Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

LETNÉ TÁBORY

Projektová dokumentácia

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli zlej finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám.

Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.

Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a priniesť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnosti sa veľmi poukazuje na skutočnosť, že deti zo znevýhodneného prostredia nemajú prístup k tak širokej škále aktivít vo voľnom čase, ako deti z bežných rodín. Dôvodom je najmä zlá finančná situácia, v ktorej sa spolu so svojím rodičom nachádzajú, ako aj nedostatok času zo strany rodiča, ktorý veľa času trávi v práci, a tak často nemá dosah na to, čím sa jeho dieťa práve zaoberá. Tieto deti majú tendenciu skĺznuť do pasívnejších foriem trávenia voľného času, respektíve sa bezcieľne potulovať po ulici, a to obzvlášť počas prázdnin, kedy nemusia chodiť do školy.

Denné letné tábory poskytujú riešenie tohto problému pre mnohé rodiny, sú výbornou alternatívou k letným pobytovým táborom, avšak cena denných táborov sa na 5 dní pohybuje od 80 € (spodná hranica) až po cenový strop okolo 150€, pričom veľmi závisí od lokality a programovej náplne táborov. Výška sumy za tieto tábory často spôsobuje, že rodič, ktorý sa stará sám o svoje dieťa nad touto možnosťou jednoducho prestane uvažovať. Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli ukázať, ako by sa v budúcnosti mohol tento problém riešiť.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

V súčasnosti sa touto problematikou zaoberajú neziskové organizácie, občianske združenia, či nízkoprahové organizácie, ktoré získavajú financie na realizáciu svojich aktivít z rôznych grantov. Prostredníctvom tohto projektu by sa priamo z financií mesta mohla podporiť iniciatíva študentov 5. ročníka psychológie, ktorí chcú spojiť svoje skúsenosti so skúsenosťami inštruktorov zážitkových aktivít a vytvoriť tak letný tábor, ktorý by veľmi zábavnou a zážitkovou formou mohol podporiť zdravý vývin týchto detí.

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Martina Krivošová (koordinátor, inštruktor)

Martin Čajko (organizátor, inštruktor)

Pia Smolcová (organizátor, inštruktor)

Zuzana Krivošová (organizátor, inštruktor)

Potenciálny inštruktori: Maroš Bátora

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

● Upriamenie pozornosti na život detí z neúplných rodín, či znevýhodneného sociálneho prostredia a pokúsiť sa navrhnúť formu riešenia problémov, ktorým čelia najmä v súvislosti so spôsobom trávenia voľného času
● Vytvoriť nový priestor pre sebarealizáciu detí
● Poukázanie na nové formy trávenia voľného času
● Podporenie zdravého vývinu detí
● Rozvíjanie emocionality a silných stránok detí
● Otvorenie diskusie, ako sa zamerať na podporu riešenia problematiky týchto detí

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

● 16 detí z neúplných rodín, zo sociálne slabšieho prostredia vo veku 8-15 rokov.
● Skupina vytvorená deťmi rôznej vekovej kategórie umožňuje to, že deti sa môžu od seba veľmi veľa naučiť.
● Termín táborov je stanovený na 1 týždeň počas letných prázdnin (bližší termín) v čase od 8:00 do 16:00, v prípade potreby rodičov sa dá čas ešte upraviť.
● Tábor plánujeme organizovať v priestoroch KC Zora

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Tento projekt poukazuje na to, ako by sa s nízkymi nákladmi, ale kvalitným spôsobom prostredníctvom aktívnej práce dobrovoľníkov, dala vyriešiť problematická situácia detí z neúplných rodín v súvislosti s možnosťami trávenia voľného času. Hoci je projekt len malou ukážkou, predpokladá v budúcnosti nielen  pokračovanie, ale aj rozšírenie svojich aktivít.

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Presný zoznam aktivít, ako aj ich časový harmonogram vytvoríme v závislosti od veku detí, ktoré sa do tábora prihlásia, pripravená však je:

Psychologické hry, vedomostné hry, hry na odhad, zmyslové hry, umelecké aktivity (výtvarné aktivity, tvorba divadelného predstavenia a pod.), športové a outdoorové aktivity.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

·          Celkové náklady na stravu ........................................................................500€

 

·          Celkové náklady na honorár pre 4 osoby...................................................400€

 

·               Celkové náklady na materiál...................................................................200€

       SPOLU..............................................................................................................1100€