Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu

Koordinátor: Ondrej Gerula

Participatívna komunita Zeleň

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu

 

Anotácia

Projekt je pilotná fáza zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu na trnavských sídliskách. Zároveň si kladie za ciel zistiť záujem obyvateľov Trnavy o danú separáciu, vzdelávanie v separácií bioodpadu a zvýšiť povedomie v tejto oblasti.

 

Problém

V súčasnosti nemajú obyvatelia bytových domov na trnavských sídliskách možnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad. Tento tzv. bioodpad končí zväčša v kontajneroch zmiešaného odpadu a následne na skládke, pričom medzitým stihne poslúžiť ako krmivo pre sídliskové potkany, ktoré obývajú najmä miesta pri kontajneroch.

 

Riešenie

Riešením hore opísaného problému by bolo obstaranie a prevádzkovanie kontajnera na bioodpad.

 1. Možným riešením v pilotnej fáze tohto projektu by bolo použitie kontajnera voľne dostupného na trhu, ktorý je určený na komunitné kompostovanie a mal by odolať útoku potkanov či vandalov.

Podľa počtu záujemcov:

 • Komunitný kompostér SIVA TRIO určený pre 15 - 22 domácností, vyrobený z recyklovaného plastu, rozmerov 200 cm x 120 cm x 66 cm (šírka x výška x hĺbka)

alebo

 • Komunitný kompostér SIVA DUO určený pre 10 - 15 domácností, vyrobený z recyklovaného plastu, rozmerov 130 cm x 125 cm x 71 cm (šírka x výška x hĺbka)
 1. Naprojektovanie a vytvorenie kontajneru vlastného dizajnu.
 • Návrhom je kovový kontajner s rozmermi 200 cm x 120 cm x 100 cm(šírka x výška x hĺbka).
 • Všetky navrhované riešenia by boli uzamykateľné, pričom kľúče by mali iba zaškolení účastníci, ktorí prejdú  preškolením „ako separovať bioodpad “.

  Kontajner by bol umiestnený na vhodné miesto (v tieni, v dostatočnej vzdialenosti od obydlí), najlepšie v blízkosti bydliska osoby, ktorá sa o daný kontajner bude starať.

V pilotnej fáze by som navrhoval 2 miesta na ulici Vladimíra Clementisa:

alebo

Oproti štandardným spôsobom separácie biodpadu (umiestnenie samostatného kontajnera na biodpad v pri ostatných kontajneroch na zmiešaný a iný separovaný odpad, jeho odvoz a kompostovanie na inom mieste)  sa bude v tomto kontajneri bioodpad nielen zbierať, ale i spracovávať, čím sa predíde jeho nepotrebným presunom. Po dozretí by sa kompost použil priamo v danom mieste – preosial a rozdelil (primárne) participantom projektu.

 

Predkladateľ a realizátori projektu

Predkladateľa koordinátor – Ondrej Gerula

Školitelia

Participanti

 

Aktivity

 1. Informačná kampaň
 2. Zistenie záujmu o projekt
 3. Obstaranie (kúpa alebo výroba) a umiestnenie  kontajnera
 4. Zaškolenie záujemcov
 5. Sprevádzkovanie kontajnera
 6. Prevádzka kontajnera
 7. Vyprázdnenie kontajnera
Zber a vyhodnotenie informácií (počet záujemcov, kapacita kontajnera vzhľadom na počet participantov, vzdialenosť bydliska jednotlivých participantov od kontajnera.

 

Cieľ a výstupy projektu

Cieľom projektu je oddeliť biologický odpad od zmiešaného odpadu, znížiť množstvo zmiešaného odpadu a hlavne premeniť biologický odpad na hodnotný, kvalitný produkt, Zároveň informovaním o projekte a súbežnou osvetou zapojiť do daného projektu maximáĺny možný počet obyvateľov Trnavy.  

 

Cieľová skupina

Projekt je určený pre ľudí, ktorí chcú separovať bioodpad a nemôžu, ale i tých, ktorí už separujú, ale sídliskový kontajner je pre nich výhodnejšia alternatíva. Títo participanti by okrem uspokojenia zo správneho naloženia s jednou zo zložiek ich odpadu získali i samotný výsledok kompostovania – hnojivo.

Zároveň tento projekt prinesie do danej lokality i povedomie o bioodpade a jeho separácií a prispeje k zvýšeniu občianskej uvedomelosti.

V neposlednej rade poslúžia informácie z fungovania kontajneru na rozvoj a zlepšovania nasledujúcej separácie bioodpadu.

 

Pokračovanie projektu

Ak by bol projekt úspešný a ľudia by mali o separáciu bioodpadu záujem, vytvoriť, umiestniť a prevádzkovať v Trnave viac kontajnerov na bioodpad. Informácie z pilotného kontajneru by slúžili ako podklady na vytvorenie nových kontajnerov (zmena dizajnu, veľkosti).

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

V prípade kúpy:

SIVA TRIO – cena cca 1420 € (link)

SIVA DUO – cena cca 970 € (link)

V prípade vytvorenia navrhnutého kontajneru by boli náklady na hutný materiál cca do 500 €.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!