Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Slušná mzda - dôstojný život

(kliknutím na obrázok prejdete na webstránku EAPN)

ZVÝŠENIE POVEDOMIA O MINIMÁLNEJ/SLUŠNEJ MZDE

Akčný plán – podrobnejšie vysvetlenie

Zvýšenie povedomia o Minimálnej/Slušnej mzde predstavuje spoločnú akciu, ktorej zámerom je posilniť viditeľnosť súčasných alebo budúcich aktivít národných sietí na tému Minimálna/Slušná mzda. Ide o aktivitu, ktorá sa nesie pod spoločnou značkou, s vynaloženým minimálnym úsilím národných sietí, a ktorej implementácia sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky, internetových odkazov a sociálnych mediálnych nástrojov.

Podrobné vysvetlenie:

V priebehu roka 2014 EAPN ustanovilo tematickú pracovnú skupinu zameranú na problematiku dôstojnej práce, ktorej cieľom bolo mať na zreteli kampaň s názvom Minimálna/Slušná mzda. Táto kampaň sa zrealizovala v Škótsku a niektorých častiach Veľkej Británie a má odporúčací charakter k uskutočneniu podobnej kampane aj v ostatných sieťach EAPN. Pracovná skupina vytvorila koncept procesu realizácie kampane pod názvom Concept and Feasibility Note a súčasne aj sprievodcu touto kampaňou s názvom Campaign Guide. Zároveň však došla aj k záveru, že proces organizácie a implementácie kampane je príliš zložitý a náročný nielen na zdroje, ale aj na zosúladenie postupu všetkých 31 krajín, členských sietí EAPN.

Nový návrh realizácie kampane – trojnásobná výhoda

Z vyššie uvedených dôvodov pracovná skupina predložila nový návrh na realizáciu kampane, ktorý prináša trojnásobnú výhodu:

* zviditeľňuje už existujúcu činnosť, ktorú vykonávajú národné siete alebo poskytuje užitočné nástroje pre siete, ktoré si chcú v praxi vyskúšať novú akciu;

* ponúka nižšiu náročnosť, ktorá si vyžaduje menej investícií zo strany národných sietí;

* ide o stále existujúcu akciu, ktorej obsah je v súlade s pracovným programom Európskej komisie, dohodnutom v roku 2014.

Mnoho členských sietí EAPN sa tradičným spôsobom podieľa na zlepšovaní dôstojnosti práce a zamestnanosti, vrátane problematiky miezd, či už ide o problematiku minimálnej alebo slušnej mzdy. Cieľ je rovnaký: dosiahnuť dôstojnú a adekvátnu mzdu. Namiesto sústredenia sa sietí na rozvoj nových aktivít, tu pôjde viac o snahu šíriť osvetu o tejto téme. Návrhom tejto akcie je zviditeľniť existujúce opatrenia pod spoločnou značkou, ktorá predstavuje zjednocujúci koncept a využíva komunikačné nástroje popísané nižšie. Samozrejme tieto nástroje môžu podporovať aj nové iniciatívy siete, ak si to siete želajú a majú schopnosť, či kapacity na ich realizáciu napr. aj po už zrealizovanej akcii aj naďalej zvyšovať povedomie o Minimálnej/Slušnej mzde.

Konkrétne, členovia sietí sú žiadaní, aby poukazovali na koncepciu Minimálnej/Slušnej mzdy (ktorej definícia je uvedená nižšie) v súvislosti s dôstojným príjmom z platenej práce. Navrhované logo sa odporúča umiestňovať na národných webových stránkach, výstupných materiáloch, uskutočňovaných podujatiach, ktoré súvisia s touto problematikou. Uverejňovaním tohto loga sieť reflektuje, že sa hlási k iniciatíve za presadzovanie Minimálnej/Slušnej mzdy. Aktivity, ktoré sieť podnikne sa zviditeľnia na príslušnej stránke, Facebooku, v akomkoľvek jazyku. Je to priestor na zverejňovanie všetkých aktivít, ktoré sa sieť rozhodne zrealizovať. Aké to môžu byť aktivity, je popísané nižšie.

Minimálna/Slušná mzda – koncept – stručná definícia

Ide o zákonom stanovenú minimálnu mzdu (podľa Eurostatu existuje v 22 z 28 členských štátov), ktorá má garantovať poskytovanie primeraného príjmu všetkým pracovníkom. Termín Minimálna/Slušná mzda sa objavil v súvislosti s uvedomením si, že je potrebné zamerať sa na to, či je príjem z platenej práce primeraný, prevyšuje nízke limity hodnoty minimálnej mzdy, ktoré sa často stanovujú pri vyjadrení minimálnej mzdy, a jeho cieľom je garantovať pracovníkovi prijateľnú, štandardnú životnú úroveň za platenú prácu. Za kľúčové sa v tejto súvislosti považuje, aby sa zaistila pozitívna hierarchia medzi adekvátnym minimálnym príjmom a slušnou mzdou. V iných jazykoch tento koncept môže byť vyjadrený rôznymi výrazmi (napr. dôstojná mzda alebo podobne), ale nová terminológia by nemala byť dôvodom na odradenie. Kompletné dvojstranové vysvetlenie tohto termínu bude k dispozícii členom EAPN. Zo strany EAPN to predstavuje podporu oblasti, ktorá sa týka zákonom stanovenej mzdy na zodpovedajúcej úrovni a predstavuje explicitný záväzok podporujúci dosiahnutie slušnej mzdy.

Ciele akcie - osvety

Cieľmi tejto akcie, osvety, koordinovanej EAPN je zamerať sa na:

* posilnenie konsenzu, oboznámenie sa s problematikou nízkych a dôstojných miezd medzi členmi EAPN, rozvíjanie argumentov a nepriamych dôkazov na danú tému, uvedomiť si postavenie EAPN ako dôveryhodného partnera pre otázky zamestnanosti a kvality práce;

* zlepšenie viditeľnosti dôležitosti problematiky o dôstojnej mzde vo všetkých členských štátoch, s využitím spoločného jazyka, metodológie a nástrojov;

* posilnenie partnerstva a spojenectva medzi členmi EAPN a ďalších významných aktérov v danej oblasti, ako sú odbory, akademici, MVO atď.;

* uskutočnenie reálnych zmien v správaní tak zamestnávateľa ako aj národnej vlády a miestnej verejnej správy, zodpovedných za mechanizmy stanovovania platov v prospech Minimálnej/Slušnej mzdy pre všetkých pracovníkov.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!