Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii

Koordinátor: Kristína Königová

Participatívna komunita Deti a rodina

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Poradenstvo  a pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v situácii, ktorá je pre nich ťažká, preto sa potrebujú poradiť, alebo uistiť a potrebujú oporu a pomoc pri prechádzaní týmto obdobím. Je to napríklad strata jedného alebo oboch  rodičov, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, prípadne keď majú v rodine dieťa, ktoré má špecifické potreby.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Rodiny prechádzajú počas svojho života rôznymi fázami a situáciami, kde potrebujú množstvo informácií, potrebujú sa zorientovať v nových podmienkach, alebo sa  stretávajú  s problémom na ktorý nevedia nájsť optimálne riešenie. Nie vždy si vedia sami poradiť, riešia situáciu najlepšie ako vedia a niekedy toto riešenie ich situáciu ešte viac skomplikuje. Mnohé rodiny v ťažkých situáciách hľadajú pomoc na úradoch, kde sa však nedá situácia kompletne analyzovať s prihliadnutím na všetky okolnosti a členov rodiny pre časové zaneprázdnenie úradov, alebo obmedzené kompetencie. Je to komplikované najmä ak ide o akútnu situáciu, kde nestačí poradenstvo, ale je potrebná konkrétna pomoc či sprevádzanie.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Rodina, ktorá sa ocitne v situácii, kde potrebuje pomoc má možnosť obrátiť sa na naše Centrum. V prvom kontakte sa porozprávame o situácii, ktorú prežívajú a môžeme navrhnúť možnosti pomoci. Jednou z možností pomoci rodinám je sociálne poradenstvo, v oblasti hľadania zamestnania, finančnej – vybavenie dávok, splátkového kalendára, ..., poradenstvo v oblasti zvládania problémov s učením a správaním dieťaťa, psychologická diagnostika (poruchy učenia) a terapia, psychologické poradenstvo pre členov rodín so psychiatrickými diagnózami. Pri rozpade rodiny môžeme ponúknuť mediáciu.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

V našom Centre pomoci pre rodinu pracuje 1 sociálny pracovník, 2 poradkyne – psychologičky, 1 poradkyňa v sociálnej oblasti a vieme zabezpečiť aj bezplatné právne poradenstvo.  Denne môžu rodiny alebo ich jednotliví členovia navštíviť naše Centrum, kde sa môžu poradiť so sociálnym pracovníkom, psychológom, právnikom. Pracovníci Centra vedia vyhľadať potrebné informácie, prípadne pomoc v spolupráci s inými organizáciami, ktoré sa venujú konkrétnemu problému (napr. autizmu, poruchám učenia.. . Ako dobrovoľníci s nami spolupracujú odborníci, ktorí poskytnú poradenstvo externe, napr. špeciálna pedagogička, notár, právnik, poradca v oblasti financií, a iní

Taktiež napomáhame vzniku svojpomocných skupín rodičov, ktorí majú podobné problémy. 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Sociálne poradenstvo – individuálna práca s klientom a jeho rodinou- rodinné financie, zamestnanie,  mediácia- styk s dieťaťom, vysporiadanie majetku,

Psychologické poradenstvo – individuálna práca s klientom alebo rodinou - zvládanie stresu, sebahodnota, sebavedomie, diagnostika porúch učenia u detí, príčiny neprospievania, porúch správania, komunikácia v rodine,

Mediácia – za pomoci mediátora sprostredkovať dohodu medzi rozvedenými manželmi, alebo rozídenými rodičmi detí v oblasti stretávania sa s deťmi, tak aby sa predchádzalo konfliktnému správaniu a znižoval stres, ktorý deti pri rozvode prežívajú.

Špecializované poradenstvo v prípade potreby

Centrum je otvorené v Ut – Št od 8.30 do 15.30 v Pi do 12.30

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Odborná pomoc je viac ako len zdieľanie ťažkostí a môže ušetriť mnoho problémov aj financií. Cieľom projektu je odborná pomoc rodinám a tiež aj poskytnúť občanom a rodinám možnosť sprevádzania a podpory, keď už samy majú pocit, že je situácia nad ich sily, alebo sa nemajú s kým podeliť  o bremeno, ktoré ich ťaží.

Výstupom projektu budú živé príbehy ľudí, ktorí zvládli životné ťažkosti a stali sa silnejšími a môžu svojím príkladom motivovať alebo pomôcť iným.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Rodinám, ktoré prežívajú mimoriadnu situáciu (narodenie postihnutého dieťaťa, ochorenie člena rodiny, úmrtie rodiča,

Rodinám v kríze (rozpad rodiny, závislosti v rodine)

Rodinám v ťažkej sociálnej situácii (nezamestnanosť, nepriaznivá finančná situácia)

Profesionáli pracujúci s rodinami – možnosť spolupráce a supervízie pri riešení problémov

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Výsledkom projektu budú aj svojpomocné skupiny, alebo rovesnícke skupiny mladých ľudí a rodín, ktoré si budú navzájom pomáhať, oživovať komunitu a prispejú aj k zníženiu anonymity mestského prostredia. Z týchto komunít môžu vznikať nové iniciatívy a možnosti na zlepšenie života ľudí v našom meste, ktorý majú špecifické potreby.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

V tabuľke uvádzam výdavky na zabezpečenie chodu Centra pomoci pre rodinu, z toho žiadame v participatívnom rozpočte podporu 600 Eur na vybavenie poradne, tlač propagačných materiálov (informačné letáčiky pre verejnosť) ,  diagnostické listy, odbornú literatúru a supervíziu poradcov.

Výdavky  Centra pomoci pre rodinu

Suma v €

 mzdy zamestnancov

24 947,26

Prevádzkové náklady (energie  a prenájom)

 8317,71

Poplatky

    72,80

Materiálno - technické vybavenie

 3515,18

Osobné náklady (cestovné, vzdelávanie  zamestnancov, mzdy)

 2790,59

Odpisy

   367,00

SPOLU

  40 010,54

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!