info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

Rámcová schéma alokácie financií na projekty

Participatívny rozpočet

Rámcová schéma alokácie financií na projekty

 

Tento dokument špecifikuje spôsob, akým sa uvoľňujú financie na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu.

 

Rozpočet projektu

Pri realizácii projektu sa vychádza z rozpočtu, ktorý bol navrhnutý participatívnou komunitou a schválený v rámci verejného zvažovania. Akékoľvek zmeny jednotlivých položiek v rozpočte je možné realizovať len na základe vzájomného súhlasu medzi magistrátom hlavného mesta a participatívnou komunitou. Zmena položiek rozpočtu sa realizuje spravidla za okolností, že v rámci verejného obstarávania prišlo k zníženiu alebo navýšeniu ceny.

 

Zodpovednosť za čerpanie

Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje výlučne hlavné mesto SR Bratislavy. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma, participatívne komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov (s výnimkou ak ide o platby za dohody o vykonaní práce) a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie. Členovia participatívnych komunít rozhodujú o alokáciách a podľa možností, resp. potreby spolupracujú na realizácii projektov.

 

Obsahové zabezpečenie projektu

Každý participatívny projekt má na začiatku realizácie pridelené zodpovedné oddelenie magistrátu, resp. zodpovedná osoba, ktorí sú zodpovední za obsahovú a odbornú prípravu, koordináciu a realizáciu projektov. Toto oddelenie magistrátu zároveň pripravuje podklady pre obstaranie tovarov a služieb. O pridelení zodpovednosti za konkrétny projekt rozhoduje primátor, primátorom poverený zamestnanec, resp. riaditeľ magistrátu.

 

Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov a služieb sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a vnútornými pravidlami o hospodárení. Pokiaľ ide o obstaranie tovaru alebo služby v hodnote do 10 tisíc eur, je potrebné, aby bol uskutočnený prieskum trhu s minimálne tromi cenovými ponukami. To neplatí v prípade, že má hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa na zodpovedajúce tovary a služby. Pri sume nad 10 tisíc eur je potrebné verejné obstarávanie uverejniť v obchodnom vestníku. Podklady k obstarávaniu tovarov a služieb pripravuje zodpovedné oddelenie magistrátu, ktoré ich zároveň zadáva do objednávkového systému NORIS. Schvaľovanie a vystavovanie objednávok, ako aj príprava podkladov na úhradu má v kompetencii poverený pracovník Kancelárie primátora. Kancelária primátora je zároveň jedinou organizačnou zložkou, ktorá spravuje kapitolu 12.5 – Participatívny rozpočet.

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Zverejňovanie objednávok a faktúr súvisiacich s participatívnym rozpočtom sa zverejňuje štandardne na internetovej stránke http://register.bratislava.sk a pre lepšiu prehľadnosť zároveň aj na internetovej stránke participatívneho rozpočtu http://pr.bratislava.sk. Zodpovedný za zverejňovanie je poverený pracovník Kancelárie primátora.

Súhrnný prehľad kompetencií

 

Popis úkonu

Zodpovedný

Príprava rozpočtu projektov

Participatívne komunity

Návrh celkového rozpočtu PR

Verejné zvažovanie

Legislatívne schválenie celkového rozpočtu PR

Mestské zastupiteľstvo

Zmeny v celkovom rozpočte

Verejné zvažovanie

Legislatívne schválenie zmien celkového rozpočtu PR

Mestské zastupiteľstvo

Zmeny v rozpočte projektu

Participatívna komunita po konzultácii s Kanceláriou primátora, resp. zodpovedným oddelením magistrátu

Predkladanie návrhu na alokáciu projektov PR do MsZ

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)

Predkladanie správy o realizácii a čerpaní PR do MsZ

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor Milan Ftáčnik, zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora Ľubomír Andrassy, spracovateľ: poradca primátora Michal Feik)

Priradenie projektu zodpovednému oddeleniu magistrátu

Riaditeľ magistrátu (Z: Rastislav Gajarský)

Odborná a obsahová koordinácia jednotlivých projektov

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy

Obstarávanie tovarov a služieb, príprava víťaznej ponuky, zadanie návrhu objednávky do systému NORIS

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy

Vecná a obsahová kontrola objednávky

Kancelária primátora (Z: Michal Feik, Edita Šušolová)

Schválenie a podpis objednávky

Kancelária primátora (Z: riaditeľ kancelárie, Ľubomír Andrassy)

Evidencia došlých faktúr, expedícia na úhradu

Kancelária primátora (Z: Edita Šušolová)

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://register.bratislava.sk

Kancelária primátora (Z: Andrea Veselá)

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke http://pr.bratislava.sk

Kancelária primátora (Z: Michal Feik)

Preberanie dodaných tovarov a služieb

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR Bratislavy

 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla