na sídlisku. Ponúkame výchovné kurzy pre mamičky malých detí, kurzy o efektívnom rodičovstve, kurzy osobnostného rastu. Vznikla iniciatíva „Mamatko", v ktorom sa mamičky samy organizujú a stretávajú, vymieňajú si skúsenosti navzájom sa spoznávajú a tak vytvárajú rodinu. V stredisku samostatne funguje asi 10 rodinných spoločenstiev.

 

Predkladateľ projektu a realizátori: 

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

Projekt bude realizovať skupina dobrovoľníkov, ktorí v centre dlhodobo pracujú (niektorí už od jeho založenia v roku 1996). Projekt predkladajú menovite Martin Josko, Ing. Andrej Kňaze, Ing. Lenka Jakubcová.

 

Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Podporiť a rozšíriť život komunity, ktorá sa stretáva v komunitnom centre na Mamateyovej ulici o priestor pre neformálne stretávanie sa v prostredí strediska. Bojovať proti anonymite a vytvárať výchovnú komunitu aktívnym zapájaním mladých a rodín do života miestnej komunity.

 

Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Deti, mládež a rodiny z miestnej časti Ovsište, ktorí centrum navštevujú a ktorí do centra stále pozývajú aj nových občanov. Každoročne registrujeme v septembri niekoľko desiatok nových záujemcov o vzdelávacie a voľnočasové ponuky dobrovoľníkov nášho strediska. Odhadujeme, že dverami strediska prejde každý týždeň viac ako 2000 občanov nielen mestskej časti Petržalka.

 

Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Keďže sa predkladatelia projektu venujú dobrovoľníckej práci v centre na Mamateyovej ulici už 16 rokov, je opodstatnené tvrdiť, že jeho udržateľnosť a pokračovanie je reálna. Deťom a mládeži je dôležité venovať čas a srdce, čo s pomocou dobrovoľníkov a ľudí naklonených tejto myšlienke sme schopní pokryť. Za roky pôsobenia v oblasti sa vytvorila mentalita ocenenia práce dobrovoľníka a darí sa nám ponuky pre miestnu komunitu stále rozširovať. Základné smerovanie je podľa nás v centre dobre nastavené a potvrdené záujmom občanov o ponuky strediska. Každý rok sa ale vnášajú do života strediska nové prvky aj na základe podnetov z prostredia. (tento rok napríklad aj spolupráca s DSS Most alebo svojpomocné sobotné brigády na udržiavaní strediska – aj z dôvodu zhoršenej finančne situácie)

 

Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Nové aktivity - zámer

Popis

Stavebná rekonštrukcia priestorov „čajovne"

jún-august 2013

týždenné využitie čajovne (cca 30 hod)

 

 

Materiálne vybavenie priestorov

 jún-august 2013

 

 

Účelové využívanie priestorov pre nové aktivity miestnej komunity

a/ Kultúrny program a rôzni hostia

b/ Klubové aktivity a hry

január – december 2013

Spoločenské aktivity:

 

 

 

 

Rozpočet: Doplnenie o rozšírenie priestorov a nové aktivity

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov

 

Stavebná rekonštrukcia priestorov

Príprava priestorov,(búranie, vymaľovanie..)

Ťahanie elektroinštalácie a vody

Dvere

Poličky a regále

 

1000 €

1000 €

2 x 150 €

200 €

Spolu:

2 500 €

Materiálne vybavenie priestorov

Stoly so stoličkami

Sedacie súpravy

Kreslá (rôzne druhy)

Barové stoličky

Jedálenský set

Barový pult

Svietidlá

10 x 150 €

10 x 200 €

6 x 100 €

6 x 50 €

250 €

800 €

800 €

Spolu:

6 250 €

Klubová činnosť

Stolové hry

Športový material

Vybavenie kuchyne

500 €

500 €

500 €

Spolu:

1 500 €

Celkovo spolu:                                                                                                                                                                   10 250 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla