Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

"Práca ako dar"

Autor/ka: Milena Partelová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Práca ako dar

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky.

Staráme sa o ne s deťmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom a horúcom počasí. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky. Staráme sa o ne v rámci možností so žiakmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom, horúcom počasí a najmä počas letných prázdnin.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Klienti OZ Vagus by nám pomohli spolu s nami sa postarať o záhony a bylinné trávniky. Pomáhali nám ich vytvoriť a tak by pokračovali v užitočnej práci. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc. Išlo by o 4 hodiny týždenne / 2 klienti/týždeň od apríla do novembra a počas prázdnin o odpracovanie 8 hodín/ 2 klienti týždenne. Spolu by išlo o 320 hodín prác. Je to už doba, pri ktorej by sa mohli navrátiť klientom zabudnuté pravidelné pracovné návyky.

Pre využitie časti organického odpadu zo školskej kuchyne by slúžilo vermikompostér s kalifornskými dážďovkami. Vermikompost by sa využíval na skvalitňovanie pôdy vo vyvýšených hriadkach a žiaci by videli priamo v praxi ekologický spôsob likvidácie odpadu s následným využitím na pestovanie rastlín.

Projekt bude napomáhať aj zvyšovaniu environmentálneho povedomia – polievanie zabezpečovať v maximálnej miere zo zozbieranej dažďovej vody, realizovať kompostovanie

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určite projektových koordinátorov)

Predkladateľ : Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

Projektový organizátor: Ing. Jana Čačková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Obdobie: marec 2015-jún 2015...jarné práce na záhonoch, pomoc pri sadení a polievaní

Príprava kompostoviska

júl 2015 –august. 2015.....polievanie, odburiňovanie, okopávanie,...

september 2015 – november 2015..jesenné práce, polievanie, kompostovanie

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľ:

 1. udržanie založených záhonov a tráv

 2. budovanie environmentálnych návykov u žiakov a účastníkov projektu

 3. zlepšenie pracovných návykov

 4. spoznávanie osudov ľudí bez domova a získavanie iného pohľadu na spôsob ich života

 5. celkový úžitok pre obyvateľov v okolí ZŠ, Sibírska – skvalitnenie úprav okolia, prístup k liečivým rastlinám, estetický prínos

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 1. deti a žiaci školy

 2. zamestnanci školy

 3. občania – dobrovoľníci

 4. klienti OZ Vagus

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Predpokladáme, že sa novozaložené vyvýšené záhony a bylinné trávniky pevnejšie zakorenia a pri zvýšenej starostlivosti budú prosperovať aj po ukončení projektu. Pravdaže, pri starostlivosti o nich. Získaním či oživením pracovných návykov sa niektorí klienti OZ Vagus aj zaradia do pracovného procesu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 1. Odpracovanie 320 hodín........320x5 €/hod=1600 € ....FA OZ Vagus

 2. Odvody.......................................................... 559 €

 3. Odmena organizátorom..................................300 €

 4. Odvody............................................................105 €

 5. Nádrž na vodu 300 litrov . Hobby....................56 €......vyvýšené záhony

Podstavec.................................35 €

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Nádrž na dažď. vodu Hobby 1300 litrov.........255 €.....bylinné trávy

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Náradie (2x hrable, motyky, rýl, lopaty)...........50 €

 2. Fúrik.................................................................45 €

 3. Zmršťovacia polievacia hadica...........................20 €

 4. Pracovné rukavice...............................................15 €

 5. Priesady sezónnych rastlín...................................60 €

 6. Zriadenie vermikompostu.................................350 €

Spolu.......................................................................3 558 €

 

Priemerne (2 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!