Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Mobiliár mestskej promenády

Koordinátor: Anna Šimončičová

Participatívna komunita Verejný priestor

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Mobiliár mestskej promenády

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt umiestnenia na pevno osadených piknikových stolov a lavičiek v mestskej promenáde za účelom jej využitia nielen ako “prechodnú“ zelenú zónu, ale aj ako zónu na cielenú návštevu, oddych a rekreáciu či už zo strany občanov alebo návštevníkov mesta Trnava.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Mesto Trnava je jedým z najstarších a zároveň najkrajších miest Slovenska. Nachádza sa tu niekoľko zelených priestranstiev, medzi ktoré patrí aj promenáda, ktorá má veľkú výhodu vďaka svojej centrálnej polohe. Je v tesnej blízkosti centra a denne ňou prejdu stovky ľudí. Momentálne sa popri chodníku, ktorý sa tiahne cez stred promenády po celej jej dĺžke nachádzajú lavičky, na ktorých sa môžu okoloidúci pohodlne usadiť. Bohužiaľ, v promenáde, ako aj vo väššine ostatných parkov v meste, chýbajú priestory so stolíkmi a lavičkami na piknik.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

V promenáde by sa na pevno osadili lavičky so stolíkmi, ktoré by slúžili verejnosti. Tento piknikový mobiliár by sa nachádzal v blízkosti detského ihriska, pri Bernolákovej bráne kde je širší úsek, kam by bolo možné takéto sedenia umiestniť. Išlo by o umiestnenie po jednej aj druhej strane existujúceho chodníka a celkové “roztrúsenie“ mobiliáru v tomto okolí.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľka projektu: Anna Šimončičová. Realizátor projektu: investičné oddelenie mesta Trnava

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Realizácia projektu, postavenie mobiliárov.  Možnosť participácie dobrovoľníkov aj širšej verejnosti.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Vytvorením takýchto priestorov by sa dala možnosť rodinám, skupinám ľudí alebo jednotlivcom využívať priestory parku nielen na občasné posedenie, ale aj na cielené a plánované návštevy za cieľom pikniku a dlhšieho pobytu v parku.

Spájanie ľudí ktorí majú radi svoje mesto a radi ho aj aktívne využívajú.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Občania i návštevníci Trnavy. Každý kto príde do parku za oddychom a rád by tam aj pobudol, zložil sa, spravil si piknik. Rodiny s deťmi, ktoré prídu na priľahlé detské ihrisko môžu využiť mobiliár na pikniky. Taktiež jednotlivci/zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v blízkosti si môžu prísť do parku vychutnať svoj obed v príjemnom prostredí.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po uskutočnení projektu je možnosť realizácie mestského pikniku, na ktorom by sa mobiliár predstavil a odovzdal občanom mesta Trnava. Na tento projekt môže v budúcnosti nadviazať séria ďalších projektoch v parkoch mesta Trnava. 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

1 piknikový set(1x stôl+2x lavička) + ukotvenie = 330 eur

4 x piknikový set + ukotvenie = 4 x 330 eur = 1 320 eur

1 odpadkový kôš drevený s pozinkovanou vložkou + ukotvenie = 130 eur

2 x odpadkový kôš drevený s pozinkovanou vložkou + ukotvenie = 260 eur

Rezerva = 300 eur

Spolu =1 880 eur

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!