Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

1. Diskusné fórum PR BB 2022

V utorok, 22. februára 2022 sa v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 uskutočnilo prvé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu, ktorého súčasťou bola aj voľba nových členov koordinačnej rady. Samospráva plánuje tento nástroj participácie skvalitniť a medzi Banskobystričanmi a Banskobystričankami ešte viac spopularizovať. Dosiahnuť to plánuje intenzívnejšou komunikáciou, revíziou štatútu a hľadaním čo najvhodnejšieho spôsobu hlasovania. Obyvatelia už dnes môžu uvažovať nad nápadmi, ktoré by radi zrealizovali v rámci vymedzených tematických skupín.

Prvým bodom stretnutia bola voľba Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu. Záujem naďalej pokračovať v koordinačnej rade (KooR) prejavili štyria pôvodní členovia (Vladimír Ivan, Vladimír Bálek, Miroslav Šimkovič, Michal Valent). Štyria noví záujemcovia sa rozhodli stať súčasťou KooR po prvý raz (Andrea Dolinská, Anton Minárik, Dorota Líšková, Marián Moravčík). Všetci zúčastnení zároveň súhlasili s vytvorením štyroch tematických skupín. Tie slúžia  ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu s cieľom navzájom si pomôcť a inšpirovať sa.

Ide o skupinu Aktívneho občianstva, komunitného rozvoja a celoživotného vzdelávania, oblasť zameranú na Zeleň v meste a verejné priestranstvá, ďalej Kultúru a kreatívny priemysel, ale aj Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl..."

Medzi najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní bude prerozdelených 40 000 eur z mestského rozpočtu.  Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10 000 eur. To ale neznamená, že projekt nemôže byť v nižšej hodnote. Participatívny rozpočet sa v tomto roku zameria na zbieranie podnetov od obyvateľov a príprave ich projektových návrhov. Napokon sa uskutoční rozhodovacia fáza a hlasovanie. V budúcom roku 2023 dôjde k realizácii víťazných projektov.

Samospráva plánuje posilniť komunikáciu, zlepšiť informačné platformy o participatívnom rozpočte a dostať projekty bližšie k ľuďom. Po rokoch praxe odznieva čoraz častejšie aj požiadavka na otvorenie štatútu participatívneho rozpočtu a vykonanie zmien súvisiacich napr. aj s formou hlasovania. Akejkoľvek zmene celej filozofie participatívneho rozpočtu by mala predchádzať kvalitná diskusia a následne hľadanie zhody  medzi poslancami mestského zastupiteľstva.

Zdroj: www.banskabystrica.sk (krátené)

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!