Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Antropozofia

Sómadéva Oceán příběhů 2 Odeon, 1981  
Bartoš, Josef Stupně lidského života Ioanes, 1999 Antropozofia  
Bott, Victor An Introduction to Anthroposophical Medicine Sophia Books, 2004 Antropozofia  
Dostal, P. Lidská trojčlennost , 1948 Antropozofia  
Funk, K. Epopej mariánství Fabula, 2003 Antropozofia  
Funk, K. Tajemství čtyř ročních období Eminent, 2004 Antropozofia  
Hartmann, Georg Goetheanum Glasfenster Verlag am Goetheanum, 2002 Antropozofia  
Hauschka, Rudolf Člověk a výživa Fabula, 2000 Antropozofia  
Jankovská, Hana Návrat k Panně Fabula, 2003 Antropozofia  
Křišťan, P. Poselství Vánoc Pavel Křišťan, 1998 Antropozofia  
Müller, Joachim Antroposofie a křesťanství Karmelitánské nakladatelství,1997 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy Michael, 1998 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Duchovní hierarchie Michael, 1998 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Duchovní věda a zdraví člověka Fabula, 2002 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Duchovní výklad ke Goethově Faustu Michael, 2003 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Egyptské mýty a mystéria Michael, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Filosofie svobody Michael, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Heilpädagogischer Kurs Rudolf Steiner Verlag, 2001 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Human Questions and Cosmic Answers Anthroposophical Publishing Company,1960 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Idea sociální trojčlennosti Michael, 200 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Imaginace ročních dob Opherus, 2004 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Janovo evangelium Michael, 2006 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Katalog des Gesamtwerkes Rudolf Steiner Verlag, 2005 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Markovo evangelium Ioanes, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Matoušovo evangelium Michael, 2006 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Matoušovo evangelium Michael, 2006 Antropozofia  
Steiner, Rudolf O poznávaní vyšších světů Michael, 2000 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Okultní vývoj člověka Michael, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Okultní vývoj člověka Michael, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Okultní vývoj člověka Michael, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Poslání pravdy Michael, 1997 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Přednášky II Michael, 1998 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Sprechen und Sprache Verlag Freies Geistesleben, 1989 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgotě Michael, 1998 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Svet, zem a človek Sophia, 1999 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Tajná věda v nástinu Fabula, 2005 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Terapie duše Fabula, 2001 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky Opherus, 2003 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Východ ve světle Západu Michael, 2001 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Záhada člověka Michael, 2004 Antropozofia  
Steiner, Rudolf Základy esoteriky Sophia, 1998 Antropozofia
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!