Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

Koordinátor: Bohuslav Lenghardt

Participatívna komunita Doprava

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Namaľovať niekoľko vodorovných značiek s bicyklom na časť chodníka, ktorá je určená pre cyklistov.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

Popri Trstínskej ceste od križovatky s ul. Pri kalvárii až po ČS OMV je vedený cyklochodník spolu s chodníkom pre chodcov. Je tu umiestnené zvislé dopravné značenie, avšak na chodníku nie je vodorovným značením vyznačené, ktorá časť je určená chodcom a ktorá cyklistom. V súčasnej dobe chodník väčšinou využívajú chodci v celej šírke, nakoľko sú častejším užívateľom chodníka, prípadne cyklisti jazdia po časti určenej pre chodcov. Takýmto používaním môžu vznikať kolízne situácie.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov aj cyklistov je vhodné na chodník namaľovať značenie, na základe ktorého bude užívateľom jasné, ktorá časť je určená cyklistom a ktorá chodcom.

Značky je vhodné namaľovať na nasledovných miestach:

 • Začiatok chodníka pri križovaní s ul. Pri kalvárii
 • Pred križovaním s ul. Šrobárova
 • Za križovaním s ul. Šrobárova
 • Približne v strede úseku medzi ul. Šrobárova a výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Pred výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Za výjazdom áut z obchodu Lidl
 • Koniec chodníka pri ul. Rybníkova

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom projektu je Bohuslav Lenghardt. Skúsenosti s projektmi nemá. Projekt je schopný zrealizovať s pomocou 1-2 dobrovoľníkov.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Celý projekt je možné zrealizovať v jednom dni v rámci 2-3 hodín, predpokladom je počasie bez zrážok.

 1. Prevzatie materiálu a náradia
 2. Maľovanie značiek a označenie kuželmi
 3. Vrátenie zvyšného materiálu a náradia
Zozbieranie kuželov a vrátenie

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

Užívateľom chodníka pre chodcov a cyklistov popri Trstínskej ceste bude jasné, ktorú časť chodníka majú používať, budú využívať „svoju“ časť, čím sa zvýši ich bezpečnosť, cyklistom umožní plynulejšiu, rýchlejšiu jazdu.

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Užívatelia chodníka popri Trstínskej ceste – chodci aj cyklisti.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 1. Biela farba určená na nátery vozovky - Rýchloschnúci značkovací sprej Traffic 500 ml - 1 ks - 17 Eur, potreba 4 ks = 17 Eur x 4 = 68 Eur
 2. Štetec 5ks x 5 eur = 25 Eur
 3. Šablóna bicykla: firma Rapos - Komatexová šablóna - 100x58cm,5mm hrúbka, 1ks = 26 eur, potreba 2ks = 52 Eur
 4. Kužele na vyznačenie čerstvo namaľovaných značiek 7 ks - výpožička
          Celková suma  145 EUR.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!