Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Komunitný park v Modranke

Koordinátor: Juraj Šarmír


Participatívna komunita Verejný priestor

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Komunitný park v Modranke

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Revitalizácia aktívne nevyužívanej časti školského areálu ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29, Trnava a pretvorenie tejto plochy na Komunitný park.
Oplotením a odčlenením plochy zo školského areálu vznikne verejne dostupná oddychová zóna v mestskej časti Modranka (cca 90 m2 ) pre širokú verejnosť aj počas vyučovania alebo zatvorenia školského areálu.
Komunitný park v zmysle prispôsobovanie sa klimatickým zmenám ponúkne verejne dostupnú plochu v príjemnom tieni už odrastených stromov pre všetky vekové kategórie: seniori, rodičia, žiaci, deti, mamičky na materskej dovolenke.
Komunitný park sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a vznikne aj priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V mestskej časti Trnava – Modranka sa nenachádza žiadny verejný park. Nevyužívanú časť školského areálu žiakmi ZŠ a MŠ je možné využiť ako verejne dostupnú oddychovú zónu pre širokú verejnosť.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Oplotením časti areálu ZŠ s MŠ je možné premeniť aktívne nevyužívanú plochu na Komunitný park.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Juraj Šarmír – predseda VMČ č. 6 – Modranka, predseda OZ ZRPŠ

 • koordinátor projektu „Živé laboratórium II“ (Grant – Orange) v areáli ZŠ s MŠ, Ul I. Krasku 29,
 • Spoluorganizátor akcií: Ples ZRPŠ, Tvorivé dielne Veľká Noc,
  Florbalový turnaj Učitelia – Rodičia – Žiaci,
 • dobrovoľnícke brigády rodičov v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29.
   

Ing. Marián Štrbo – predseda klubu Seniorov Modranka
organizovanie:

 • kultúrnych podujatí s hudobnou produkciou pri príležitosti : Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočné a Veľkonočné posedenie, ...
 • športových aktivít klubu Seniorov (Dni zdravia),
 • poznávacie zájazdy pre členov klubu Seniorov –Modranka na Slovensku aj v zahraničí.

  PaedDr. Adriana Jančichová riaditeľka ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29
 • Organizátor, koordinátor grantových programov v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29,
 • organizovanie brigád a akcií v spolupráci učitelia – rodičia – žiaci v areáli ZŠ s MŠ Ul I. Krasku 29,
 • lektor PC kurzu pre Klub Seniorov – Modranka.
Bc. Lenka Bagin – Hornáčková, člen VMČ č. 6 – Modranka, mamička na MD

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

 • schválenie projektu a odsúhlasenie finančných prostriedkov,
 • zameranie a vyznačenie oplotenia,
 • úprava terénu a výkopové práce na osadenie stĺpikov, brány a obrubníkov,
 • zabetónovanie stĺpikov, obrubníkov, osadenie oplotenia a brány,
 • uloženie zámkovej dlažby,
 • osadenie mobiliáru (lavičiek, stolíkov, odpadkových košov),
výsadba trávniku a kvetinových záhonov.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Cieľ = Revitalizácia a sprístupnenie cca 90 mplochy pre širokú verejnosť,

Novovzniknutý Komunitný park sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a  priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Široká verejnosť, Klub seniorov, mamičky na materskej dovolenke, rodičia a žiaci ZŠ s MŠ

Komunitný park sa bude môcť využívať ako:

 • oddychová zóna na rozvoj komunitných a susedských vzťahov,
 • priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských akcií pre širokú verejnosť a miestnych organizácií (dychová hudba Modrančana, Folklórny súbor Modrančanka, Detský folklórny súbor, Klub Seniorov, ZRPŠ),
 • priestor na stretávanie mamičiek na materskej dovolenke,
priestor pre rodičov a žiakov pred začiatkom aj po skončení vyučovania. 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V rámci dobrovoľníctva sa môžu realizovať spoločné aktivity pri zveľaďovaní

spoločných a verejných priestranstiev.
Pre pedagógov a žiakov školy vzniká priestor (oplotenie), na ktorom sa môžu realizovať

projekty a práce v rámci pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etiky.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

oplotenie:  stĺpiky, pletivo, brána                                                                      900€

vrecovaný betón na zabetónovanie stĺpikov, lavičiek, obrubníkov                     300€

chodník:     podkladový materiál, obrubníky, zámková dlažba   (cca 100 m2)   2800€

mobiliár:                                                                                                         1000€

            Spolu                                                                                                             5000€

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!