Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Aktívny Kramárčan III. PD

 

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2018

 

Názov projektu

Aktívny Kramárčan III.

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

4940 EUR

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou podporíme aktívny prístup obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu a športovému životnému štýlu na Kramároch. Už tretí rok sa budeme snažiť zorganizovať viaceré športové turnaje pre amatérov či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi, budeme pokračovať v pravidelných cvičeniach powerjogy, činnosť pre individuálne športové vyžitie rozšírime o hodiny cvičenia, o ktoré bude záujem.

Tohto roku by sme radi rozšírili svoju činnosť na aktivity pre nešportovcov – stretnutia pri akademických debatách o zdravej výžive, knižných sviatkoch – Noc literatúry, organizovanie aktivít pre tých, ktorí majú radi kreatívne činnosti a vedia využiť šikovnosť svojich rúk a počas najväčších sviatkov by sme radi zorganizovali stretnutia, na ktorých by sa stretli obyvatelia kramárov pri hudbe a v príjemnom prostredí niektorej z kramárskych reštaurácií.

Obyvatelia Kramárov sa tak pobavia v mieste kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať a aktívne zúčastňovať života na Kramároch a mať radi aj priestor, v ktorom žijú.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

 

Na Kramároch sú organizované aktivity pre matky s deťmi a pre seniorov, chýbajú akcie organizované pre mladšiu a strednú generáciu.

Na Kramároch nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov vekových kategórií +15 do 65 rokov. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Svojou aktivitou sa snažíme nachádzať priestor – jednak fyzický ale aj časový, na organizovanie aktivít, ktorých by sa mohli zúčastniť všetci obyvatelia Kramárov tak, aby aktivity prebehli na Kramároch a aby sa ich mohol zúčastniť ozaj každý.. Nakoľko taká aktivita chýbala, počas dvojročnej skúsenosti sme zistili, že dôležité je pravidelné opakovanie akcií a propagácia aktivít nielen prostredníctvom internetu, ale aj ústnym podaním. Príkladom je hodina jogy po prázdninách, kedy hodinu navštívil rekordne vysoký počet záujemcov a na hodiny sa hlásia stále ďalší a ďalší, napriek tomu, že upútavky na túto aktivitu sú len na fb a vedia o nej tí, ktorí ju pravidelne navštevujú. Pri našich večerných spoločných posedeniach s priateľmi, ktorých sme doteraz nepoznali a ktoré sú tiež výsledkom tohto projektu sme naplánovali ďalšie aktivity. Do našej činnosti zapájame postupne tých, ktorí sú ochotní spolupracovať a zapájať sa do organizovania, alebo prípravy aktivít OZK pre kramárčanov. Je to jasné znamenie toho, že projekt podporujú nielen svojou prítomnosťou ale aj aktívnou činnosťou.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. V rokoch 2016-2017 sme zorganizovali rozne aktivity pre obyvateľov Kramárov

Projektové koordinátorky: Mgr. Darina Timková, Ing. Beata Kafková,

Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Jednodňové športové zápasy – badminton a volejbal, prípadne iné športové aktivity pravidelne každú nedeľu v mesiaci v priestoroch ZŠ Cádrová

2. Stretnutie pod holým nebom – Objavujeme spolu lesy na Kramároch – stretnutie a spoločné aktivity Kramárčanoch v lese nad Kramármi

3. Powerjoga a zumba(form4fun) – cvičenie pre každého, organizované pravidelne v priestoroch na Kramároch v Dancehaus

4. Podľa záujmu Kramárčanov budú organizované príležitostné aktivity v priestoroch Kramárov ( patchwork v DK Kramáre, Noc literatúry, burza kníh, kurz zdravej výživy, rôzne kurzy šikovných rúk)

Všetky pripravované aktivity OZ Kramárčan budú dostatočne vopred avizované na fb stránke ozkramarcan.sk, ktorá bola za účelom komunikácie aktivít v rámci participatívneho projektu Aktívny Kramárčan zriadená.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Podpora spoločenského života na Kramároch a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských vzťahov medzi cieľovou skupinou, spoznanie sa navzájom s obyvateľmi Kramárov.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov, ktorí sa chcú podieľať na spoločných aktivitách na Kramároch svojou účasťou a svojimi nápadmi

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Našim cieľom je rozšíriť organizovanie športových aktivít na organizovanie konkrétnych kreatívnych a spoločenských aktivít k čomu nás vedú skúsenosti a úmysel zapojiť ďalšie záujmové skupiny obyvateľov Kramárov

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

por.č.

popis položky

počet kusov

jedn.cena

suma spolu

 

A.

ŠPORTOVÉ ZÁPASY

 

 

 

1

prenájom ihriska, alebo telocvične

20

20

400

2

reklama: označenie ihriska - bannery, letáky, reklamné plagáty

12

60

720

A.

Spolu

 

 

1120

B.

STRETNUTIE pod holým nebom

 

 

 

1.

propagácia akcie

5

20

100

2.

rekvizity, sprievodca

5

30

150

B.

Spolu

 

 

250

C.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

 

 

 

1.

marketing spojený s organizáciou, príprava burzy, kreatívnych kurzov, kurzu zdravej výživy,

6

100

600

2.

prenájom sály

6

50

300

C.

Spolu

 

 

900

D.

CVIČENIE POWERJOGY A ZUMBY

 

 

 

1.

Zdravá výživa, rekvizity, marketing

12

50

600

2.

Prenájom sály

46

20

920

3.

Cvičiteľka

46

25 

1150

D.

Spolu

 

 

2670

A.+B.+C.+D.

Spolu

 

 

4940

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

ozkramarcan@zoznam.sk, ozkramarcan@gmail.com

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!