Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

3.Verejné vypočutie

Verejné vypočutie o chudobe 2016

25. mája 2016  9.30 – 12:30 h

 

Vážení členovia, sympatizanti a partneri Slovenskej siete proti chudobe,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali, že dňa 25. mája 2016  bude Verejné vypočutie o chudobe 2016  v priestoroch NR SR - kinosála  (nám. A. Dubčeka č. 1 Bratislava). Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitom podujatím krátko po voľbách do parlamentu,  prevzala p. Lucia Nicholsonová - podpredsedníčka NR SR.

Pre krátkosť času Vás žiadame o záväzné potvrdenie vašej účasti (meno a číslo občianskeho preukazu), aby vás vpustili do priestorov NR SR. Pre tých, ktorí pricestujete do Bratislavy,  posielame prihlášku s prosbou, aby ste ju v prípade potreby vyplnili a okamžite zaslali na uvedenú mailovú adresu. Spätne potvrdíme vašu účasť.

Ak si pripravíte príspevok, prosíme o jeho zaslanie mailom v rámci možnosti čo najskôr, i kontakt na Vás (číslo mobilu, telefónu). Jednotlivé príspevky budeme tematicky spájať. 

Dňa 24. mája  od 16h – 21h bude pred  Verejným vypočutím príprava zameraná na náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny. Navrhujú sa problémy, ktoré prežívajú a nie sú súčasťou vládneho programu. Miesto konania prípravného stretnutia spresníme a oznámime.

  1. Osamelé matky s deťmi
  2. Chudobní pracujúci
  3. Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
  4. Mladí nezamestnaní
  5. Zdravotne postihnutí
  6. Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
  7. Seniori s problematickým prístupom k službám

Predpokladá sa, že zástupcovia týchto skupín budú vybraní s pomocou členských organizácií SAPN a  individuálnych členov a že na vystúpenie budú starostlivo pripravení.

Program Verejného vypočutia 25. mája 2016

9.30 – 10:00

1. Otvorenie (predstaviteľ/ka NR SR,  predstaviteľ/ka Slovenskej siete proti chudobe, splnomocnenec vlády)

2. Prezentácia rozboru sociálnej oblasti Vládneho programu

10.00 – 10.30

3. Náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny

Vystupujúci: zástupcovia hore uvedených skupín.

Čas:  krátke hutné vystúpenia: 3-5 minút, spolu 30 minút.

10.30 – 11.00

4. Vystúpenie predstaviteľov parlamentných strán. Predstavenie ich zámerov a riešení v sociálnej oblasti, ideálne ako reakcia na našu analýzu Vládneho programu  a vystúpenia zástupcov zraniteľných skupín. Dostanú slovo pozvaní predstavitelia parlamentných politických klubov (6 vystupujúcich x 10 minút)

 11.00 – 12.00

5. „Pol hodina otázok a odpovedí“ , ktoré budú účastníci adresovať prítomným politickým predstaviteľom. Slovo budú mať ich zástupcovia

12:00 – 12:30

Poďakovanie, záver

Tlačový brífing - individuálne rozhovory

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!