Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

CESTA - konference o financování politických stran

Konference „Financování politických stran a regulace politických kampaní"

 

CESTA pořádala ve spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR 6. října letošního roku  celodenní veřejnou konferenci „Financování politických stran a regulace politických kampaní".

Financování politických stran a politických kampaní a obecněji vztah mezi ekonomikou a politikou náleží nejen mezi nejnaléhavější problémy současné české politiky, s nímž se potýkají také ostatní evropské a další země. Konference měla přispět k důstojnému otevření této problematiky na veřejné půdě v České republice a umožnit přihlédnout k modelům, zkušenostem a negativním stránkám financování politických stran a jejich kampaní v evropských zemích i Spojených státech.

Účast na konferenci přijali představitelé všech parlamentních stran a dvou stran neparlamentních (resp. nezastoupených v Poslanecké sněmovně), přední domácí i zahraniční politologové, političtí analytici, znalci médií i zástupci vládního a nevládního sektoru. Domácí politické strany před několika měsíci předložily řadu návrhů na reformy a úpravy modelu financování. Reálné změny však není možné provádět bez vůle a vzájemné dohody stran a jejich představitelů. Naším záměrem bylo, aby se konference stala vhodnou platformou k další analýze a diskusi návrhů českých politických stran i k úvahám o možnosti jejich politického prosazení.

Konference se konala v prostorách pražského hotelu Jalta (Václavské náměstí 45). Učast na ní byla bezplatná a vzhledem k účasti zahraničních badatelů a hostů byla tlumočena z anglického do českého jazyka (a opačně). Konferenci zahájili s drobným zpožděním krátce po 9.00 předseda sdružení CESTA Jiří Pehe, ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice Mirko Hempel a velvyslanec USA Norman L. Eisen. Konference skončila podle plánovaného programu v 17.45. V průběhu celého dne ji navštívilo 209 registrovaných účastníků (mimo zástupce médií) i několik návštěvníků neregistrovaných.

Více informací, včetně videí a záznamů vystoupení naleznete zde: http://www.centrum-cesta.cz/financovani-politickych-stran/

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!