Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi

Autor/ka: Občan, demokracia a zodpovednosť

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov. Správa taktiež identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie, ponúka súhrnnú interpretáciu situácie v SR a odporúčania systémových zmien potrebných vzhľadom na legislatívu a záväzky SR. Overovací monitoring bol súčasťou prípravy návrhu komplexnej metodológie monitoringu, ktorá by mala prispieť k postupnému riešeniu problémov v tejto oblasti. Realizoval sa v rámci projektu podporeného Úradom vlády SR.

Uplatňovanie práva na rovnosť a rovné zaobchádzane/nediskrimináciu má v praxi výrazné nedostatky, hoci je zakotvené vo všetkých kľúčových predpisoch vnútroštátneho a medzinárodného práva a práva EÚ. Týka sa to aj verejných inštitúcií na najvyššej úrovni (vláda, ministerstvá a i.), ktoré pritom majú ísť príkladom všetkým ostatným subjektom. Z analýzy vyplýva, že kľúčové verejné inštitúcie nepovažujú implementáciu princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania za prioritu. Na túto problematiku preto nevyčleňujú dostatok zdrojov a ich zamestnanci/kyne neabsolvujú v tejto oblasti dostatočné (alebo dokonca žiadne) vzdelávanie. Chýba systematický výskum, dôkladné priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie situácie, súvisiacich problémov a možností riešení a evaluácia realizovaných projektov/programov. Z toho vyplýva aj absencia systematických a dlhodobých opatrení, akými sú verejné politiky na podporu rovnosti a nediskriminácie. Veľmi slabé je aj vzájomné prepojenie verejných inštitúcií a orgánov verejnej správy, komunikácia s inými organizáciami i napojenie na mimovládne organizácie. MVO by sa pritom mohli podeliť o svoje skúsenosti pri riešení daných problémov, ponúknuť dlhodobú partnerskú spoluprácu či poskytnúť kvalitné vzdelávanie, konzultácie a materiály.

„Verejné inštitúcie zatiaľ nerealizujú ustanovenia antidiskriminačného zákona, v ktorých sa uvádza, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní efektívnych opatrení na ochranu pred diskrimináciou. Tým, že nekonajú, však tieto ustanovenia porušujú. Prevenciu by mal zabezpečiť hlavne štát a jeho inštitúcie, a to preberaním iniciatívy a aktívnym navrhovaním a vytváraním adekvátnych nástrojov a mechanizmov podporujúcich verejné politiky v tejto oblasti. Iniciatíva často ostáva na mimovládnych organizáciách, ktoré tak suplujú povinnosti orgánov verejnej správy – avšak bez toho, aby im na tento účel boli poskytnuté adekvátne zdroje alebo vytvorené mechanizmy na ich získanie, " uvádza riaditeľka združenia PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Analýza prichádza k záveru, že vo všeobecnosti je nutné zabezpečiť lepšie prepojenie a komunikáciu medzi jednotlivými stupňami štátnej správy a tiež regionálnej samosprávy, ale aj prepojenie a spoluprácu s mimovládnymi a inými organizáciami, ktoré môžu byť cenným zdrojom skúseností i know how. Je potrebné zabezpečiť, aby sa do spolupráce a spoločnej tvorby verejných politík viac zapájali regionálne samosprávy alebo mestá či obce. Tie často vyvíjajú činnosť a organizujú aktivity namierené na cieľovú skupinu seniorov a senioriek, čiže majú s nimi bezprostredný kontakt a tak najviac vnímajú ich potreby, ale ich aktivitám môže chýbať obsah i expertíza MVO. Taktiež treba priebežne monitorovať, či vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktívneho starnutia a na vzdelávanie personálnych kapacít sú dostatočné, a skúmať efektívnosť a reálny dopad daných politík a opatrení. Okrem výskumných metód bude preto potrebné vyvíjať a ďalej overovať i samotnú metodológiu monitoringu v oblasti antidiskriminácie, ktorá je zatiaľ pomerne málo prebádaná.

Správa je výstupom z testovacieho monitoringu verejných inštitúcií, ktorý v prvom štvrťroku 2012 realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu podporenom Úradom vlády Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv. Hlavným cieľom projektu bol prispieť k riešeniu problému nedostatočného dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností. Vzhľadom na práve prebiehajúci Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ERAS 2012) bol testovací monitoring zameraný na jeden z dôvodov diskriminácie - vek. Sústredil sa najmä na ľudí vo veku nad 45 rokov, s dôrazom na ich aktívne starnutie.

Združenie najprv zostavilo otázky zamerané na tvorbu opatrení a verejných politík a na konkrétne aktivity v uvedenej oblasti. V zmysle infozákona ich zaslalo Úradu vlády SR, ministerstvám, vybraným verejným inštitúciám, samosprávnym krajom a vybraným mestá a obciam. Prvá sada otázok sa zamerala na konkrétne kroky inštitúcií, finančné prostriedky a personálne kapacity vyčlenené na príslušné opatrenia a politiky, ako aj na mieru zapojenia ľudí nad 45 rokov do ich tvorby a realizácie. Druhá sada otázok sa zamerala na aktivity súvisiace s ERAS 2012, prepojenie a spoluprácu s inými organizáciami (na úrovni štátnej správy, samosprávy aj mimovládnych organizácií) pri plánovaní a realizovaní týchto aktivít a na vyčlenené finančné prostriedky.

Združenie okrem toho uskutočnilo aj niekoľko rozhovorov so zamestnancami príslušných inštitúcií. Odpovede a rozhovory poslúžili na zmapovanie situácie v danej oblasti. Na základe získaných dát expertky združenia vypracovali výstupnú analýzu súčasného stavu vo forme správy z overovacieho (testovacieho) monitoringu. Správa je dostupná na http://www.diskriminacia.sk/?q=node/2007.

Fotografia: Camil Agapie

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!