Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

NOVÁ EURÓPA PRE ĽUDÍ, PLANÉTU A PROSPERITU PRE VŠETKÝCH

Milí priatelia,

Posielame Vám spoločné vyhlásenie  podpísané 177 mimovládnymi organizáciami a odborovými zväzmi, včítane EAPN z neformálneho Sumitu v Bratislave 12. Septembra 2016.

Prichádza z ad hoc stretnutia  koncom leta v Bruseli, organizovaného Social Platform, Concord, ETUC, a environmentálnymi organizáciami, ktoré vyžadujú zmenu po Brexite a náraste migračnej krízy.  Budeme radi, ak nám toto vyhlásenie pomôžete šíriť ďalej na národnej úrovni.

NOVÁ EURÓPA PRE ĽUDÍ, PLANÉTU A PROSPERITU PRE VŠETKÝCH

Európa sa nachádza na križovatke a budúcnosť európskej splupráce a úžitok z nej sú ohrozené.  Je to o budúcnosti našej spoločnosti, o tom, ako chceme, aby nás videl širší svet. Je o budúcnosti  našej planéty a o podobe Európy , v ktorej budú vyrastať naše deti. Dnešná kríza zameriava pozornosť na urgentnú potrebu reflektovať  fundamentálne otázky: ako zabezpečíme, že Európsky projekt splní sľuby o mieri, demokracii a solidarite? Ako môže Európa pracovať pre svojich ľudí?

Príliš veľa ľudí naprieč Európou sú znepokojení  a zbavení ilúzií o Európskej únii a cítia sa vzdialení od jej inštitúcií a politík. Ale sú tu  skupiny angažovaných politikov, odborov, komunít, a mimovládnych organizácií naprieč Európou, ktorí sú pripravení k akcii a pracovať pre obnovu  Európy.  Spoločne dokážeme vytvoriť inkluzívnu, otvorenú, spravodlivú, udržateľnú Európu a takú, ktorá pracuje pre svojich občanov každého veku, sociálneho pozadia a národnosti.

Kam kráčame , aby sme vybudovali takú Európu, ktorú chceme a potrebujeme

Odmietajte populistické riešenia

Táto kríza dôvery vzniká  v boji ľudí  so znižovaním  kvality života, kúpnej sily,  a nárastom neistého zamestnania,  biedy vytvorenej prísnymi politikmi, úzkosťou z príchodu celých vĺn migrantov k našim brehom a pod vplyvom  dopadu klimatických zmien a deštrukcie prostredia. Ako ľudia hľadajú odpovede,  euroskepticizmus a nacionalizmus, netolerancia a šírenie chybných informácií vyhrávajú nad spoluprácou, ľudskosťou a solidaritou jedného k druhému.  Musíme všetci – lídri, média a jednotlivci, aktívne a pri každej príležitosti hovoriť a konať proti rozdeleniu, vytlačeniu  rôznych skupín na okraj spoločnosti  a proti tým, ktorí zastrašujú pre vlastné politické záujmy

Čeľme výzvam spoločne

Mnohým výzvam, ktorým čelí  Európa, ako sú nerovnosti, klimatické zmeny,  opotrebovanie a plytvanie prírodnými zdrojmi a globálna ekonomika, z ktorej profitujú niekoľkí a nie mnohí – je lepšie zvládať  spoločne než individuálne každá krajina.  

Európska únia, ktorá stelesňuje medzinárodnú spoluprácu  a súčinnosť, potrebuje viesť pri zabezpečovaní udržateľnosti a inkluzívneho rastu,  zlepšení ľudských práv, kedy sú utečenci vítaní a všetci ľudia sa cítia bezpečne.

Boj za udržateľnú, sociálnu Európu pre ľudí a pre našu planétu.

K tomu je potrebná odhodlaná a  transformujúca zmena týkajúca sa vôle politikov, smeru a politiky. Takúto víziu poskytuje OSN  2030  - Agenda pre Udržateľný rozvoj, zameraná na ľudí, sociálnu spravodlivosť, ochranu životného prostredia a zdravia, demokraciu a transparentnosť.  Riadiac sa touto agendou, ekonomické politiky EU potrebujú byť vyvážené so silnými sociálnymi a environmentálnymi politikmi ruka v ruke.  Európsky trh a medzinárodné politiky musia podporiť vynútiteľné  pravidlá na ochranu zamestnancov, spotrebiteľov, všetkých občanov – mužov a ženy, mladých a starých – a celej planéty. Politiky EU  musia podporovať demokraciu, dialóg a viac rovnosti vo vnútri EU aj mimo. Potrebujeme Európu s cieľom zvýšiť kvalitu života každého.

Pracujte  pre lepšiu Európu , nie menej Európy

Súčasná tendencia oslabiť inštitúcie  EU a odlupovať ochrany pre ľudí a planétu v mene „deregulácie“, nie je odpoveďou. Súčasné ekonomické politiky znižovania deficitov a podporovanie „súťaženia“  príliš zúžilo interpretáciu rastu a zlyhal spoločný prospech, aby rástli mzdy pracujúcich alebo podpora pre skvalitnenie života ľudí.  

Je to dôsledok týchto politík „ nie veľa Európy“ , ktoré odcudzili ľudí, a nechali ich osamotených pozadu, s pocitom bezmocných. Dnes potrebujeme nové  vzostupné Európske iniciatívy a doručiť ľuďom hmatateľné  zisky a znovu získať ich dôveru a nádej.  „Lepšia Európa“  je  o tom, že spojené európske úsilie a činy tvoria hmatateľné zisky pre ľudí a planétu. To zahrnuje  nové  sústredenie sa na rovnosť a inklúziu, a znovu uviesť do chodu Európsky sociálny model zabezpečiť ľuďom dôstojnú prácu, kvalitu, a zlepšenie  životnej situácie, silnú ochranu životného prostredia, zmysluplné činy zamerané na klimatické zmeny, a veľké úsilie EU privítať a integrovať migrantov. 

Počúvajte a zapojte sa

Lídri EU, premiéri, prezidenti, kancelári a poslanci parlamentu musia načúvať a aktívne sa zapojiť spolu s občanmi každého veku a sociálneho pozadia, aby porozumeli a lepšie reagovali na starosti ľudí vytvoriac novú pozitívnu víziu Európy. Každý, azda najviac mladí  ľudia musia byť aktívne zapojení do rozhodnutí s dopadom na našu budúcnosť. A spoločne môžeme dôjsť k rozhodnutiam a k činom v týchto záležitostiach.

 Dajte možnosť Európe

Potrebujeme skutočný, demokratický a inkluzívny dialóg o budúcnosti Európy a o tom, ako môže EU  dodať hmatateľné zisky pre Európanov. Sme pripravení hrať aktívnu rolu v tomto dialógu , a pracovať dokonca ešte tvrdšie, aby sme vytvorili priestor pre  prospech zo spoločnej práce  Európskych občanov  a pre hodnoty, na ktorých stojí táto Únia..

Toto spoločné vyhlásenie bolo navrhnuté iniciatívou  WWF, CONCORD, ETUC and European Youth Forum.

Originálne znenie vyhlásenia: http://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/09/EAPN-12092016-Common-statement-A-new-Europe-post-brexit-EAPN-585.pdf

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!