Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

I. Príspevok k 3. Verejnému vypočutiu

Mnohodetná rodina, menšina najviac ohrozená chudobou

Menšina mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom je menšinou s objektívne preukázateľnými charakteristikami, medzi ktorými dominujú okrem väčšieho počtu detí (4 a viac) neplatená práca, pomerne dlhé obdobie zostávanie jedného rodiča, spravidla matky doma pri deťoch, ktoré býva dlhšie ako len materská a rodičovská dovolenka. Tieto znaky vyúsťujú do zvýšeného rizika chudoby, ktoré prudko sa zvyšuje počtom nezaopatrených detí do hodnôt 90% (pri väčšom počte detí ako 8).

Mnohodetné rodiny majú jeden znak, ktorý je vo verejnosti úplne neznámy – enormne veľká spoločenská zodpovednosť. Chod mnohodetnej rodiny vyžaduje manažérske schopnosti. Preto mnohí otcovia a matky zastávajú význačné funkcie využívajúce schopnosti viesť a riadiť spoločnosť. Z našej branže spomeniem len, že Klub mnohodetných rodín a jeho členovia sa angažovali pri zakladaní iných sociálne a rodinne orientovaných organizácií, napr. Slovenská sieť proti chudobe, Potravinová banka Slovenska, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré do dnes často vedú mnohodetní otcovia a matky. Podobne sú angažovaní v medzinárodných organizáciách zameraných na rodinnú politiku, sociálne záležitosti a rodinných opatrovateľov.

To, že mnohodetná rodina je ohrozená viac, ako iné skupiny obyvateľstva je všeobecne známy fakt. Napriek tomu trvalo ignorovaný, stačí sa pozrieť do predvolebnej rétoriky. Programové vyhlásenie vlády je dokument, ktorý umožňuje sa orientovať v očakávaniach. Spomína slovo sociálny 73x. Rodina 16x, z toho v časti o sociálnej politike 11x. To ale ešte neznamená, že je prosociálny a prorodinný. Žiaľ nepozná dva pojmy – rodinná politika a rodinný opatrovateľ.

Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory vníma vláda ako piliere boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní. Vláda však bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú.

Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.

Aká je realita? Pri príležitosti Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007 KMR robil pre poslankyňu Európskeho parlamentu monitorovanie situáciu mnohodetných rodín. European Year of Equal Opportunities for All: the situation of large families

Táto analýza nám priniesla prehľad zmien, lebo bola vykonaná čiastočne na základe monitoringu v roku 2004 pri základných zmenách sociálneho systému v SR.

 

Čo sa za posledných 15 rokov v prospech mnohodetných rodín zmenilo?

  • Zákon o zamestnanosti zaraďuje matky s tromi a viac deťmi medzi znevýhodnených uchádzačov na trhu práce.
  • Daňový bonus v prípade osoby, ktorá nie je povinná zabezpečovať príjem prácou je nahradený dávkou, síce podstatne menšou ako daňový bonus, ale predsa. Týka sa to hlavne rodiča v starobnom dôchodku v mnohodetnej rodine pri posledných deťoch.
  • Ak niekto si kupuje nové viacmiestne auto (viac ako 5 osôb) – predpokladá sa, že mnohodetná rodina, tak pri prvej registrácii je znížený registračný poplatok.

 

Čo sa nezmenilo a čo vystihuje postoj voči mnohodetnej rodine, alebo rodine ako takej?

  • Odmieta sa diskusia na tému zásluhovosti penzijného systému pre rodičov, ktorí vychovali občanov štátu, ako sa už začala v niektorých štátoch EU. Ignoruje sa tým napr. Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení P6_TA(2006)0089 Sociálna ochrana a sociálne začlenenie článok 25. ďalej vyzýva členské štáty, aby pri výpočte starobného dôchodku zaručili ženám, že nebudú penalizované za neodpracované obdobie z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky.
  • Najvážnejším pozostatkom skostnatelého myslenia diskriminujúceho obyvateľstvo, najmä  znevýhodnených skupín je, že nie je zavedená vyhľadávacia činnosť zo strany  štátu alebo lokálnych inštitúcií. Občan si musí žiadať sám pomoc. Má nárok na poskytnutie až od dátumu, kedy podal žiadosť a nie od kedy by mohol mať na ňu nárok.
  • Matky starajúce sa o domácnosť s viacerými deťmi boli nepriamo zákonom č. 5/2004 o zamestnanosti prinútené odhlásiť sa z evidencie úradov práce ako nezamestnané osoby. Po tomto období matky sú „dobrovoľne nezamestnané“.
  • Špeciálnymi opatreniami, akou sú napr. vianočné príspevky nie je podporovaná skupina, ktorá je najviac vystavená riziku chudoby, t.j. rodiny s väčším počtom nezaopatrených detí, ale dôchodcovia, ktorí majú zabezpečený zákonom valorizovaný príjem.
  • Asignovaná daň. Základ dane je tvorený sumou, ktorá sa vypočíta bežným postupom stanoveným v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Po tomto procese sa uplatňuje nárok na daňový bonus podľa §33. Bonus neznižuje daňový základ, ale je len ohodnotením daňovníka za to, že okrem zamestnania (preto má príjem, ktorý sa zdaňuje) sa stará o dieťa. Daňovník môže určiť príjemcu asignovanej dane až po znížení dane o daňový bonus. Výška čiastky je znižovaná o daňový bonus. Súčasný stav vnímame ako diskrimináciu rodín (daňovníka) podľa počtu detí.
  • Podpora bývania mnohodetných rodín neexistuje. Pri predošlej vláde boli tendencie hovoriť v tejto súvislosti s poskytovaním bytov nižšieho štandardu, určené pre neplatičov a iné sociálne prípady. Preto sme odmietli rokovať, lebo týmto postojom sa mnohodetným rodinám naznačovalo, že sú „sociálnym prípadom“. Vládny program sa vôbec týmto problémom nezaoberá. Nakoľko tieto rodiny majú na člena nízky príjem, sú vylúčené z možnosti získania primeraného bývania pôžičkovým, alebo hypotekárnym spôsobom. Preto často bývajú v rozpore so všetkými požiadavkami modernej hygieny na priestor. Je to najvážnejšie obmedzenie mnohodetných rodín mestského typu s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Spracoval: Trnovec, KMR, máj 2016

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!