Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ako etiópske plantáže likvidujú vodné toky

Autor/ka: -

Nové fotografie jasne dokazujú, že kontroverzný projekt etiópskych plantáží postupne ničí dolnú časť povodia rieky Omo, od ktorej závisí život asi 100-tisíc domorodých ľudí.

Časť toku rieky Omo, ktorá vychádza zo známej obrovskej vodnej priehrady Gibe III, je v súčasnosti odklonený do novo vyhĺbených zavlažovacích kanálov. Jeden z nich bude vodou zásobovať na vodu výrazne náročné plantáže, ktoré patria štátu a súkromným investorom. Tieto kanály sú kľúčové pre plánované etiópske plantáže a už v súčasnosti majú obrovský negatívny vplyv na oblasť dolného toku rieky Omo, ktorý UNESCO klasifikuje ako svetové prírodné dedičstvo.

Vláda o plánovaných plantážach nezverejnila prakticky žiadne informácie, ale oficiálna mapa, ktorú získala organizácia Survival nasvedčuje, že projekt bude mať ozrutné rozmery. Výskumníkovi organizácie, ktorý nedávno navštívil spomínanú oblasť, sa miestny obyvateľ zveril: „Ešte nikdy som nevidel, že by bolo v rieke tak málo vody. Počas obdobia sucha, ako teraz, zvyčajne prejdete cez rieku a voda vám siaha po kolená. Teraz prejdem korytom bez toho, že by som čo len trochu zmočil nohu."

Priehrada Gibe III, ktorá sa nachádza asi 200 km proti prúdu rieky a narušuje jej prirodzený tok, oberá tisícky domorodcov o ich najcennejšiu poľnohospodársku pôdu, pretože zastavuje každoročné záplavy. Záplavy vodou rieky Omo vyživujú bohatú miestnu biodiverzitu. Kmeňom ako Bodi, Mursi a Dassanach zabezpečujú krmivo pre dobytok a v úrodných riečnych naplaveninách ľudia pestujú fazuľu a obilniny.

Minuloročné záplavy ale väčšina Bodiov a Mursiov kvôli zavlažovaciemu projektu nebola schopná využiť na kultiváciu pôdy. Tento rok a ani nasledujúce roky nebudú vôbec žiadne záplavy, pretože sa napĺňajú nádrže v priehrade. Ľudia sa dozvedeli, že ako náhradu vraj dostanú potravinovú pomoc.

Preložil Martin Jankovič

Fotografia: Wikimedia Commons

Zdroj: Survival International http://www.survivalinternational.org/news/8228
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!