Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Tajuplná Trnava

Vizualizácia spoločenskej hry Tajuplná Trnava

Koordinátor: Marta Jašureková

Participatívna komunita Kultúra

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Tajuplná Trnava

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Tajuplná Trnava je názov stolovej spoločenskej hry o meste Trnava, o jej histórii, tradíciách a zaujímavostiach. 

Základom hry je 200 otázok o histórii, tradíciách, či zvláštnostiach Trnavy. Každá otázka sa nachádza na samostatnej kartičke, zobrazená z jednej strany, na druhej strane je zobrazená ponuka troch odpovedí (I., II. a III.), pričom iba jedna z nich je správna a označená zakrúžkovaním.

Hra je určená minimálne dvom hráčom, maximálne šiestim vo veku od 12 rokov.

Každý hráč hrá jednou figúrkou – historickou postavou, ktorá za svojho života pôsobila alebo pochádza z Trnavy a jej okolia.

Hráč pohybuje figúrkou z východiskového bodu – jednej zo štyroch mestských brán alebo dvoch fortní po hracom pláne – dlaždicovej ceste zloženej z rovnakého počtu dlaždíc, znázornenej na historickej vedute mesta, smerom na Mestskú radnicu – cieľ hry. Za každú správne zodpovedanú otázku sa figúrka posúva po dlaždicovej ceste o dlaždicu bližšie k cieľu. Vyhráva hráč, ktorý sa so svojou figúrkou dostane do cieľa ako prvý a stáva sa starostom mesta.

Autormi otázok budú žiaci buď základných alebo študenti stredných škôl, deti z detských domovov, skautských oddielov alebo umeleckých škôl – organizovaní učiteľmi dejepisu, občianskej, etickej náuky, náboženstva alebo vedúcimi, či vychovávateľmi v súťaži, vyhlásenej mestom pod názvom TAJUPLNÁ TRNAVA.

Zoznam autorov otázok použitých v hre bude uvedený na obale stolovej hry. Všetci zapojení účastníci budú zaradení do zlosovania o výhru – stolovú spoločenskú hru Tajuplná Trnava. Vylosovaných bude 5 výhercov.

Vizuál stolovej hry (hrací plán, balenie, kartičky s otázkami) zhotoví profesionálna grafička, ilustrátorka detských kníh.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Nízke sociálno-kultúrne a historické povedomie obyvateľov o Trnave, blízkom okolí, pamiatkach, inštitúciách.  Vysoká migrácia obyvateľstva Slovenska, čo má za následok narastanie prisťahovaleckej populácie v meste Trnava. Daný stav vedie k tomu, že obyvatelia Trnavy nie sú „prepojení“ s Trnavou; nemajú vedomosti a poznatky o mieste, kde bývajú;  strácajú kontakt s kultúrnym dedičstvom a teda nemajú čo ďalej odovzdávať nasledujúcim generáciám.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Zábavnou formou podľa vzoru princípu „škola hrou“ Jána Amosa Komenského, napomôže účastníkom projektu a hráčom k získavaniu zaujímavých poznatkov o meste. Prispeje zdravou mierou k zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti všetkých cieľových skupín a budovaniu lokálpatriotizmu založeného na vedomostiach.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Mgr. Marta Jašureková – absolventka pedagogickej fakulty, odbor dejepis-občianska-etická náuka, diplomatka, aktivistka, organizátorka kultúrno-spoločenských podujatí.

Adrian Kobetič – predseda Univerzitnej rady mesta Trnava, študent a aktivista.

Mgr. Eva Melich – psychologička, podnikateľka, autorka scenárov divadiel, organizátorka podujatí, táborov a pobytov primárne zameraných pre deti a mládež, moderátorka a choreografka.  

Mgr. Ján Melich – absolvent Trnavskej univerzity, odbor dejiny a teória umenia so zameraním na stredoveké fortifikácie, pracovník Trenčianskeho múzea, autor scenárov nočných prehliadok a organizátor podujatí múzea, organizátor niekoľkých ročníkov nočnej hry „V uliciach mesta Trnava“.

Zuzana Lipnická – umelecká riaditeľka Gooseberry, výtvarníčka, držiteľka ocenení za knižné ilustrácie.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

 1.  

ÚLOHY do 31/8:

 1. Spolupráca s odborom vzdelávania Mesta Trnava (MT) – plán oslovenia škôl a učiteľov dejepisu na zapojenie žiakov do tvorby otázok
 2. Spolupráca s grafikom MT – zistenie cien tlače
 3. Spolupráca s komunikačným odborom MT – plán informačnej kampane
 4. Spolupráca s informatikom z prevádzky MT – vytvorenie emailovej adresy tajuplna.trnava@trnava.sk – určenej na elektronický zber príspevkov od zapojených škôl a individuálne príspevky
 5. Vytvorenie odbornej komisie (OK) na pôde Trnavskej univerzity na katedre histórie na posúdenie správnosti otázok a ich odpovedí

 

A1, A2, A3, A4 – zabezpečí MJ

A5 – zabezpečí AK

 

ČASOVÝ PLÁN AKTIVÍT

2/9      Vyhlásenie súťaže TAJUPLNÁ TRNAVA na začiatku školského roka (zber otázok)

FORMÁT ZADANIA PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE TAJUPLNÁ TRNAVA

 1. Vymyslite zaujímavú otázku súvisiacu s Trnavou s troma možnosťami na výber odpovede, pričom iba jedna odpoveď bude správna.
 2. Pri návrhoch nesprávnych odpovedí použite logické chytáky.
 3. Oblasti: historické udalosti, osobnosti, objavy, tradície, architektúra, šport, geografia, politika, spoločenského života.
 4. Zašlite svoj návrh na emailovú adresu tajuplna.trnav@trnava.sk                             do 30. septembra 2016.
 5. Pri každej otázke v návrh uveďte meno autora, názov školy/organizácie.
 6. Otázky posúdia odborníci z Trnavskej univerzity.
 7. Autori otázok, ktoré budú použité v stolovej hre budú uvedení na obale hry.

30/9    Ukončenie zberu otázok

5/10    Vytriedenie otázok a odoslanie OK

31/10  Ukončenie posudzovania otázok OK

 

B.

ÚLOHY do 31/10

 1. Vývoj hracieho plánu – princíp hry (políčka, cieľová destinácia radnica, hracie figúrky)
 2. Výber vhodného podkladu na vizuál hracieho plánu – historická veduta Trnavy
 3. Spolupráca s grafičkou na vzhľade
 1. hracieho plánu (A3 skladaný v strede na polovicu)
 2. kartičiek s otázkami na jednej strane a troma možnosťami odpovedí na druhej strane (formát ako pexeso – na následné rozstrihanie)
 3. balenia stolovej hry – skladací papierový zakladač A4 s fixačnými gumičkami v oboch pravých rohoch)
 1. Vypracovanie hracieho návodu
 2. Skúšobné hry

 

B1, B4 – zabezpečia EM, JM, AK, MJ

B2 – zabezpečí AK

B3 – zabezpečí ZL

B5 – zabezpečia EM, JM

 

ČASOVÝ PLÁN AKTIVÍT

10/10  Vyvinutý hrací plán – princíp hry

31/10  Hotový kompletný vizuál hry

24/10  Vypracovaný hrací návod

31/10  Ukončené skúšanie hry

 

C.

ÚLOHY DO 31/11

 1. Tlač
 2. Balenie – založenie do obalu

 

C1, C2 – zabezpečia EM, JM, AK, MJ

 

D.

ÚLOHY DO 15/12

 1. Oficiálne vyhodnotenie otázkovej súťaže TAJUPLNÁ TRNAVA – vylosovanie piatich výhercov z účastníkov súťaže.
 2. Odovzdanie cien – hry Tajuplná Trnava vylosovaným výhercom.
 3. Zverejnenie e-verzie na webstránke mesta Trnava.
 4. Pre autorov otázok zorganizovanie hry v historickom centre na základe ich vlastných otázok.
 5. Odovzdanie vyhotovených papierových verzií hry Tajuplná Trnava pre potreby mesta Trnava

 

D1, D2, D3, D5 – zabezpečia EM, JM, AK, MJ

D4 - zabezpečia EM, JM.

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Zábavnou formou povedie k rozvíjaniu vedomostí o meste. Prostredníctvom zapojenia sa do tvorby otázok má za cieľ aktivizovať záujem detí a študentov o minulosť mesta, v ktorom žijú. Chce oživiť tému návratu ku koreňom a rozprúdiť diskusiu o minulosti mesta, z ktorého pochádzame na pôde vzdelávacích a výchovných inštitúcií.

Cez proces vyhodnocovania faktickej správnosti otázok a odpovedí previaže projekt spoluprácou základné a stredné školy s akademickou pôdou vďaka odbornej komisie Trnavskej univerzity. Tým zároveň poskytne spätnú väzbu o úrovni poznania žiakov a študentov na poli histórie a spoločenských vied. A zainteresuje do práce na jednom projekte učiteľov základných a stredných škôl a akademikov.

Projekt vo výsledku adresne ocení usilovnosť účastníkov – tvorcov v hre použitých otázok, uvedením ich mena na oficiálnom prebale stolovej hry a webstránke mesta, kde bude zároveň dostupná na stiahnutie online e-verzia stolovej hry.

Finálny tlačený a e-produkt priblíži históriu a život v Trnave všetkým tým, ktorí sa radi hrajú stolové hry vo svojich rodinách, s priateľmi, v rôznych  komunitách alebo  spoločenstvách.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Prvou cieľovou skupinou sú deti a mládež, resp. žiaci II. stupňa základných škôl, študenti stredných škôl, umeleckých škôl, deti z detských domovov a skautských oddielov. 

Druhou cieľovou skupinou sú dospelí – obyvatelia a návštevníci mesta Trnava.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Vytvorenie Escape room Tajuplná Trnava s témou histórie a zaujímavostí o meste. Tematický Escape room predstavuje model interaktívnej zábavno-vzdelávacej aktivity. Účastníci sú pri nej zatvorení v izolovanej miestnosti a v časovom limite musia vyriešiť rôzne úlohy a otázky tak, aby získali dostatok indícií, ktoré im pomôžu z miestnosti uniknúť.

Escape room vychádza z otázok v hre, je určená žiakom základných a stredných škôl, variant A ľahší a variant B ťažší.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Rozpočtové položky

 1. Tlač informačných letákov: 1000 ks / 100 Eur
 2. Tlač 100 ks vyhotovení hry: 15 Eur / hra, tlač obsahuje

- obalový materiál

- hrací plán

- hrací návod

- otázky/odpovede karty

Odhad nákladov spolu:  1600 Eur

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!