Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií

Názov projektu: Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG, oboznamovanie, šírenie povedomia a informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie.

A to prostredníctvom vytvorenia všeobecných a špeciálnych farebných plagátov, čiernobielych letákov a farebných žurnálov a ďalšími aktivitami.

Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami.

Okrem toho bude vyhlásená súťaž pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov.

V spolupráci so združením Indymedia, o. z. sa bude vytvárať časť dokumentaristiky a spravovania mediálneho priestoru a správy sociálnej siete, ktorá má napomáhať informovaniu o dianí v participatívnych komunitách.

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnosti neevidujeme záujem žiadneho z existujúcich súkromných, alebo štátnych médií (TV, rozhlas), ktoré by pravidelne, systematicky mapovali činnosť v rámci projektov participatívneho rozpočtu, alebo činnosti jednotlivých komunít a sprostredkúvali ich verejnosti.

Ďalším problémom je neexistencia propagačných materiálov, ktorí by bolo vhodné rozdávať pri rôznych druhoch podujatí organizovaných komunitami, ako sú dni otvorených dverí samosprávy, prednášky a obdobne. Čím sa procesy participácie zbytočne preťahujú vysvetľovaním základných informácií o fungovaní participácie.

Potreba cielenej propagácie na najrozšírenejšej sociálnej sieti a dokumentaristika.

Hlavným zmyslom participácie je, aby o nej boli oboznámení a v prípade záujmu aj zahrnutý, čo najväčší počet občanov.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Projekt nadväzuje na niektoré prednášky, ktoré boli uskutočnené – príkladmo pri príležitosti Dňa otvorených dverí samosprávy. Pri tej príležitosti vznikla myšlienka zorganizovať cykly prednášok pre študentov a tiež vytvorenie propagačných materiálov, pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou.

Komunita bude mať k dispozícii voľné zdroje, čo sa týka čiernobielej i farebnej tlače materiálov (predpoklad – zatiaľ sú položky vyčíslené podľa trhovej ceny). K dispozícii je tiež tím pracovníkov médiá Indymedia, ktorí budú mať na starosti mediálnu časť projektu.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ a koordinátor projektu je Alexander Riabov, člen participatívneho rozpočtu od jeho začiatkov pôsobenia v Bratislave. Ďalšími členmi tímu pre projekt Marketingu sú Matej Zagrapan, taktiež jeden z pôvodných členov PR – zodpovední za časť prednášok, vytvorenia súťaže a obsahu propagačných materiálov. Členovia tímu Indymedia, o. z. (Lucia Janovič, Adam Janovič, Peter Baďura) – zodpovední za dokumentaristiku a správu mediálneho priestoru a sociálnych sietí. Ostatní členovia tímu budú priebežne doplnení podľa potrieb.

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

  • Intenzívne propagovať PR a KCG
  • Získavať nových členov participácie
  • Mať k dispozícii materiály vhodné na propagáciu v prípade podujatí organizovaných PR a KCG (prednášky, niečo ako bolo v Primaciálnom paláci, deň otvorených dverí samosprávy, podujatia ostatných komunít a pod.)
  • Informovať v mediálnom priestore a sociálnych sieťach o fungovaní PR.
  • Dokumentaristika a spravodajstvo z fungovania komunít

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Prednáškami chceme osloviť stredoškolských študentov, aby rozumeli fungovaniu participácie a aby táto bola takýmto spôsobom zahrnutá do učebných osnov, takouto formou prezentácie. Následne sa prípadne pridali do niektorej z preferovaných komunít.

Plagáty, letáky a žurnály majú osloviť čo najširšiu verejnosť.

Takisto dokumentaristika, správa mediálneho priestoru a sociálne siete sú zamerané na čo najširšie publikum.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Dlhodobý focus

  • Prehlbovanie komunikácie s médiami, sociálne siete, rozvoj dokumentaristiky
  • Tvorba publikácií
  • Rozširovanie záberu prednášok
  • Získavanie väčšieho počtu členov participácie

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Mnohé pomocné materiály ako sú letáky, plagáty a žurnály o činnosti PR a KCG sa častokrát využijú pri akciách a podujatiach, ktoré budú organizovať komunity alebo sa budú uskutočňovať v rámci KCG. Budú teda k dispozícii k príležitostiam napr. ako Dni otvorených dverí samosprávy, kde okrem osobného rozhovoru s priamymi účastníkmi si záujemcovia budú môcť so sebou „niečo" o PR odniesť aj domov. Spolu s odkazom na web a kontaktné informácie, tak máme snahu začleniť do participácie najširších okruh ľudí – čo je samo o sebe podmienkou pre naplnenie zmyslu PR.

Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami. Prednáške bude predchádzať príprava a tiež zaškolenie pedagóga, aby dokázal umoderovať skupinu v praktickej fáze hodiny.

Prednášky pre záujemcov o PR  z iných regiónov – na spôsob tej, čo bola nedávno v Primaciálnom paláci. Predchádzať tomu môže mailová/telefonická pozvánka pre ľudí aktívnych v regiónoch.

Vytvoríme tiež univerzálny plagát použiteľný všeobecne pre PR a podľa potreby špeciálne plagáty pre jednotlivé podujatia.

Uskutočníme súťaž o najlepší projekt, ktorého sa budú môcť zúčastniť mladí ľudia/študenti. Uchádzači budú predkladať projektovú dokumentáciu (podľa vzoru na webstránke zrejme) s popisom činnosti a nákladovaním položiek s vopred určeným obmedzeným rozpočtom. Na záver môže byť spoločná prezentácia/workshop, na ktorú budú pozvaní uchádzači a budú verejne prezentovať svoje návrhy. Najlepší budú odmenení. Najlepší projekt môže následne postúpiť do fázy verejného zvažovania a následnej realizácie. Každopádne táto akcia informuje účastníkov o tom, že sa môžu zúčastňovať zasadaní komunít, podľa vlastných preferencií. Cieľ je jednoznačný prilákať, čo najviac ďalších členov PR.

Možné sú tiež ďalšie výstupy – tvorba krátkych videí, šírených po FB a youtube, a tiež powerpointových prezentácií, ktoré budú poskytnuté aktivistom pre účely propagácie v ich regióne (napr. pred Zastupiteľstvom) a pod.

Z dlhodobého hľadiska je možné uvažovať o formách komunikácie s médiami a prípadne tvorbou publikácií o PR.

Propagácia v mediálnom priestore – človek, ktorý bude mať na starosti komunikáciu s médiami a tlačovými agentúrami, zvolávanie tlačových konferencií.

Správa sociálnych sietí – človek, ktorý sa bude venovať aktívnej údržbe sociálnej siete, ktorá bude informovať o PR a získavať, čoraz viac priaznivcov.

Dokumentaristika – bude zakúpená videokamera a fotoaparát na účely pravidelnej dokumentaristiky. Bude poverený človek, ktorý bude potrebný byť dostupný v prípade, že bude treba zadokumentovať niektoré aktivity komunít.

Tlač materiálov – podľa prisľúbených zdrojov, by mala byť zväčša svojpomocná, čo sa týka čiernobielych aj farebných materiálov – Kontakt Mateja Zagrapana.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Predmet

Rozsah odmeny (príp. hod. odmeny)

Str. hodnota odmeny

Počet hodín

Súhrnne

Odmeny súťaže

70 + 50 + 30

160

 

150

Prezentácia súťažiacich

0 - 30

30

 

30

Letáky tlač (cca 2000 ks) čb, 130 g, A5

 

230

(prieskum trhu)

 

230

Plagáty všeob. tlač (70 ks) A2

50 - 100

75

 

90

Plagáty špeciálne (4x35 ks), A2

70 - 110

90

 

90

Žurnál tlač (250 ks) farebný,  8 strán, A4

170 -280

280

 

280

Dizajnér letákov a plagátov

3 - 5

4

15 - 30

60 - 120

Tvorca obsahu letákov

3 - 5

4

4

16

Tvorca obsahu plagátov

3 - 5

4

7

28

Tvorca obsahu žurnálu

4 - 6

5

14

70

Tvorca PPT prezentácie

4 - 6

5

7

35

Prednášajúci

4 - 6

5

35 - 70

175 - 350

Asistent prednášajúceho

2 - 3

2

35 - 70

70 - 140

Služby moderovania a správy fb-stránky

3

 

60,5 (strop 0,5 hod. denne – za 121 dní)

181,50

Služby public relationship – tvorba tlač. správ, zvolávanie tlač. besied, komunikácia s médiami

3

 

40

120

Služby zhotovenia a úpravy fotodokumentácie

3

 

25

75

Služby zhotovenia a úpravy videodokumentácie

3

 

25

75

Inzercia na portály Indymedia.sk

 

 

 

1

Spolu rozsah

 

 

 

1776,5 – 2081,50

Spolu stredná hodnota

 

 

 

1929