Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cyklostojany

Autor/ka: Peter Netri

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Cyklostojany v Novom Meste

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Nové Mesto je oproti iným mestským častiam ďaleko pozadu čo sa týka cyklistickej dopravy. V rámci tohto projektu by sme chceli vyriešiť aspoň jeden čiastkový problém cyklistov - bezpečené parkovanie. Pokiaľ totiž neexistuje možnosť bezpečne si zamknútť bicykel, aj keby bolo dostatok cyklotrás, cyklisti by nejazdili.

Mám vytipovaných 13 lokalít v Novom Meste (+ďalšie rezervné) na umiestnenie poriadnych stojanov na bicykle v počte 1 až 4 ks na lokalitu, ktoré budú spĺňať požiadavky technického predpisu TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry na bezpečné zamknutie rámu bicykla (narozdiel od veľmi rozšírených stojanov na predné koleso, kde je zamknutie rámu nemožné, čo zvyšuje riziko krádeže). Ide o lokality vysokého záujmu širokej verejnosti ako policajné stanice, obchody, zdravotné strediská, dopravné a prestupné body, školy, úrady a rekreačné zariadenia, kde je predpoklad ich využitia.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V Novom Meste je obrovský nedostatok parkovacích kapacít pre bicykle. Mestská časť, narozdiel napr. od MČ Petržalka, nemá spracovanú koncepciu rozovja cyklistickej dopravy a nevenuje sa systematicky podpore nemotorovej dopravy. Parkovanie je jeden z problémov, s ktorým sa ľudia stretávajú, lebo sa boja o svoj bicykel pokým sú v obchode, škole, na úrade a pod.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhujeme osadenie stojanov na bicykle, ktoré umožnia bezpečné zamknutie rámu bicykla podľa TP 07/2014, v lokalitách, ktoré sú logické pre dochádzanie na bicykli.

Návrh lokalít:

Dopravný inšpektorát OR PZ v Bratislave III, Vajnorská 25 (medzi stromovou alejou) 2x

Prezídium Policajného zboru, Račianska 45 (vedľa schodiska pod kamerou) 2x

Poliklinika Vajnorská, Vajnorská 40 (medzi stromovou alejou) 2x

Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 (vchod na Nám. pri zimnom štadióne) 4x

Žel. stanica Vinohrady, Račianska (pri vchode do stanice od Gaštanového hájika) 3x

Račianske mýto (pri zastávke MHD smer SAV) 2x

Plaváreň Pasienky, Junácka 4 (pri vchode) 2x

Pošta Bratislava 3, Tomašikova 54 (pri vchode) 2x

OD Slimák, Hálkova/Kukučínova 2x

Nám. Biely kríž (pri budove farby-laky) 2x

Okresný úrad - odbor dopravy, Pri starej prachárni 14 (pri vchode) 2x

Pošta Bratislava 33, Nám. Biely kríž (pri vchode) 1x

Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka) 1x

 

Rezervné lokality:

Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka) 1x

Park Račianske mýto, Mikovíniho (pri detských ihriskách a športoviskách) 2x

Farný kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2 (na chodníku mimo pešej trasy) 2x

Základná škola Sibírska 39 (pri schodisku) 2x

Roh ulíc Riazanská - Vajnorská, Riazanská 2 (pri budove) 1x

Roh ulíc Riazanská - Hálkova (pri stánku so zmrzlinou) 1x

 

Približný návrh dizajnu stojanu je v obrazovej prílohe 1.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt predkladá:

  • Mgr. Peter Netri - marketingový špecialista, dlhoročný používateľ bicykla ako dopravného prostriedku, podporovateľ a bloger o trvalo-urdžateľnej doprave, predseda Občianskeho združenia Cyklokoalícia www.cyklokoalicia.sk, člen Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu ako poradného orgánu primátora, absolvent kurzu Pennsylvánskej univerzity "Designing Cities", rečník na TEDxTrnava

  • Mgr. Tomáš Peciar - enviromentalista, dlhoročný aktivista za práva peších a cyklistov, člen výkonnej rady OZ Cyklokoalícia od 2010, člen Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu ako poradného orgánu primátora, rečník na mnohých konferenciách o verejných priestoroch, pešej a cyklistickej doprave, vrátane medzinárodnej cyklokonferencie v Bratislave v roku 2014, organizátor spoločenských a kultúrnych podujatí, nositeľ myšleinky zdieľania bielych bicyklov v Bratislave

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

3/2015 - 4/2015: Presné vytipovanie a zameranie lokalít spolu so zistením majiteľov pozemkov (primárne magistrát alebo MČ Nové Mesto)

4/2015 - 5/2015: Získanie povolení od vlastníkov a správcov

4/2015 - 5/2015: Výroba stojanov na bicykle

5/2015 - 7/2015: Osadenie stojanov na bicykle

7/2015: Slávnostná cyklojazda odhaľujúca verejnosti nové cyklostojany v MČ Nové Mesto

7/2015 - 2030: Používanie stojanov širokou verejnosťou

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výstupom projektu má byť cca. 10-15 lokalít, ktoré získajú v priemere asi 2 cyklostojany (t.j. 4 parkovacie miesta pre bicykle), čím vznikne spolu vyše 50 parkovacích miest pre bicykle. Možnosti bezpečne parkovať bicykel spôsobia prílev nových cyklistov, ktorý doteraz nemali kde bicykel zaparkovať. To v konečnom dôsledku spôsobí zlepšenie životného prostredia, menej áut na cestách a zároveň dopyt po cyklotrasách.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je určený všetkým vekovým kategóriam, obom pohlaviam, ktorý používajú bicykel ako dopravný prostriedok a potrebujú ho pri svojich bežných aktivitách (štúdium, nákupy, návšteva úradov, rekreácia a pod.) bezpečne zaparkovať.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Tento projekt môže fungovať nepretržite desiatky rokov, stojany sú z kovu a ich zničenie v najbližších rokoch je málo pravdepodobné.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Výroba (práca a materiál) + osadenie (práca a spojovací materiál) cyklostojanu = 27 ks po 105 EUR vrátane DPH = 2835 EUR

 

Z toho:

2800 EUR - participatívny rozpočet MČ Nové Mesto

35 EUR - vlastné zdroje OZ Cyklokoalícia

 

 

Obr.1: Príklad cyklostojanu pre 2 bicykle (z každej strany) pre bezpečné zamknutie rámu bicykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Príklad umiestnenia cyklostojanov medzi stromovou alejou, tak aby nezavadzali chodcom. Tento príklad je spred vchodu Polikliniky Vajnorská 40, kde je vidieť dva bicykle zamknuté o strom a bleskozvod z dôvodu absencie stojanov. Cyklostojany môžu byť umiestnené rovnobežne s cestou alebo jemne šikmo (ako je naznačné na obrázku) pre lepší prístup z oboch strán.

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!