Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cesty vnímania a poznávania industriálnych pamiatok kultúrneho dedičstva

Autor/ka: Vladimír Husák

Témou Dní európskeho dedičstva sa tohto roku z podnetu Rady Európy a Európskej komisie stali technické a industriálne pamiatky. Zapájajú sa do nich orgány štátnej a verejnej správy, ďalšie organizácie, k spolupráci a spoluúčasti sa prizýva široká verejnosť. Práve stav verejného povedomia predstavuje základný faktor, existenčne dôležitý, pre ich zachovanie a odovzdanie ich výnimočného, u nás stále nedoceneného odkazu budúcim generáciám.

Jedným z prvých príkladov, určite najrozsiahlejším a metodicky najkomplexnejším podujatím urbanistického a krajinárskeho zamerania, spojeného so sprístupnením významných diel historického priemyselného dedičstva v kombinácii ich muzealizácie a vhodného využívania novými funkciami, sa stala v polovici 90-tych rokov minulého storočia príprava medzinárodnej výstavy stavebníctva v Nemecku pod názvom IBA Emscher Park. Vyústil do nej vývoj poznania a zhodnocovania historického kultúrneho fenoménu industriálnych pamiatok kultúrneho dedičstva, inšpiratívnych aj ich špecifickou umelecko-historickou dimenziou. (Tohto roku napríklad 9. medzinárodný kongres montánnej histórie v rakúskom Schwazi a Halle si stanovil za hlavnú tému „Baníctvo a umenie – výtvarné umenie, architektúra, stavebný obraz mesta, maľba“.)

Pochopeniu nezastupiteľnej úlohy historického priemyselného dedičstva v dejinách ľudskej civilizácie vývojovo predchádzali jeho rané fázy s medzinárodnými konferenciami v1973 v Iron Bridge, Veľká Británia, a ďalšie, ktoré reagovali na ich bezhlavú likvidáciu, až po kvalitatívne prelomovú v roku 1986 vo francúzskom Le Creusot, s následne vytvorenou Medzinárodnou komisiou na zachovanie priemyselného dedičstva – TICCIH UNESCO v roku 1978. V Československu v 80. rokoch vznikla Sekcia na ochranu priemyselného dedičstva pri Národnom technickom múzeu v Prahe, po rozdelení štátu pokračovala ako Česká sekcia TICCIH, na Slovensku nevznikla.

Ako inde, aj u nás sa rozvíjala pozornosť industriálnemu dedičstvu, ťažiskovo z pohľadu hospodárskych dejín s oporou v poznanom obraze histórie technologického vývoja, najmä vo sfére bansko – hutníckeho komplexu v stredoveku a v počiatkoch novoveku. Ale tiež v prvých koncepciách pamiatkovej sféry. Zistené poznatky z tejto etapy pozornosti technickým pamiatkam zhrnul významný slovenský pamiatkar Vendelín Jankovič v konštatovaní, že „Slovensko je od dávnych čias klasickou krajinou technických diel a zachovaný fond technických pamiatok je kultúrna hodnota, s ktorou sa treba zodpovedne a na vedeckých základoch zaoberať“.

Významný odborný seminár k téme Technických pamiatok Bratislavy zorganizovala Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave v roku 1984, koncipovaná na vlastnej teoreticko-metodologickej osnove Kultúrno – historickej a sociologickej topografie, v tom čase už aj s nepochybnou oporou v preklade Memoranda z Le Creusot (1982), čo sa prejavilo v širokom spektre spoločenskej zaangažovanosti odborníkov rôznych inštitúcií, vrátane politických. Seminár vyvolal v odbornej i laickej verejnosti veľký záujem. Nie všetky návrhy na zákonnú ochranu industriálnych objektov, prijatých v jeho záveroch, sa podarilo realizovať, predovšetkým s odôvodnením, že veľká časť navrhovaných diel bola v tom čase v stave vysoko produktívnej činnosti. (Francúzsku sa podarilo vytvoriť kompletný zoznam v roku 1978 napriek tejto skutočnosti.) Avšak záujem o technické a priemyselné pamiatky sa po roku 1990 začal meniť. Podstatná časť fondu historického priemyselného dedičstva sa po reformách reštrukturalizácie a privatizácie priemyslu, napriek ešte vysokým štátnym intervenciám do modernizácie niektorých sektorov (napr. do cukrovarníctva, jadrovej energetiky) ocitla nielen v útlme, ale v priamo v situácii fyzickej likvidácie, ich hodnota sa dosiaľ vníma (realitnými záujemcami) najmä v pozemkoch. Celý historický zákonom nechránený industriálny fond sa ocitol v ohrození, ako produkčné zanikli nielen továrenské súbory, ale celé priemyselné odvetvia (podobne v ostatných postsocialistických európskych krajinách). Úsilie o ochranu tohto hodnotovo nerozpoznaného a zákonom nechráneného fondu kultúrneho dedičstva sa stalo nanajvýš aktuálnou a naliehavou témou. Zdá sa, že u nás nastúpila radikálne odlišná cesta ako v západoeurópskych krajinách. So značnou pozornosťou ju monitorovalo medzinárodné odborné spoločenstvo, svoje dlhoročné skúsenosti začali prezentovať na odborných podujatiach v krajinách strednej a východnej Európy. Z ich pohľadu sa im javil nepriaznivý vývoj v tomto priestore napr. ako dôsledok „absencie odbornej pripravenosti, nedostatočnej horizontálnej spolupráci zodpovedných orgánov a v absencii vzniku špecializovaných odborných inštitúcií“.

V západoeurópskych krajinách totiž od 70-tych rokov minulého storočia v koordinácii štátnych, komunálnych a inštitucionálnych iniciatív, reagujúcich na odborné referencie, prebehla široko publikovaná osvetová činnosť venovaná odbornej i laickej verejnosti, ktorou zrozumiteľne objasňovala rôznymi formami(výstavy, expozície v tlačových, elektronických médiách, filmoch...) sféru kultúrno-historických hodnôt v industriálnom dedičstve a tiež ich význam a miesto v dejinách národov a civilizácií „ako dokumenty technickej vyspelosti, technickej kultúry a technickej tradície, ktorá sa ráta k tým najdôležitejším prejavom výkonov priemyselne vyspelých národov a bytostným záujmom každého z nich je zabrániť premrhaniu kultúrnych hodnôt, obsiahnutých v priemyselnom dedičstve a neobmedziť ich len na papierovú dokumentáciu v slávnostných zborníkoch“ (Nemecký národný reprezentant TICCIH, vo svojom bulletine na medzinárodnom veľtrhu pamiatok , Lipsko, 1993).

Konkrétne formy podpory štúdia, poznávania a prezentácie hodnôt priemyselného dedičstva sa prejavili zakladaním vedecko-výskumných inštitútov, katedier – ústavov dejín vied a techniky na univerzitách, spoločných muzeálno-priemyselných asociácií, ako aj realizáciami transformovania výnimočne hodnotných industriálnych objektov (železničných staníc, baní, hút, textiliek, atď.), resp. celých výrobných súborov ich muzealizovaním na kombinované technicko-umelecké či vedecko-technické múzeá. Ako dobrý príklad týchto snáh možno uviesť Múzeum textilu v Prate. „Taliansky Manchester“ od stredoveku tvoril produkčné vlnárske zázemie bankového a obchodného centra Florencie a základ jej bohatstva. Múzeum textilu sídli v autentických priestoroch rekonštruovaného objektu továrne v samom srdci mesta. Jeho základ tvorí moderná expozícia dejín textilnej výroby, technických zariadení, tkáčskych techník a zachovaných historických textílií. Časť priestorov a nádvorie s vodným rezervoárom a vertikálnou dominantou – komínom, ako základným znakom a dokladom éry parného pohonu, sa programovo využívajú na firemné spoločenské akcie. Vo vyhradenom krídle pôsobí knižnica pre deti a mládež mestského inštitútu kultúry a vzdelávania.

Osobitná pozornosť sa začala venovať vytváraniu múzeí priemyselného dedičstva. K takým, ktoré sa na takýto profil od 70-tych rokov pripravovali, patrí napr. vznik Múzea industriálneho dedičstva v Bologni, s prezentáciou nielen významu priemyselnej éry, ale aj zmyslu sprístupňovania dokumentu historického industriálneho diela, so stálymi expozíciami, ktorými sa mesto a oblasť zapísali do priemyselných dejín vyspelých spoločností industrializovanej západnej Európy a sveta, s ich charakteristickými technickými zariadeniami a strojmi, dôsledkom ktorých „sa zmenil obraz sveta a štruktúry spoločnosti“. Silnými bodmi stálych expozícií je prezentácia historického hydraulického systému mestských kanálov, ekonomická a technická povesť Bologne v 300-ročnej tradícii hodvábnického priemyslu (od „Modernej doby“ - t.j. 15. storočia), kvôli ktorej sa múzeu na základe vedeckého výskumu správ a historických dokumentov podarilo realizovať rekonštrukciu boloňského hodvábnického spriadacieho mlynu na vodný pohon. Múzeum prezentuje procesy vývoja poznania prírodných zákonov hydrauliky (Torricelli), elektrotechniky (Marconi), pramene a rozvoj mechanického priemyslu v motocyklovom a automobilovom strojárstve (bratia Ferrariovci). Cez unikátne modely zo strojníckych priemysloviek vedie návštevníka ku komponentom modernej fabrickej produkcie tlačiarenskej a obalovej techniky, až po formy diaľkového ovládania a kontroly moderných strojov. Stále a premenné výstavy, vznikajúce v spolupráci s Asociáciou priemyselníkov sa realizovali v zachovanom historickom objekte s tunelovou okružnou pecou typu Hoffmann v bývalej Galottiho tehelni. (Vo významovom zhodnotení tejto technickej pamiatky možno vidieť kurióznu súvislosť s priemyselnými pamiatkami na Slovensku. Práve na našom území sa nachádza ešte posledný kompletne zachovaný tento druh technickej histórie keramického priemyslu.) Sústavná koncepčná práca s mládežou s ponukou vyučovania v laboratóriách fyziky a chémie významne prispieva k jeho aktuálnej príťažlivosti, vďaka ktorej múzeum prijíma 30- tisíc návštevníkov ročne.

Cesta industriálnou kultúrou

V sprievodných diskusiách prípravy Medzinárodnej stavebnej výstave IBA Emscher Park v polovici 90-tych rokov 20. storočia zaznel, spočiatku ako vedľajší, zámer rozvinúť turistiku v Porúrí v súvislosti s rozsiahlou regeneráciou devastovaného priemyselného územia. Zo začiatku sa prijímal skôr s nedôverou. Naplnenie vízie IBA Emscher Park, vymedzené desaťročím medzi rokmi 1989 až 1999, podporili inštitúcie a orgány od úrovne miestnej správy, krajinskej vlády, až po iniciatívu spolkovej vlády Nemecka a Európskej únie, vrátane intervencií do rozvoja podnikateľského sektoru a zamestnanosti, dôležitých legislatívnych krokov. Od týchto východísk sa odvíjali medzinárodné súťaže, výstavy. Súčasťou série projektov, motivovaných predovšetkým hľadiskami ekonomického rozvoja územia (od 70-tych rokov s výrazným útlmom počas krízy uholného a oceliarskeho priemyslu) s riešením sociálnych problémov, tvorbou nových pracovných príležitostí, a tiež s nevyhnutnosťou likvidovať ekologickú záťaž výrobných areálov.

Aj podľa oficiálnych dokumentov k úspechu podujatia prospelo, že projekty, intervencie a investície boli spojené s témou priemyselného dedičstva, ako rozhodujúcej pečate v pamäti miest, ich genia loci, ktoré prechádzajú premenou.

So zmenou využitia územia, pri premene hodnotových meradiel a nárokov na trávenie voľného času, opustené industriálne objekty, predtým verejnosti neprístupné, teraz s ich novoobjavovanými hodnotami získali na význame ako turistické, komerčné a zábavné centrá, ktoré významne prispievajú k ekonomicky merateľnému rastu miestnych príjmov a zamestnanosti.

Vo východiskovom zadaní regenerácie Severného Porýnia – Vestfálska sa predvídavo predpokladalo využiť pozitívny potenciál autentickej industriálnej histórie ako sprostredkovateľa ekonomických a kultúrnych aktivít v území, pretože práve tá im dodáva zmysel, dôveryhodnosť. Ich originálne estetické a pamiatkové hodnoty predstavujú zakotvenie v čase a uľahčujú orientáciu v budúcej perspektíve. Vďaka tomuto konštruktívnemu projektu sa veľký počet menších i väčších priemyselných stavieb a areálov tiež dočkal vyhlásenia za kultúrne významné objekty hodné ochrany. Stali sme sa tu svedkami doteraz najzreteľnejšieho systematického posunu vnímania ich roly, a zároveň dôkazu zrodu nového kultúrneho postoja spoločnosti. Ťažký priemysel sa v dlhodobom pláne postupných krokov úspešne nahradzuje priemyslom turistiky, športu, spoločenských podujatí, kongresov a zábavy. O fenoméne úspešnosti najzložitejšej formy konverzie súborov ťažkého priemyslu a o ich novej príťažlivosti sme sa presvedčili pokusom o návštevu povestnej Haly storočia v Bochumi – ostali sme pred jej bránami, do posledného miesta vypredanej na mesiac vopred.

Prehliadkové trasy umožňujú zoznámiť sa s doterajšími výsledkami medzinárodnej výstavy IBA Emscher Park pozdĺž rieky Ems a kanálu Rýn – Herne. Vďaka veľkému návštevníckemu úspechu tohto koncepčného podujatia, postupne sa odvinula, najmä zásluhou Nemeckej spoločnosti pre industriálnu kultúru v Duisburgu, idea Route der Industriekultur, prepojenej siete tematických turistických ciest po priemyselných a technických pamiatkach a atrakciách oblasti Porúria.

Dobrú predstavu o úspešnosti tohto projektu konverzie veľkého územia si možno urobiť z údajov o jeho návštevnosti. Už prvý rok po skončení výstavy IBA v roku 2000 vyhľadalo iba jednu z najväčších atrakcií, voľne prístupný „industriálny krajinný park“ v priestore bývalých hút severne od Duisburgu okolo 4 miliónov ľudí a asi 800-tisíc návštevníkov sa tu zúčastnilo kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré usporiadali mnohé organizácie a súkromné firmy. Znamenali okamžitý prínos pre zabezpečenie chodu prevádzky, údržby, a predovšetkým vo vytvorení 500 nových pracovných príležitostí.

Zámerom rozvinúť turistiku na historických pozostatkoch priemyslu previazaním dovtedy roztrieštených aktivít a akcií, usilujúcich sa o zmapovanie, využitie a záchranu stôp industriálnej histórie, podarilo sa dospieť k cielenej premene atmosféry a imidžu Porúria. Výsledky rozdielnych prístupov pre dosiahnutie synergického efektu sa ponúkali súbežne v rámci jednotnej propagácie a racionálneho marketingu, vrátane ich umeleckého dotvorenia, akceptovania hľadísk pamiatkovej ochrany, presadenia ponuky pamiatok a atrakcií, podporené veľmi intenzívnou publicitou.

Chrbticu turistickej siete tvorí 19 zakotvení dôležitých historických a krajinných dominánt, vzájomne prepojených viac ako 400 kilometrov vyznačených ciest, dostupných automobilovou verejnou a individuálnou dopravou, cyklistickými cestami. Tieto významové zastavenia sú zároveň východiskovými bodmi na hlavné turistické trasy, okolo ktorých je rozptýlených ďalších asi 500 miestnych pamiatok a pripomienok priemyselnej histórie.

Téma postindustriálnej cesty Porúrím sa z podnetu jej navrhovateľa rozvinula do projektu „Európske cesty priemyselného dedičstva“ – ERIH, finančne podporovaný Európskou úniou v rámci iniciatívy Interreg. ERIH popularizuje a propaguje industriálnu históriu a kultúru prostredníctvom siete ciest a významných pamiatok, nielen naprieč jednou krajinou, ale v rámci celých regiónov Európy. Objavený turistický potenciál je dnes zdrojom ekonomického rozvoja upadajúcich území a napomáha uchovať identitu historických industriálnych miest v regiónoch ako súčasť „spoločne zdieľanej európskej histórie“.

Do projektu trás Route der Industriekultur sa do roku 2002 zapojili spolu so Severným Porýním – Vestfálskom tiež Sársko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia. V prvej etape začali s vytipovaním najdôležitejších záchytných industriálnych objektov a priestorov, „kotevných bodov“, dnes tvoria chrbticu cesty, ktorá pokrýva prakticky celú západnú Európu. Odbočkou k industriálnym pamiatkam na území Českej republiky sa nedávno pripojila Plzeň. Od konferencie v Zabrze (2004) sa Poľsko pripravuje na pripojenie k medzinárodnej sieti návštevnícky príťažlivých miest priemyselnej histórie. V širokej škále industriálneho dedičstva od stredoveku až po súčasnosť má čo ponúknuť európskym záujemcom. V rámci spolupráce inžinierskych a stavebných komôr v cyklickom medzinárodnom edičnom programe „Technické pamiatky krajín vyšehradskej štvorky“ prezentuje takto aj Slovensko do európskeho prostredia svoj bohatý historický industriálny potenciál. Tentoraz v slovenskej edícii to dokumentuje najnovší 4. diel. Treba len dúfať, že si nájde cestu k verejnosti.

Prvé skúsenosti súčasnej terénnej dokumentácie industriálnych pamiatok v gestorstve Pamiatkového úradu SR, ale aj pokračovanie búrania najvýznamnejších diel industriálnej stavebnej kultúry a histórie Bratislavy (Tabaková továreň z roku1853 !!!), či pivovaru Stein – podobný sa v Dortmunde stáva symbolom budúceho Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a stále nepochopiteľná kauza osudu funkcionalistického veľtržného areálu (PKO) poukazujú na „diery“ v legislatíve vo sfére váhy verejného záujmu, konkrétne ochrany národných kultúrnych hodnôt v industriálnych pamiatkach kultúrneho dedičstva.

Legislatívna ochrana verejného záujmu na úrovni Európskeho dohovoru o ľudských právach „nebráni štátom prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili používanie majetku v súlade so všeobecným záujmom“ (čl. 1,2). Rovnako je zakomponovaná v medzinárodnej Charte industriálneho dedičstva, podľa ktorej „ústredné a miestne výkonné orgány by mali včas pripravovať plány, ako predísť nutnosti núdzových opatrení“.

Už nie je hypotézou, ale potvrdením, že vzťah k identite a hodnotám kultúrneho dedičstva, aj vo sfére jeho industriálnych pamiatok, nemá tretiu cestu. Voľba „slobodného“ výberu spočíva v možnosti akceptovania „európskej cesty industriálnou kultúrou“, alebo druhej, smerujúcej do kultúrneho suterénu hotela Európa.

Legitímna otázka významného zahraničného manažéra, dlhodobo pôsobiaceho u nás v prostredí energetiky –„Na akom stupni rebríčka hodnôt u vás stojí kultúra?“ – je predsa aj našou otázkou.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!