Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Postoj k volebným prioritám niektorých politických strán.

   V predvolebnej kampani sme svedkami predvolebných sľubov, predsavzatí, zmien a predstáv politických strán v prípade úspechu vo voľbách. Voličom sa prihovárajú naprieč celým spektrom oblastí, ktoré sa dotýkajú rôznych kategórií občanov, zamestnaných, nezamestnaných, dôchodcov, podnikateľov, mladých rodín atď.

Všetci sľubujú lepšiu kvalitu života, vyššiu životnú úroveň, vyšší blahobyt.

Je úplnou samozrejmosťou že voliča zaujímajú predovšetkým tie témy ktoré sa ho bezprostredne, ale aj vzdialene dotýkajú a budú mať vplyv na jeho život.

Na Slovensku pôsobí cca 1,8 mil. zamestnancov a približne 350 tisíc živnostníkov. Mnohí živnostníci sú živnostníkmi z donútenia a prijali aj nevýhodne postavenie pokiaľ nechceli prísť o živobytie. V rétorike mnohých politických strán sa predovšetkým zdôrazňuje skvalitnenie podnikateľského prostredia, znižovanie daní a odvodov čo má priniesť automatický benefit pre zamestnancov. Bohužiaľ, nie je to pravda. Taktiež sa v programových prioritách objavili zámery zrušiť alebo obmedziť „privilégia“ zástupcov zamestnancov, odborárov, zrušiť minimálne mzdové nároky, zmeniť Zákonník práce na flexibilnejší, rozumej na voľnejší, upraviť a zrušiť niektoré participačné práva zástupcov zamestnancov pri riadení a organizovaní pracovného života vo firme.

Jednoznačne treba povedať !

Na Slovensku potrebujeme posilniť kúpyschopnosť zamestnancov a ich rodín. Zvyšovať mzdy, mzdové nároky nielen podľa ekonomických poučiek ale aj podľa účelu mzdy pre zamestnancov.

Mali by sa vyplácať mzdy vo výške, ktorá zabezpečia „Dôstojnú životnú úroveň“ tak ako o tom pojednáva Ústava Slovenskej republiky a Európska sociálna charta.

Do práce sa musí „oplatiť“ chodiť, aby si človek mohol zabezpečiť reprodukciu pracovnej sily, uhradil náklady na rodinný, spoločenský život sebe a svojej rodiny.

Bohužiaľ, prax ukazuje že vo väčšine podnikov šetrenie, racionalizácia, ziskovosť, zamestnanci nepociťujú na svojich výplatných páskach. Na Slovensku výška mzdy vo väčšine prípadov nie je ekvivalentom ekonomickej prosperity, ale stavom na trhu práce, výškou nezamestnanosti a biedy. Čím vyššia nezamestnanosť, horšia sociálna situácia v regióne tým nižšie mzdy. Preto potrebujeme „reguláciu“ vo forme minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokoch, silnej legislatívy pre Kolektívne vyjednávanie. 

Je preto správne že minimálna sa zvyšuje. Na prvom mieste čo zamestnancov trápi a potrebujú riešiť sú nízke mzdy, ktoré spôsobujú chudobu, sociálnu depriváciu a zlú atmosféru v medziľudských vzťahoch.

Z tohto dôvodu:

Striktne odmietame volebné priority relevantných politických strán, ktoré znižujú sociálny status zamestnancov, poškodzujú zamestnancov v oblasti miezd, odoberajú práva zástupcov zamestnancov s následnou nižšou kvalifikovanou ochranou a odborným poradenstvom.

Sme proti tomu aby sa zrušila minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, upravoval  Zákonník práce nižšou ochranou zamestnancov. Naopak. Treba posilniť resp. udržať súčasný Zákonník práce, zvyšovať minimálnu mzdu a posilniť postavenie zamestnancov.

Zamestnanci nemôžu byť vazalmi ale ľuďmi s ľudskou dôstojnosťou.

 

Žijeme v demokratickej a pluralitnej spoločnosti. Každý má právo vyjadriť slobodne svoju vôľu koho voliť.  Nemáme radi ak nám niekto diktuje ako sa máme rozhodnúť.

Skúsme sa ale zamyslieť nad hodnotami ktoré sú pre nás dôležité a aké návrhy politických strán nám pomôžu a ktoré nás poškodia.

 

Jozef Balica – člen predsedníctva Rady OZ KOVO,

                        člen Výboru Slovenskej siete proti chudobe           

         

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!