Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ako bývať krásnozdravšie

Autor/ka: Miroslava Okuliarová
Projekt hlineno-slamenného domčeka sme začali ako žiacku činnosť v rámci vyučovania - Ako si postaviť dom. V jeho pokračovaní by sme radi ponúkli možnosť ľuďom zo širšieho okolia (rodičia, deti, umelci, remeselníci, dôchodcovia, študenti) vyskúšať si rôzne druhy aktivít týkajúcich sa prírodného staviteľstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Pripravované workshopy budú mať okrem teoretického úvodu hlavne realizačnú časť. Budú sa týkať najmä tvorby vápenných omietok, inštalácie solárneho panela, piecky na drevo s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Aby sme okrášlili aj interiér domčeka, budeme sa venovať recyklácii starého dreveného nábytku (stolov, stoličiek), či tvorbe nového. Nezabudneme ani na zeleň, ktorou sa budeme zaoberať pri výsadbe zelenej strechy. Naším cieľom je podporiť cez prácu s prírodnými materiálmi komunitný rozvoj spoločnosti, kde sa pri spoločnej aktivite ľudia naučia novým zručnostiam a získajú medzi sebou nové kontakty. Dokončená stavba bude slúžiť ako priestor na vyučovanie detí, arteterapie, krúžkové aktivity pre deti z Mierovej kolónie (modelovanie z hliny), osvetu pre návštevníkov, možnosť vyskúšať si ako sa spí v takejto stavbe počas kurzov.

 

Rozpočet:

1. zabezpečenie k priebehu workshopov ........ 1650 eur - Suroviny na občerstvenie pre dobrovoľníkov 150 Eur - cestovné pre lektorov 200 eur - koordinátorské práce a remeselné práce .... 300 eur - honorár lektorov 1000 eur (rozráta sa pre lektorov do 5 workshopov: marec- apríl: prednáška o alternatívnych energiách a inštalácia solárneho panela, apríl – inštalácia piecky máj: výsadba zelenej strechy, máj: nanášanie vápenných omietok, jún: recyklácia starého nábytku lektori: Ing. Jiří Pukl – zaujíma sa o hlineno-slamenné stavby a ich energetiku, zúčastnil sa na rôznych projektoch, v súčasnosti stavia svoje vlastné obydlie Ing. Lenka Valušková – záhradná architektka zaoberajúca sa zelenými strechami Martin Žižka – prírodný staviteľ, ktorý participoval na stavbách v Anglicku, Írsku, Holandsku, Nemecku s odborníkmi ako Paul Dillon, Elke Cole. Peter Heriban, Mgr. art. – dizajnér dreveného nábytku, pedagóg práce s drevom, člen združenia priemyselných dizajnérov Slovenska 2.Materiálne zabezpečenie:.............................................................................2170 € -solárny panel a komponenty k nemu..........300 € -drevo .................. 600 € - komponenty k piecke ....... 300 € - vápenná omietka .......... 300 € - rastliny na zelenú strechu ............170 € - pracovné nástroje ............ 400 € - nátery .............................. 200 € - preprava materiálu .......... 150 eur 3. Propagačný materiál:........................................................280 - grafický návrh propagačných materiálov 200 eur - tlač plagátov 80 eur

kontakt: miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!