Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cyklodielňa 2016

Autor/ka: Andrej Ďumbala

Názov

Projekt Cyklodielňa 2016

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Sme skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá otvorila v roku 2014, komunitnú cyklodielňu, pravideľne dobrovoľne poskytujeme poradentvo v oblasti cyklodopravy a opravy mestských bicyklov.

Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM 2014 sme otvorili komunitnú cyklodielňu, kde dobrovoľne poskytujeme poradentvo cyklodoprave a opravy mestských  bicyklov. Chceme zvýšiť rozšíriť záujem občanov o dianie v danej oblasti  a zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Projekt bol pôvodne zamýšľaný ako cyklodielňa v lodnom kontajneri (umiestnený mal byť pri Poluse), no ten sa nakoniec nepodarilo zabezpečiť v takej sume ako sa predkladateľ domnieval. Tak nakoniec od projektu odstúpil, kancelária PR BANM nám ponúkla zrealizovať tento project namiesto pôvodného predkladateľa. Získali sme priestor v garáži pri Centrálnej knižnici BANM na Pionierskej 12, kde sme nakoniec cyklodielňu zrealizovali.

Cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje (1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00).  Oprava bicykla v tejto dielni nie je spoplatnená. Počas tejto sezóny sme odpracovali viac ako 50dní (8hodín na deň) a pomohli opraviť viac ako 130 bicyklov. V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti

 

 

 

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Naša dielňa funguje na dobrovoľníckej báze, naše služby ponúkame občanom bezplatne,

ak však chceme udržať a rozvíjať dielňu o ďalšie activity potrebujeme finančne vykryť nákup

spotrebného materiálu, náradia a pomôcok pre organizovanie dielní pre deti.

 

Ďaľší problém, ktorý vnímame je potreba naučiť deti aj technickým zručnostiam,

preto sa budeme usilovať organizovať pre ne tvorivé dielne.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti napríklad:

  • ako funguje bicykel

  • práca s drevom

  • práca s náradím

  • elektrotechnické stavebnice

  • vyvolávanie fotografií

  • ...

 

Týmto projektom udržíme fungovanie dielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a zároveň aj rozšírime naše služby o ďalšie hore uvedené činnosti

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátor projektu: Andrej Ďumbala


 

- projektový manažér, programátor, Opendata špecialista. Od roku 2010 aktívny člen opendata.sk komunity. Projekt komunity OpenData pre PR, 2013 - Člen pracovnej skupiny pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu.

V roku 2015 realizoval implementáciu platformy, ktorá umožňuje zbieranie podnetov od občanov, vizualizáciu podnetov na mape, kategorizáciu, procesnú podporu a reporting pre participatívnu projektovú kanceláriu (pr.banm.sk/liferay/pridajte-podnet-pre-zadanie). Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM 2014 otvoril komunitnú cyklodielňu, kde dobrovoľne poskytuje poradentvo v cyklodoprave a opravy mestských bicyklov.

Realizátori projektu: Skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá otvorila v roku 2014, komunitnú cyklodielňu, pravideľne dobrovoľne poskytujeme poradentvo v oblasti cyklodopravy a opravy mestských bicyklov:

Andrej Ďumbala, Jozef Vencelík, Marián Vaginger, Gabriel Lachmann, Tomáš Vencelík, Miroslav Pikus, Zuzana Krivošová,

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje (1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00). V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov.

 

Časový harmonogram:

Príprava dielne na novú sezónu 2016: 02-03.2016

Prevádzka dielne počas cyklosezóny – 1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00

Požičovňa bude funkovať rovnako ako cyklodielňa.

Tvorivé dielne pre deti budeme realizovať 2x za mesiac

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov a to konkretne:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Pre komunitu ľudí, ktorá si potrebuje pomôcť pri oprave bicyklov, či oprave iných vecí.

Všetci účastníci cyklodopravy v lokalite Bratislava Nové Mesto. Projekt je zameraný

a venovaný nie len pre mladých, ale aj starších a skúsenejších, ktorý sa môžu podeliť o vlastné skúsenosti.

Mieri na ľudí, ktorí chcú žiť v meste kultúrne a mestské priestory aj kultúrne využívať

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Dané náradie a knowhow získané počas tohoto projektu budeme využívať aj počas ďaších rokov fungovania cyklodielne.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Momentálne potrebujeme finančný príspevok na nasledovné položky, pomocou ktorých zabezpečíme dlhodobé fungovanie dielne:

Názov

Suma (EUR)

Energie a prevádzka: 

Fyzické zabezpečenie dielne - prídavný zámok

200

Marketing dielne - šípky na uliciach, internetová reklama

50

Príspevok na organizovanie akcií - tlač materiálov, občerstvenie

100

Prerobenie elektriky v dielni (z hliníkového vedenia na medené)

100

Zabezpečenie vyhrievania dielne - infražiariče

300

Nákup spotrebného materálu: 

Čistiace prostriedky, duše, spojovací materiál, mazivo

100

Hasiaci prístroj

60

Hadica s bubnom na čistenie

75

Zariadenie na servis lyží 

Zveráky a uholníky, pilníky, žehlička

200

Komunitná požičovňa 

Cyklotašky a nosiče

200

Vŕtačka

130

Akumulátorové náradie - kotúčová píla, skrutkovač, brúska

250

Priemyselný vysávač

100

Zváračka

200

Nákup chýbajúceho náradia 

Cyklonáradie na servis vidlíc, hydraulických bŕzd, závitníky, Hollowtech - 200 EUR

200

Tvorivé dielne pre deti

 

Pomôcky pre tvorivé dielne, Stavebnice, tabuľa, náradie (dláta, pílky) - 300 EUR

300

 

2,565 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!