Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Tlačová správa a leták

Autor/ka: Stop TTIP

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Udalosti 22. a 23. decembra sú súčasťou série protestov, ktoré organizujú odborové hnutia, poľnohospodári, environmentálni aktivisti, zástupcovia malých a stredných podnikov, či aktivisti za sociálnu spravodlivosť z celej Európy, Kanady a Spojených štátov amerických.

Cieľom protestov je ukončiť tajnostkárske vyjednávanie o obchodných dohodách ako TTIP a CETA, zabrániť akýmkoľvek ďalším utajeným vyjednávaniam a vytvoriť alternatívnu obchodnú politiku, ktorá uprednostní rozvíjanie politických, sociálnych a environmentálnych práv pred záujmami korporácií a zavŕši ich beztrestnosť.

Práve teraz sociálne hnutia a občianska spoločnosť bojujú proti dohode CETA, ktorá reprezentuje pokus presadiť dohodu TTIP zadnými dvierkami.

Proces prípravy dohody CETA bol ešte utajovanejší, než proces prípravy dohody TTIP. Dokonca ani členovia a členky Európskeho parlamentu nemohli nahliadnuť do textu zmluvy, či mandátu predtým, ako bola dohoda vyjednaná. CETA obsahuje nesmierne kontroverzný mechanizmus ISDS (Investor-State-Dispute-System), podobne ako TTIP. A podobne ako TTIP, ani CETA neobsahuje žiadne záväzné podmienky, ktoré by chránili pracujúcich alebo životné prostredie. Európska komisia a mnohé vlády vynakladajú intenzívne úsilie, aby bola zmluva schválená.

CETA so sebou prinesie rozšírenie práv investorov na úkor demokracie. Ohrozí poskytovanie verejných služieb, malé a stredné podniky, práva pracujúcich, environmentálne práva, potravinárske štandardy a našu planétu. CETA je predobrazom TTIP a prináša so sebou obrovskú hrozbu. Umožní aj korporáciám z USA využívať systém ISDS a súdiť sa s nami pre naše demokratické rozhodnutia. Ak bude CETA schválená, bude veľmi ťažké oponovať prijatiu TTIP. Musíme stáť pri sebe, aby naše práva neboli predané korporáciám.

Počas posledných rokov sa v Európe a aj za jej hranicami sformovalo silné hnutie proti nespravodlivým obchodným politikám. Poľnohospodári, sudcovia, miestne podniky, odborové zväzy, environmentalisti, samosprávy a mnohí ďalší ľudia sa postavili proti dohodám CETA a TTIP.

Nastal čas konať!

Informácie o Akčnej jeseni v Bratislave

Stiahni si leták CETA - toxická obchodná dohoda

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!