Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"

 

Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"

 

Vážená pani, vážený pán, 

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. 

Zámerom výskumného projektu je charakterizovať spotrebný potravinový kôš, stravovacie a iné životné návyky – ako jeden z ukazovateľov kvality životného štýlu – u obyvateľov SR ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Uplatňovanie zdravého životného štýlu má význam jednak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť, nakoľko sa považuje za najúčinnejšie opatrenie v prevencii a liečbe závažných chronických neinfekčných chorôb. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre empirickú sondu do kvality životného štýlu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a to zo zorného uhla spotreby potravín, stravovacích a niektorých ďalších životných návykov v súvislosti s príjmom, statusom, sociálnym prostredím. Projekt má pilotný charakter. Realizuje sa s obyvateľmi Slovenskej republiky, ktorí už majú s danou témou autentické skúsenosti a svojimi odpoveďami môžu prispieť k odhaleniu rôznych aspektov, ktoré môžu ovplyvňovať dostupnosť kvality života.

Aby bolo možné dotazník vyhodnotiť aj z hľadiska jednotlivých zložiek potravy, posledná otázka v dotazníku je zameraná na váš 24 hodinový jedálny lístok t. j. čo ste počas jedného dňa – 24 hodín - zjedli a vypili. Tu je potrebné zaznamenať konkrétne názvy jedál, množstvo/objem jednotlivých jedál (v jednotkových mierach ako napr. dkg, dcl, .. .), čas a miesto stravovania, činnosť, ktorú ste pri konzumácii vykonávali. Aby ste túto otázku ľahko vyplnili, odporúčame vám ešte pred vyplňovaním dotazníka pripraviť si alebo premyslieť tento 24 hodinový lístok. 

Prosíme vás o zaznamenanie pravdivých odpovedí a vopred ďakujeme za spoluprácu.

Tento projekt výskumu sa realizuje v spolupráci SAPN a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

 

Kontaktná osoba: Slavomíra Mareková, slavomirama@gmail.com

Zostavovateľka projektu: RNDr. Eva Schnitzerová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice (Odbor podpory zdravia – Oddelenie výchovy k zdraviu)

Na vyplnenie dotazníka kliknite TU

Zber dát sa ukončil.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!