Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ovocná oáza na ZŠ s MŠ Vančurova

Koordinátor: Petra Psotová

Participatívna komunita Zeleň

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Ovocná oáza na ZŠ s MŠ Vančurova

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je vytvorenie zóny s ovocnými stromami, ktorá bude pomáhať výchovno-vzdelávaciemu procesu a rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti. Ovocnými stromami chceme nahradiť súčasné stromy, ktoré žiakom spôsobujú alergické reakcie počas doby ich kvitnutia. Vysadené ovocné stromy bude škola používať nielen ako učebnú pomôcku pri výučbe so zapájaním prvkov výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania, ale aj na priamu konzumáciu dopestovaného ovocia žiakmi.

Našou snahou je zvýšenie prírodovedného povedomia žiakov s prihliadnutím na zdravý životný štýl a uprednostnenie konzumácie domáceho ovocia pred ovocím exotickým. Po úprave okolia výsadby budú v blízkosti stromov umiestnené lavičky, vtáčie búdky a hmyzie domčeky, ktoré vytvoria priestor pre pozorovanie vtákov a hmyzu.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Aktuálne škola nemá na svojom pozemku vysadené žiadne ovocné stromy. Pri plote od Hattalovej ulice sú vysadené topole, ktoré sú alergénom pre mnohých žiakov. Sú veľkých rozmerov, čo môže v budúcnosti spôsobiť problémy, pretože sa nachádzajú v blízkosti elektrického vedenia (Príloha 1).

Problém vidíme aj v poznatkovej základni žiakov o ovocných plodoch.  Najmä mladší žiaci majú výrazné medzery v poznaní domácich slovenských druhov ovocia. Prostredníctvom projektu by žiaci mali možnosť vidieť ročný cyklus drevín: od prvých lístkov, cez kvitnutie kvetov, opelenie, vytvorenie plodov až po ich dozretie a následnú ochutnávku.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

V súčasnej dobe topole nespĺňajú žiadnu úlohu v areáli školy. Ich výrub a následná výsadba ovocných stromov prinesie žiakom školy možnosť rozvíjať prírodovedné, ekologické a environmentálne povedomie. Každý vysadený strom bude mať svojho patróna: konkrétne ročníky žiakov. Žiaci sami rozhodnú, či bude pri ich strome vtáčia búdka alebo hmyzí domček (Príloha 2). Vytvorením aktivít sa budeme snažiť rozvíjať manuálne zručnosti, ekologické a environmentálne povedomie a uvedomenie si nutnosti biodiverzity druhov v ekosystémoch.

Taktiež budú žiaci aktívne zapájaní do prikrmovania vtákov počas zimných mesiacov, dozvedia sa o užitočnom aj škodlivom hmyze.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom projektu je ZŠ s MŠ Vančurova Trnava. Výrub topoľov, ich odvoz a následné dovezenie zeminy nemôže byť realizované svojpomocne, preto je na realizáciu projektu potrebná pomoc špecializovanej firmy.

Zastávame názor, že ak by mesto Trnava malo dostatok aktivačných pracovníkov, ktorí by boli schopní pomôcť pri  výsadbe alebo konečnej úprave areálu po výsadbe, radi by sme im dali možnosť zapojiť sa do týchto aktivít.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Výrub topoľov môže byť realizovaný až počas vegetačného pokoja drevín (najskôr v mesiaci október). Výrub musí byť realizovaný prostredníctvom firmy, pretože ide o stromy veľkých rozmerov.

Následne môže byť dovezená chýbajúca zemina, ktorej zarovnanie môžu realizovať aktivační pracovníci mesta.

Výsadba ovocných stromov môže byť realizovaná v jesenných mesiacoch, alebo na jar. Odporúča sa ponechať istý čas na regeneráciu a prihnojenie pôdy. Vhodné by bolo výsadbu nových stromov ponechať na jarné mesiace.

Výsadbu jednotlivých druhov stromov chceme realizovať svojpomocne s aktívnou účasťou rodičov. Aktivitami, do ktorých zapájame rodičov sa snažíme spojiť život žiaka v škole s rodinným životom a v neposlednom rade aj zvýšiť záujem rodičov o zvyšovanie prírodovednej gramotnosti seba aj svojich detí.

Každý vysadený druh ovocného stromu bude symbolom pre jeden ročník školy. Tieto symboly budú žiakov sprevádzať počas celého štúdia na základnej škole.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Naším zámerom je na jednej strane znížiť riziko alergických reakcií žiakov na lietajúce semená topoľov a na strane druhej využiť vysadené ovocné stromy ako výučbový materiál na hodinách prírodovedy a biológie. Žiaci majú výrazné medzery v porozumení rozdelenia plodov. Reálne ukážky ako aj kvitnutia, tak aj samotných plodov, môžu pomôcť k zlepšiť porozumenie danej problematiky.

Vytvorením kŕmidiel pre vtáky a domčekov pre hmyz, žiaci lepšie pochopia ich význam v prírodnom spoločenstve.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci základnej a materskej školy, v neposlednom rade ale aj rodičia a široká verejnosť.

Vysadené ovocné stromy budú aktívne využívané na hodinách prírodovedy, biológie a taktiež aj na predmetoch technika a svet práce (vytvorenie vtáčej búdky, kŕmidla, domčeka pre hmyz, strihanie ovocných drevín, biologický boj proti škodcom...)

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ovocné stromy budú slúžiť ako učebná pomôcka a rovnako budú ich plody tvoriť doplnok

V rámci Dní zdravia, ktoré naša škola každoročne realizuje budú plody využité pri príprave ovocných koláčov a iných výrobkov z ovocia.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Výrub topoľov .......................................... 2 000 €

Odvoz topoľov …....................................... 700 €

Doplnenie zeminy......................................... 200 €

Hnojivá........................................................ 300 €

Výsadba ovocných stromov....................... 1 000 €

Náradie …................................................... 200 €

            Úprava okolia výsadby.................................. 600 €
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!