Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Plochy pre street art a graffiti

Koordinátor: Peter Svinčák

Participatívna komunita Kultúra

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Cieľom je využitie už existujúcich betónových plôch pre možnosť nástenných malieb street artu alebo grafitov. Podrobný zoznam stien je prílohou k tejto dokumentácii (na stiahnutie vo formáte PDF).

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V lokalitách ulíc Andreja Kubinu a Hospodárska existujú betónové plochy, tieto plochy sú pozostatkami z detských ihrísk a ich súčasné využitie nie je žiadne. Prostredie je znečistené , zarastené trávou a náletovými drevinami, spomínané plochy sú náhodne pomaľované graffitmi.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Riešením je poskytnutie týchto plôch pre výtvarné umenie, ako je street art alebo graffiti. Plochy by boli prístupné pre verejnosť zaoberajúcu sa touto formou umenia počas celého roka bez nutnosti vybavovania povolení. Oznam o legálnosti týchto plôch by vyhotovilo a zverejnilo mesto.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom návrhu je Peter Svinčák, ktorý ma dlhodobý záujem o umenie a je v osobnom styku s ľuďmi venujúcimi sa rôznym druhom umenia. Priestor bude slúžiť umelcom zaoberajúcim sa týmto druhom umenia a bude celoročne prístupný.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Vydanie rozhodnutia o legálnosti týchto plôch zo strany mesta. Poskytnutie farieb zo strany mesta pre prvotný náter a pomaľovanie týchto stien. Následne budú steny premaľovávané náhodne na základe záujmu a aktivity jednotlivých umelcov.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Cieľom je dosiahnutie estetickejšieho, kvalitnejšieho a efektívnejšieho pomaľovania uvedených stien. Eliminácia protiprávneho konania osôb venujúcich sa takejto forme umenia. Vzhľadom na rôznorodosť a farebnosť malieb budú tvoriť vizuálny vzhľad priestoru a meniť ho.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Účelom je poskytnutie nových legálnych plôch pre ľudí venujúcich sa tejto forme umenia. Taktiež zoznámenie sa širokej verejnosti a obyvateľov sídlisk s ľuďmi tvoriacimi toto umenie, nakoľko na týchto plochách budú umelci legálne tvoriť svoje kresby počas dňa a verejnosť tak s nimi príde do kontaktu.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po poskytnutí stien budú steny náhodne navštevované umelcami. Jednotlivé maľby budú spontánne premaľovávané.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

  1. Nákup farieb pre umelcov na prvotné pomaľovanie stien, cena za farby a spreje pre prvotnú otváraciu akciu je vyčíslená na 400 EUR. V prípade realizácie by boli zo strany umelcov odporučené značky farieb vhodné pre realizáciu týchto malieb.
  2. 50 EUR na zabezpečenie propagačných materiálov (letákov) na informovanie obyvateľov dotknutej lokality.
  3. Spolu: 450 EUR
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!