Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ako bývať krásnozdravšie

Autor/ka: Miroslava Okuliarová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Ako bývať krásnozdravšie

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 

 

Projekt hlineno-slamenného domčeka sme začali ako žiacku činnosť v rámci vyučovania - Ako si postaviť dom. Zapájali sa do nej hlavne deti s rodičmi našej školy, ale aj ľudia mimo nej, ktorých oslovili ponúkané činnosti. Radi by sme pokračovali v jeho dokončovaní a ponúkli ponúkli možnosť ľuďom zo širšieho okolia (rodičia, deti, umelci, remeselníci, dôchodcovia, študenti) vyskúšať si rôzne druhy aktivít týkajúcich sa prírodného staviteľstva a obnoviteľných zdrojov energie. Prostredie, v ktorom sa nachádza naša škola je vo veľkej miere poznačené priemyselom. Avšak málokto tuší, že sa tu nachádzajú aj zákutia, ako v okolí našej školy, ktoré v sebe skrývajú nesmierny potenciál. Preto sme sa rozhodli vytvoriť priestor – envirocentrum, ktoré bude sídlom pre možnosť tvorivej spolupráce s komunitou Mierová kolónia. V priestoroch novozaloženého envirocentra v našej škole chceme začať pracovať najmä s deťmi zo sídliska na enviromentálnych témach, ktoré sa nás bezprostredne týkajú.

 

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Naša škola sa do súčasných priestorov nasťahovala pred 12 rokmi. Kým v prvých rokoch bolo našim zmluvným záväzkom postarať sa o budovu školy (zateplenie fasády, výmena okien, kotolne...), teraz sa postupne púšťame do obnovy exteriéru. Priestor, v ktorom sa nachádzame patrí do priemyselného komplexu. Mierová kolónia bola súčasťou Chemických závodov Juraja Dimitrova, z čoho vyplýva aj adekvátna ekologická záťaž. Avšak prieskumy pôdy a vody, ktoré sme si dali urobiť vravia, že už pár rokov po zastavení výroby sa príroda dokázala natoľko spamätať, že hodnoty namerané vo vzorkách neukazujú žiadne extrémne výchylky. Priamo na pozemku školy je starší ovocný sad, kde rastú najmä čerešne, marhule a jablone. Vpredu, pred vstupom do budovy, sú vyššie spomenuté staré listnaté a ihličnaté stromy, ktoré volajú po tom, aby medzi nimi vznikla oáza ticha, či zóna pre aktívny oddych. Počas práce s deťmi sme si vytvorili sme dve bylinkové špirály, ktoré nám postupne zarastajú voňavými rastlinkami, založili sme veľký kompost, malé jazierko, ktoré k nám prilákalo žaby a je veľkým lákadlom aj pre všetky deti. Práve úspech našich interných spoločenských akcií nás viedol k tomu, aby sme sa prostredníctvom nášho školského pozemku pokúsili o spojenie dvoch vecí - zveľadenia priestoru a zapojenia širšej komunity, kde škola by mala byť pôdou komunitného života.

V posledných rokoch sa začína rozvíjať pekná spolupráca s miestnou časťou NM - podporu "Dňa Zeme", vo forme dodania náradia a veľkokapacitného kontajneru. Minulý rok sa nám s pomocou mestskej časti Nové Mesto podarilo zrealizovať letný workshop pre deti zo sídliska, kedy sme sa snažili premeniť ošarpaný vstupný múr na mozaikovú stenu vo worshope Gaudiho dielničke. Radi by sme na tomto základe pokračovali a pracovali s deťmi zo sídliska aj tento rok. Máme pre ne vymyslené kreatívne dielne a workshopy s enviromentálnou tematikou.

 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Podstatou tohto projektu je zapájať komunitu detí a dospelých zo sídliska Mierová kolónia do enviromentálnych vzdelávacích aktivít, ktoré by mohli realizovať v mieste svojho bydliska a zbytočne za nimi ďaleko necestovať. V prvej časti máme záujem dobudovať domček. Pripravované workshopy budú mať okrem teoretického úvodu hlavne realizačnú časť. Budú sa týkať najmä tvorby vápenných omietok, inštalácie solárneho panela, piecky na drevo s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Aby sme okrášlili aj interiér domčeka, budeme sa venovať recyklácii starého dreveného nábytku (stolov, stoličiek), či tvorbe nového. Nezabudneme ani na zeleň, ktorou sa budeme zaoberať pri výsadbe zelenej strechy. Naším cieľom je podporiť cez prácu s prírodnými materiálmi komunitný rozvoj spoločnosti, kde sa pri spoločnej aktivite ľudia naučia novým zručnostiam a získajú medzi sebou nové kontakty. Dokončená stavba bude slúžiť ako priestor na vyučovanie detí, arteterapie, krúžkové aktivity pre deti z Mierovej kolónie (modelovanie z hliny), osvetu pre návštevníkov, možnosť vyskúšať si ako sa spí v takejto stavbe počas kurzov.

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Naša ZŠ vzdeláva deti od 6 do 15 rokov. Poskytuje vzdelanie a výchovu, ktorá odpovedá základným vzdelávacím štandardom slovenskej základnej školy. V poobedňajších hodinách sa deti venujú klubovej činnosti, krúžkom. Počas roka vytvárame aktivity (slávnosti, brigády, športové aktivity, vzdelávanie, konferencie) aj pre rodičov a priateľov školy a širokú verejnosť. Počas roka nás navštevujú rôzni zahraniční lektori a odovzdávajú nám svoje skúsenosti, ktoré predávame ďalej. Workshopy a dielne budú viesť učitelia tejto školy, či odborníci na dané témy.

 

Miroslava Okuliarová – je hlavným koordinátorom projektu. Pôsobí ako učiteľka na škole. Má na starosti enviromentálne projekty. Je iniciátorkou projektu hlineno-slamenného domu.

 

Ing. Jiří Pukl – zaujíma sa o hlineno-slamenné stavby a ich energetiku, zúčastnil sa na rôznych projektoch, v súčasnosti stavia svoje vlastné obydlie z prírodných materiálov

 

Ing. Lenka Valušková – záhradná architektka zaoberajúca sa zelenými strechami

 

Martin Žižka – prírodný staviteľ, ktorý participoval na stavbách v Anglicku, Írsku, Holandsku, Nemecku s odborníkmi ako Paul Dillon, Elke Cole.

Peter Heriban, Mgr. art. – dizajnér dreveného nábytku, pedagóg práce s drevom, člen združenia priemyselných dizajnérov Slovenska

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

marec- apríl: inštalácia solárneho panela a prednáška k alternatívnym zdrojom energie

apríl – inštalácia piecky a vykurovacích komponentov

máj: výsadba zelenej strechy v rámci verejného workshopu

máj: nanášanie vápenných omietok

jún: recyklácia starého nábytku v rámci verejného workshopu, výroba drevených hračiek a prvkov pre deti

september: v rámci eko krúžku zveľadenie jazierka a zelene okolo neho

september – december – eko krúžok a tvorivé dielne pre deti z Mierovej kolónie

 

 

Propagácia projektu medzi obyvateľmi bude zabezpečená formou plagátov a letáčikov.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavným cieľom projektu je:

 • Otvoriť nový priestor pre širšiu komunitu, teda žiakov, rodičov našej školy a obyvateľov priľahlého sídliska "Mierová kolónia". Rozvíjať komunitné vzťahy s našimi susedmi.

 • Vychovať skupinu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať svoj čas a silu zmysluplným projektom

 • Zapojiť záujemcov do rôznych aktivít, od budovania drevených prvkov, cez pravidelnú nenáročnú prácu v záhrade, účasť na workshopoch konajúcich sa v záhrade a i.

 • Vlastnými silami vytvoriť dielo, ktoré prinesie úžitok, potešenie aj pozitívny príklad.

 • Skrášlenie životného prostredia

 • Usporiadanie výstav a workshopov v záhradných priestoroch

 • Prakticky vzdelávať v oblasti ekológie

 • Dostupnosť bezpečnej oddychovej zóny

 • Naučiť deti recyklovať všetkými možnými spôsobmi, nielen štandardne zbierať plasty, papier, sklo

 • Udržiavanie starých tradícií, remesiel a zručností

 • Možnosť nadviazania nových kamarátstiev medzi deťmi zo školy a detí z Mierovej kolónie

 • vznik zdravého priestoru pre komunitu ľudí

 • vznik ďalších zaujímavých podnetov v ďalšej spolupráci s Mierovou kolóniou

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 

Približne 100 obyvateľov priľahlého sídliska, z toho cca 50 detí

Približne 15 návštevníkov miestneho Klubu dôchodcov

Približne 250 rodičov a návštevníkov našej školy

Približne 200 žiakov našej školy

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Radi by sme po dokončení projektu hlineno-slamenného domčeka využívali jeho priestor na spoločné tvorivé aktivity s deťmi ale aj s dospelými (dôchodcami) na eko aktivity, tradičné remeslá a ich šírenie medzi mladými ľuďmi v oblasti Mierovej kolónie. Priestor sa bude využívať na sociálne hry, arteterapie, či vzdelávanie počas vyučovania. Radi by sme tento priestor využili tiež ako osvetu medi ľuďmi ako sa dá bývať krásnozdravšie.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

vápenná omietka

150 €

materiál na pracovný workshop, dobudovanie priestorov - omietanie domčeka

nátery

100 €

na impregnáciu dreva, pracovného priestoru 13,.-/1l

drevo

600 €

materiál na pracovný workshop - práca s drevom, výroba hracích prvkov, 300,-/ 1m3

komponenty k vykurovaciemu systému

300 €

nevyhnutný prvok pre fungovanie ekokrúžku/workshopov

solárny panel a komponenty k nemu

300 €

nevyhnutný prvok pre fungovanie ekokrúžku/workshopov

drevo - dlážkovica

200 €

materiál na dobudovanie priestorov komunitného centra, 1m2/15€

sadenice rastlín

50 €

budú použité na zelenú strechu na enviromentálne workshopy

pracovné nástroje/ náradie

800 €

budú slúžiť na pracovné workshopy - rukavice, štetce, akuvŕtačka 150 €, dláta, spojovací materiál, brúsky, domiešavač, priamočiara pilka 130,

Spotrebný materiál na enviro krúžok

400 €

bavlnky, ovčia vlna, tkáčsky stav

Propagácia

280 €

grafický návrh propagačných materiálov 200 eur, tlač plagátov 80 eur

Pohonné hmoty

150 €

na dovoz projektu materiálu vlastným vozidlom

Honoráre

 

 

workshopy

1 000 €

rozráta sa pre lektorov do 5 workshopov

cestovné pre lektorov

200 €

 

koordinátorské a remeselné práce

300 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!