Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cyklotrasa – transsibírska magistrála

Autor/ka: Rastislav Straňák

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Cyklotrasa trans-Sibírska

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt rieši prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav.

 

 • Vytvorenie bezpečných dopravných koridorov pre chodcov, cyklistov i automobily, s cieľom rozvoja bezpečnej a príjemnej obytnej ulice ako aj celej obytnej štvrte.

 

 • Integrácia do celkovej cyklistickej siete Bratislavy. Prepojenie existujúcich a plánovaných pre Bratislavu dôležitých cyklotrás.(Centrálny okruh, s Račou a Malými Karpatami, napojenie na Hlavnú Stanicu, ako aj plánovanú cyklotrasu Jarošovou, nadväzujúcu na Bajkalskú až k dunajskej hrádzi.

 

 • Využitie parkového potenciálu oboch koncových častí Sibírskej ulice, ktorých prepojením vznikne ekonomicky efektívnym riešením rekreačná bežecká, chodecká a cyklistická trasa v zeleni v dĺžke cca 1 km

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 • Chýbajúce bezpečné prepojenie centra Bratislavy a Hlavnej stanice s Račou a Malými Karpatami. V súčasnosti cyklisti využívajú 3 možnosti tohto napojenia. Automobilmi a verejnou dopravou zahltenú Račiansku ulicu, terénne nevyhovujúcu Pioniersku ulicu, taktiež s hustou individuálnou dopravou a Sibírsku ulicu, čiastočne idúc v protismere de-facto stredom parkoviska.

 • Nebezpečnosť účastníkov cestnej premávky na Sibírskej ulici a neefektívne riešenie statickej dopravy v celej štvrti. Z urbanistického hľadiska je Sibírska ulica preorganizovaná na veľké parkovisko, na úkor chodcov. Cyklisti riskujú zdravie i životy medzi šikmo parkujúcimi autami, nútenými vchádzať na vozovku cúvaním.

 • Zahltenie Sibírskej ulice automobilmi, znečistenie ovzdušia v stiesnenej blokovej zástavbe spôsobilo degradáciu verejného priestoru s inak veľkým potenciálom pre

vznik príjemnej obytnej ulice. Dopravné riešenie je nekompatibilné a nie je skoordinované s existujúcim urbánnym dizajnom ulice.

 • Zelené plochy predzáhradiek na väčšine územia sú zanedbané v dôsledku tejto degradácie verejného priestoru.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vytvorenie bezpečných trás pre všetkých účastníkov cestnej premávky, bez kríženia a inej kolízie, s parametrami vyhovujúcimi platným normám a dopravným predpisom

Paralelne s týmto projektom by mala prebehnúť dôsledná regulácia parkovania v spolupráci s dopravnými expertami.

Nová cyklotrasa s rekreačným chodníkom pozdĺž Sibírskej ulice využíva jej potenciál kvalitného verejného priestoru, vďaka priamemu napojeniu na bohatý park na Račianskom mýte a široké trávnaté pásy s alejou na oboch koncoch ulice.

V riešenej lokalite sa nachádza aj komunitná cyklodielňa Citybike založená v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Nové mesto.

 

Skvalitnenie verejného priestoru bude dosiahnuté zmenou hierarchie účastníkov cestnej premávky, kde v súčasnosti na prvom mieste je statická doprava (auto) namiesto človeka.

 

Cieľom projektu je čo najefektívnejšie využitie existujúcich spevnených plôch.

Tak isto je braný ohľad na čo najmenší zásah do fungovania premávky a pešieho pohybu počas realizácie (bez demolačných prác a prekládok inžinierskych sietí).

 

V budúcnosti je v oboch koncových častiach ulice s bohatou zeleňou vhodné inštalovať exteriérové športové prvky (hrazdy, cvičebné lavičky atd.)

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Ing. arch. Katarina Ciglanová autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Anita Stanková

Ing. arch. Rastislav Straňák autorizovaný architekt SKA,

spolutvorca projektu: Cyklodielňa Citybike na Pionierskej ul.

Odborné konzultácie: Doprava - DS-projekt

Krajinná archtektúra – Niwa ateliér zelene Ing. Andrea Pospíšilová

 

Spracovateľ: POINTarchitekti, Záhradnícka 25, 829 02 Bratislava

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • Dopravná expertíza riešeného územia – spolupráca s dopravnými inžiniermi, analýza efektivity parkovania v lokalite, automobilovej premávky v ulici Sibírska.

 

 • Terénny prieskum – podrobná analýza, presný mapový technický podklad (Magistrát hl. m. BA), obhliadky, zisťovanie situácie inžinierskych sietí, dendrológia...

 

 • Urbanistická štúdia – návrh riešenia v spolupráci s dopravnými inžiniermi a krajinnými architektami, širšie vzťahy, situácia, charakteristické profily, perspektívne zobrazenia.

 

 • Projekčná činnosť – projektová dokumentácia pre ohlásenie, príp. územné rozhodnutie

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Dopravné a urbanistické riešenie oblasti

Projektová dokumentácia - nový efektívny urbanizmus zohľadňujúci všetky problémy ulice a požiadavky dotknutých orgánov.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia

Cyklisti

Športovci

Vodiči automobilov

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Projekt by mal podporiť vytvorenie komunitného prostredia zainteresovaním rôznych inštitúcií a skupín v lokalite (škola, klub dôchodcov, záhradkári, športovci...) ktorí sa iste budú aktívne zapájať a project pripomienkovať. Stanú sa tak spolutvorcami, čo predznamenáva blížší vzťah k vlastnému okoliu a jeho rozvoj.

 

V budúcnosti je možné na projekt nadviazať pri rekonštrukcii lokálnych parkov na oboch koncoch sibírskej ulice.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

5000 €

 

 • Dopravná expertíza riešeného územia

 • Terénny prieskum – podrobná analýza

 • Urbanistická štúdia – návrh riešenia

 • Projektová dokumentácia pre ohlásenie, príp. územné rozhodnutie

 

 

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!