Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Strategický dialóg

Dňa 16. – 17. decembra 2015 sa v Košiciach, na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity Ružomberok, konali konferencie zamerané na témy:

Strategický dialóg a jeho vplyv na rozvoj regiónu v súčasných európskych podmienkach

Podnikanie na Slovensku, sociálno-občiansky aspekt, príležitosti a ohrozenia

Konferencie organizovala SAPN v spolupráci s Europe Direct Prešov, Inštitútom aplikovanej etiky, Odborovým zväzom KOVO a Ústavom etiky Vysokej školy Danubius.

Cieľom konferencií bolo na regionálnej úrovni, posilniť sociálny rozmer dôstojného občianstva a  participáciu ľudí na verejných politikách.

Konferencie sa uskutočnili v okamihu, kedy sa robí revízia Európskeho semestra a uvažuje sa  o tom, či implementovanie Stratégie Európa 2020 dosahuje pokrok, a či nové európske priority umožnia dosiahnutie nielen hospodárskych, ale aj sociálnych cieľov.

V roku 2010 bola vytvorená Stratégia Európa 2020 pre inteligentný a inkluzívny rast, v ktorej sa okrem iných cieľov, stanovil aj cieľ znížiť chudobu občanov.

Dôvodom pre stanovenie tohto cieľa bola skutočnosť, že 1 zo 4 ľudí v EÚ sa v súčasnej dobe nachádza v chudobe a sociálnom vylúčení, čo predstavuje od roku 2008 nárast o 5 miliónov.

Dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje prostredníctvom koordinovaného cyklu Európskeho semestra, od ktorého sa očakáva, že do procesu sa zapoja zainteresované strany na národnej a európskej úrovni.

PROGRAM

streda 16. december 2015

12.00   Registrácia 

12.30   OTVORENIE | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 • Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., štatutárny zástupca Inštitútu aplikovanej etiky Prof. Alexandra Spesza: Strategický dialóg a jeho vplyv na rozvoj etických štandardov v súčasných európskych podmienkach.

13.00   PANEL I. | V SÚLADE S KONTEXTOM

 • Mgr. Ľudmila Majláthová,  Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku: Priority Európskej komisie, odporúčania pre Slovensko a možnosti financovania.
 • Ing. Mgr. Slavomíra Mareková, SAPN, o. z.: Kto je cieľová skupina Európskeho Semestra Stratégie Európa 2020?

14.00   OKRÚHLY STÔL I. | MÔŽE  EURÓPSKA ÚNIA ZABEZPEČIŤ POKROK NA ÚROVNI REGIÓNOV V OBLASTI CHUDOBY  V RÁMCI EURÓPSKEHO SEMESTRA/ STRATÉGIE EUROPA 2020? 

           Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu: Priame a nepriame dopady zmeny klímy na chudobu.
 • Ing. Mária Tomášová,  riaditeľka Madrina, o. z.: Európa v pohybe alebo ktosi je za dverami.
 • PhDr. Karel Schwarz, prezident EAPN  ČR, z. s: Systém integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb v obcích.

15.30   O &O - Otázky a odpovede

16.00   Prestávka

16.30   OKRÚHLY STÔL II. | AKO MÔŽE EURÓPSKA ÚNIA ZVÝŠIŤ PARTICIPÁCIU A LEGITIMITU EURÓPSKEHO SEMESTRA?              

Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Mgr. Peter Takáč: Moja sloboda začína tam, kde začína aj Tvoja. 
 • JUDr. Viktória Mižáková,  Regionálna kancelária Košice: Postavenie a pôsobnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Slovenskej republike.
 • PhDr. Jozef Balica, člen Predsedníctva OZ KOVO: Štandardy zamestnaneckého prostredia verzus realita.
 • Mária Huštátyová, predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska: Dobrovoľnícka práca žien.

18.30   O &O - Otázky a odpovede

19.00    ZÁVER | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 

štvrtok 17. december 2015

08.00   Registrácia

08.30   OTVORENIE | THDR.  RADOSLAV LOJAN, PHD.

 • Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Spravodlivá starostlivosť resp. starostlivosť s perspektívy etiky spravodlivosti.

09.00   PANEL II. | V SÚLADE S KONTEXTOM

 • Prof. Dr. Ing. Inocent-Mária  V. Szaniszló OP, PhD., Ústav etiky Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo: Práva a povinnosti predstaviteľov moci a občanov pri starostlivosti  o spoločnosť.
 • Ing. Ondrej Matej, predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: Potrebné kroky k rozvoju Prešovského regiónu v súčasných európskych podmienkach.
 • Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., poslanec Európskeho parlamentu, výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Poslanecký klub EU ľudovej strany (Kresťanskodemokratické hnutie)
 • Bc. František Genco, starosta obce  Bajany:  Úspech, skúsenosť, na ktorej sa dá stavať.
 • Peter Vittek, zástupca OZ Utopia: Ekonomika ako priestor spolupráce.

10.30   OKRÚHLY STÔL III. |ODIN MOHAMED RZENZWEIG: MÔŽEME SA DOHODNÚŤ?

PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Ing. Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny, Mesto Dolný Kubín: Inkluzívne podnikanie a predchádzanie komunitným konfliktom.
 • PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov: Sociálna ekonomika v praxi.
 • Tomáš Orth, predseda Prvej Rómskej Vzdelávacej a Pracovnej agentúry Košice, o. z.: Marginalizované skupiny obyvateľov – ako ďalej?
 • Mgr.  Ladislav Babuščák, mesto Veľký Šariš: Záchrana kultúrneho dedičstva rozvojom sociálnej ekonomiky.

13.00   O & O - Otázky a odpovede

13.30     Obedňajšia prestávka

14.00   OKRÚHLY STÔL IV. | JE MOŽNÉ DOSIAHNÚŤ EURÓPSKE ŠTANDARDY SLUŽIEB ? 

            Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Mgr. Dušan Plaček, predseda Správnej rady Jesko, o. z:  Ako sa nepoznáme.
 • Renáta Ferencsik, riaditeľka Liberta, n.o.:  Krokom do neznáma začala cesta.
 • PhDr. Pavol Vilček, riaditeľ  Spišskej katolíckej charity: Dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb.

15.00    O &O - Otázky a odpovede

15.30    ZÁVER | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 

Viac informácií z konferencií môžete nájsť: 

 • Blog SME:

http://jankosc.blog.sme.sk

 • v archíve Rádia Lumen:

http://www.lumen.sk

Rádio Lumen

Relácia: Vyznania

Archív:

23.2.2016

28.2.2016

17.4.2016

Relácia: Svetlo nádeje

31.1.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!