Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

Autor/ka: pvi

Od 4. do 6. decembra sa v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami. Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe. Konferencia je súčasťou projektu Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju", ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

 

„Slovensko má vďaka Samuelovi Jurkovičovi, ktorý založil prvé úverové družstvo na európskom kontinente, a jeho nasledovníkom, jednu z najdlhších a najpozoruhodnejších družstevných tradícií. V dvadsiatom storočí bola demokratická tradícia družstevníctva prerušená a ani po roku 1989 sa Slovensko k tejto tradícii veľmi nehlási. V predstavách verejnosti je termín družstvo často spojený s poľnohospodárskymi družstvami minulého režimu a násilnou kolektivizáciou, ktorá sprevádzala ich vznik. Družstvá však nie sú len poľnohospodárske podniky a k najdôležitejším princípom družstevného hnutia, ktorý autoritárske režimy 20. storočia podupali, patria dobrovoľný vstup do družstva a demokratické rozhodovanie na pracovisku. Medzinárodný družstevný zväz družstvo definuje ako nezávislé združenie osôb, ktoré sa dobrovoľne spojili s cieľom uspokojiť svoje spoločné ekonomické, sociálne a kultúrne potreby a očakávania prostredníctvom organizácie, ktorú spoločne vlastnia a demokraticky riadia. Konferencia má prispieť k obnoveniu demokratickej družstevnej tradície a oživeniu družstevného hnutia", hovorí Peter Vittek z organizácie Utopia, ktorá je hlavným partnerom projektu.

 

I keď družstvá v krajinách Vyšehradskej štvorky zohrávali v minulosti dôležitú úlohu pri sociálno-ekonomickom rozvoji predovšetkým na lokálnej alebo subregionálnej úrovni, v súčasnosti sú na okraji záujmu napriek tomu, že môžu stimulovať ekonomické aktivity na miestach alebo v sektoroch ekonomiky, ktoré stoja mimo záujmu silných ekonomických subjektov. V čase ekonomickej krízy môžu družstevníctvo a iné podoby sociálnej a solidárnej ekonomiky poskytnúť riešenia zabezpečujúce udržateľnú zamestnanosť a zaisťujúce spravodlivejšiu budúcnosť pre komunity, v ktorých pôsobia a ktorým slúžia. Na tieto modely v ostatnom čase čoraz väčšmi poukazuje aj OSN ako na možnú odpoveď na nárast nerovnosti a degradáciu životného prostredia, aj preto je potrebné, aby sa dostali do väčšieho verejného povedomia aj u nás", dodáva za organizátorov Eva Riečanská, spoluorganizátorka konferencie a koordinátorka výskumnej časti projektu na Slovensku.

 

 

Konferenciu pripravili organizácie zapojené do projektu „Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju" podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s projektom „Kooperatívne podnikanie a inovatívny rozvoj vidieka: Synergie medzi komerčnými a akademickými partnermi" (C-BIRD), sieťou European Alternatives a International Young Professionals Foundation.

 

Ďalšie informácie o konferencii, mieste konania a programe získate na stránke: http://utopia.sk/liferay/web/inecon/konferencia

 

Ak máte ďalšie otázky, píšte na adresu: utopia@utopia.sk, radi ich zodpovieme.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!