Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch

Koordinátorka: Mária Masaryková

Participatívna komunita Seniori

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V tomto projekte ide o vydláždenie plochy v záhradke átria (5x9m) a vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov areálu a členov centra seniorov, ktoré je súčasťou objektu malometrážnych bytov na Clementisovej ulici. Súčasťou oddychovej zóny budú lavičky, stolíky, slnečníky a čiastočné zastrešenie tejto plochy. Táto oddychová zóna má pre seniorov vytvoriť priestor pre trávenie voľného času na čerstvom vzduchu, v átriu majú seniori väčšie súkromie a pohodlie ako na lavičkách pred budovou. Okolie vydláždenej plochy bude vysadené kvetinami, o ktoré sa budú členovia klubu starať a to im tiež vyplní program v dennom centre.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Záhradka v átriu malometrážnych bytov je prakticky nevyužitá. Pri posedeniach a akciách v klube chodia členovia von do záhrady, no nemajú si kam sadnúť a v prípade nepriaznivého počasia to nie je možné skoro vôbec. Takisto aj ostatní obyvatelia objektu by si radi posedeli v átriu. Lavičky pred budovou bytov sú väčšinou v lete obsadené mladými ľuďmi. V záhradke átria je pred vstupnými dverami kúsok vydláždenej plochy a ostatok je zarastený trávou s nerovným povrchom. Väčšina obyvateľov tam čas netrávi, kvôli nerovnostiam plochy, majú problém s pohybom v átriu.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Navrhujeme, aby sa plocha asi 5x9m vydláždila a na nej boli osadené lavičky so stolíkmi a časť tejto plochy by bola zastrešená. V nezastrešenej časti by boli osadené slnečníky. Pozdĺž vydláždenej plochy by boli vysadené okrasné kvetiny, ktoré by si členovia klubu zadovážili a vysadili sami, čo by vyplnilo aj ich program v rámci klubu. Do vysadených plôch navrhujeme osadiť vyvýšené kamenné kvetináče.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Mária Masaryková (predkladateľka) - členka Denného centra, organizátorka všetkých spoločenských akcií v centre, výletov, sviatočných akcií, posedení, besied, prednášok.

Ivan Porubský

Titus Holíč

Peter Ivančík

Mestom pridelený architekt

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

  1. Odborný návrh od architekta
  2. Úprava, spevnenie a vydláždenie plochy
  3. Osadenie lavičiek, stolov, slnečníkov a kvetináčov
  4. Zastrešenie vymeranej plochy
  5. Svojpomocné vysadenie okrasných kvetín

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Vybudovanie terasy v átriu zvýši pohodlie pre seniorov a vytvorí priestor pre oddych na čerstvom vzduchu medzi rovesníkmi v súkromí. Zvýši sa tým aj kvalita práce v klube a rozšíria sa možnosti pre klubové aktivity vonku v príjemnom pokojnom prostredí, ktoré si môžu obyvatelia stále zveľaďovať výsadbou kvetín a rôznymi doplnkami.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Seniori, členovia denného centra, obyvatelia malometrážnych bytov

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Udržovanie a zveľaďovania priestoru bude na zodpovednosti cieľovej skupiny.

V ďalšej fáze projektu navrhujeme do stredu átria vybudovať chodník s lavičkami a kvetináčmi alebo kvetovými záhonmi. Tiež umiestenie altánku buď na terasu alebo do átria.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Vydláždenie plochy cca 45m2 

Zastrešenie plochy cca 4x4 m2

4ks drevenných lavičiek s operadlom - 300 eur

2 ks drevených stolov - 100 eur

2 ks slnečníkov - 80 eur

2 ks vyvýšených kamenných kvetináčov - 100 eur

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!