Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie nasledujúcej tlačovej správy:

Informačná kancelária Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe, Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica POH Prešov, Sociálny Prešov o.z., pozýva záujemcov na odborný seminár „Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti", ktorý je naplánovaný na 5. mája 2016 v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava Prešov.

Seminár bude venovaný témam okolo pracovných pomerov zamestnávania, formám zamestnávania, sociálnej neistote, šikanovaniu na pracovisku, ochrane zamestnancov ako občanov, vymožiteľnosti práva, pracovnému komfortu práce verzus zamestnávateľský prístup, trendom v európskom pracovnom prostredí, občanovi a demokracii, diskriminácii na pracovisku, "dobrým mravom" - opore v legislatíve,... a pod...

Účasť je bezplatná, iba na základe potvrdenej registrácie.

Ďakujem a želám pekný deň.

Peter Seman,

 

Europe direct Prešov

   

Požiarnická 17, 080 01 Prešov, tel.: 0905 597 254, 0907 952 988, e-mail: info@europedirectpo.sk
Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe,
Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica
POH, Sociálny Prešov o.z.,

Vás pozýva na odborný seminár na vybranú tému


stratégie „Európa 2020“ - Občianske práva, dôstojný život, spravodlivosť, eliminácia
chudoby, sociálna práca,...


Pozvanie do diskusie prijali: OZ KOVO
Inšpektorát práce Prešov
Slovenský štatistický úrad, pracovisko Prešov
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU


POZVÁNKA na odborný seminár

„Sociálne a zamestnanecké štandardy
v európskej občianskej spoločnosti“
(štvrtok) 05. máj 2016 o 09:00 hod.
v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava, Hlavná 139, Prešov (žltá samostatná budova v strede, hneď vedľa hlavného kostola, 2. poschodie)
program:
 09:00 – Prezentácia účastníkov
 09:30 – (Pnaenisetélo fvoárm dyi szkaumseias t návania, pracovné podmienky, zaobchádzanie
s ľuďmi, európske trendy zamestnávania, obhajoba občianskych práv,
dôstojný život, „dobré mravy“, občan a demokracia, legislatíva,...)
 12:00 – Záver
Počet miest je limitovaný, preto Vašu účasť, prosím, včas nahláste e-mailom
na: info@europedirectpo.sk . Akceptáciu prihlášky Vám spätne potvrdíme.
Tešíme sa na spoluprácu.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!