info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

štvrtok 8smeho

Ne, 11 nov 2012 20:30:00 +0100

Štvrtok 8smeho
Autor/ka: Ján Ilavský

 

Vo štvrtok 8. Novembra 2012 prebehlo Verejné zvažovanie Participatívneho rozpočtu mesta Bratislava pre rok 2013. Zvažovanie sa konalo v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00 a týmto stretnutím vrcholil celý proces Participatívneho rozpočtu. Pokúsim sa bližšie priblížiť podobu tohto procesu a jeho výsledky.

 

 

Proces Participatívneho rozpočtu (PR)

September – 30. Október Verejná prezentácia

PR pre rok 2013 sa začal v Septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácii v budove YMCA na Karpatskej ulici č.2. Do tejto fázy bola pozývaná široká verejnosť, ktorá mohla predkladať vlastné návrhy a nápady, alebo pripomienkovať už vytvorené projekty. Treba povedať, že reklamu tomuto procesu zabezpečovali najmä svojpomocne členovia komunít a s masívnejšou podporou zo strany mesta by tento proces mohol osloviť širší záber obyvateľov. To je aj imanentnou snahou PR - zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do participatívneho rozhodovania o mestskom rozpočte a do formovania podoby mesta, ktoré obývajú. Pochopiteľne je však potrebné ukázať mestskému zastupiteľstvu, že tento prístup k riešeniu vecí verejných je zmysluplný a zo strany obyvateľov žiadúci. Verím, že potom dôjde aj k viditeľnejšej marketingovej podpore zo strany mesta.

Na verejných fórach komunít obyvatelia mesta navrhovali priority pre jednotlivé komunity. Na základe takto formulovaných priorít boli následne vypracované projekty, ktoré postúpili do verejného zvažovania 8. Novembra 2012. Projektové dokumentácie projektov boli zverejnené na stránkach pr.bratislava.sk. Všetky projekty boli prezentované 30. októbra v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00, kde boli otvorene pripomienkované členmi komunít a prítomnou  verejnosťou.


Verejné zvažovanie (VZ)

8. November 2012, 17:00 Justiho sieň Primaciálneho paláca

 

Program VZ:

- Privítanie a úvodný vstup
- Kritéria pre posúdenie projektov
- Prezentácia projektov
- (Prestávka)
- Hodnotenie projektov a dohoda
- Záver

VZ sa začalo s takmer žiadnym časovým sklzom. Úvodné slovo patrilo radcovi primátora Michalovi Feikovi a Peťovi Vittekovi z OZ Utópia, ktorí v skratke zhrnuli uskutočnené kroky a dosiahnuté úspechy procesu PR. Následne sa otvorila diskusia ohľadom zrozumiteľnosti a štruktúry kritérií, na základe ktorých prebehne hodnotenie predložených projektov.

     Kritéria posudzovania projektov:

         - Veľkosť cieľovej skupiny a dopad na ňu

         - Zapojenie komunít a aktivizácia obyvateľov

         - Efektívnosť využitia financií

         - Prínos projektu k PR

         - Súlad projektu s prioritami komunít

 

Lukáš Bulko prezentuje projekt Autonómna zóna LafranconiPo uzavretí kritérií nasledovala krátka prezentácia jednotlivých projektov s dôrazom na progres a zmeny, ktoré predkladatelia uskutočnili v poslednej dobe. Predpokladom bolo, že všetci zainteresovaní sú oboznámení s podobou a cieľmi jednotlivých projektov, a aj vzhľadom na verejnú prezentáciu projektov z 30. októbra nebolo potrebné opätovne prezentovať celú podobu projektov. Duplicite toho, čo už bolo povedané sa však nedalo vyhnúť čo bolo aj na úkor energie prítomných a samozrejme času.

Po krátkej prestávke nasledovalo hodnotenie projektov delegátmi komunít. Delegáti jednotlivých komunít boli určení na stretnutiach komunity. Predstavovali tlmočníkov počas hodnotenia projektov pričom z každej komunity boli určení dvaja delegáti. Každá komunita mala teda dva hlasy, ktorými hodnotila všetky projekty okrem projektov vlastnej komunity (napríklad komunita Seniorov hodnotila projekty komunít Zelené mesto, Open Data, Mládež; a podobne zvyšné komunity). Hodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

Výsledky hodnotenia projektov na verejnom zvažovaníHodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

 

Rovnako bolo spustené aj hlasovanie na internete. Jedno prebiehalo na stránkach pr.bratislava, kde bolo možné hlasovať za tri projekty v rôznej priorite – prvá priorita mala váhu 5%, druhá 3,5% a tretia 1,5% z celkového poradia. Súčasne prebiehalo aj hlasovanie na sociálnej sieti Facebook, ktoré predstavovalo 10%. Ohľadom internetového hlasovania bolo niekoľko nedostatkov. Medzi najzávažnejšie patrí napríklad možnosť hlasovať opakovane viackrát na stránkach mesta, alebo nejasnosti ohľadom relevantnosti Facebook hlasovania, ktoré malo byť spočiatku informatívne a tak veľa projektov nezahájila facebookovú kampaň, nakoniec však získalo váhu 10%. [tabulka od feika]

 

 

 

Výsledky procesu PR

 

Všetky výstupy sa spracujú do záverečného dokumentu, ktorý bude obsahovať v procese PR schválené priority pre komunity a poradie projektov podľa dôležitosti, tak ako im budú odovzdané hlasy v internetovej ankete a pri verejnom zvažovaní. Dokument bude následne odovzdaný primátorovi a začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva následne na svojom zasadnutí rozhodnú o tom, aká suma bude na PR pre rok 2013 vyčlenená. Realizovať sa budú tie projekty, ktoré sa do poslancami schválenej sumy zmestia podľa poradia stanoveného procesom PR.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla