Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Demisia KooR PR BB

Vážený pán primátor,

Vývoj udalostí okolo zmien Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica nás po zrelej úvahe doviedol k nasledovnému záveru:

Nenamietame proti výsledným zmenám v Štatúte, tie sú výsledkom hlasovania v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a my si ctíme výsledky legitímneho rozhodnutia MsZ o aktuálnej podobe Štatútu. S čím sa ale nedokážeme stotožniť a čo považujeme za hranicou našej občianskej dobrovoľníckej akceptácie je spôsob a okolnosti, za akých ku zmenám došlo.

My, ako Koordinačná rada (KooR), sme sa snažili o štandardný a slušný spôsob ako presadiť zmeny v Štatúte. Na začiatku roka sme oslovili najskôr Vás a keď sme po úvodnom rokovaní dospeli k záveru, že zmena Štatútu je možná, pripravili sme návrh jeho zmien. Ten sme spoločne so zástupcom prednostu dopracovali do podoby vyhovujúcej aj KooR aj vedeniu mesta. Následne bol Štatút pripomienkovaný a prerokovaný v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti (Komisia). V Komisii bol schválený všetkými hlasmi bez pripomienok. Na aprílovom rokovaní MsZ boli zmeny v Štatúte schválené takmer jednohlasne naprieč celým MsZ.

Následne jeden participant inicioval proces spochybňovania zmien v Štatúte, ktorého výsledkom sú jeho ďalšie zmeny schválené na poslednom júnovom MsZ. Počas obdobia tohto spochybňovania sa uskutočnilo niekoľko rokovaní (Komisia pre modernú samosprávu a mestské časti 29. 5. 2019, Mestská rada 11. 6. 2019), na ktorých odzneli len jednostranné názory na nové pravidlá, bez možnosti reagovania zástupcov KooR. Až na rokovaní Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti 20. 6. 2019 sa mohol zástupca KooR vyjadriť k iniciatíve participanta na ním navrhované zmeny v Štatúte. Napriek predchádzajúcemu zámeru Komisie pozvať na rokovanie aj zástupcov KooR sa tak opäť nestalo a o zmenách Štatútu sa rokovalo len v bode rôzne. Napriek tomu Komisia prijala uznesenie: „Komisia ukladá predsedovi komisie p. Smädovi zvolať stretnutie za účasti zástupcov Mesta Banská Bystrica, koordinačnej rady, predsedov výborov v mestských častiach a predsedov OR, Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti a širokej verejnosti do 20 pracovných dní za účelom diskusie o zmene štatútu PR. Stretnutiu bude predchádzať rokovanie užšej prípravnej skupiny zloženej z koordinačnej rady, zástupcov mestských častí, p. Adamca a p. Lichého."

Z hore uvedených udalostí môžeme konštatovať, že participantovi  nešlo o diskusiu k tejto téme a hľadanie kompromisu, resp. riešenia, ktoré by bolo vyhovujúce a tak výsledkom jeho lobbingu bol návrh zmien Štatútu, ktorý na júnovom MsZ predložil p. poslanec Pirošík. Podotýkame, že bez akejkoľvek komunikácie s členmi KooR, ktorá je v zmysle Štatútu „dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členmi sú zástupcovia z tematických skupín, zvolení participantmi každoročne na prvom diskusnom fóre." Považujeme za nepochopiteľné, keď v priebehu dvoch mesiacov poslanci odvolávajú zmeny v štatúte, ktoré sami schválili.

Obchádzanie členov KooR pri zmenách Štatútu je pre nás neprijateľné. Rovnako aj diskusia na poslednom MsZ k tejto téme nás utvrdila v tom, že názory a predstavy členov KooR na  participatívny rozpočet mesta sú výrazne odlišné od názorov a predstáv väčšiny poslancov MsZ, čo vyjadrili nielen v diskusii, ale aj hlasovaním o jeho zmenách. Opakovane v diskusii poslancov MsZ zaznievali v súvislosti s participatívnym rozpočtom výrazy ako „výhra", „víťazstvo", „súťaž", čo je úplne v protiklade s tým, ako proces participácie chápeme my, členovia KooR. Pre nás participácia nie je súťaž „kto vyhrá". Pre nás je participácia zodpovedná účasť zainteresovaných na právomoci rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti.  Participácia je neustály proces učenia demokracii, ktorý umožňuje slobodnú diskusiu, pri ktorej zostávajú otvorené rôzne varianty riešení.

Rovnako je pre nás neakceptovateľné, že sme boli na poslednom MsZ opakovane označovaní za tých, ktorí presadzujú nedemokratické spôsoby rozhodovania.

V dôsledku spôsobu, akým došlo k posledným zmenám Štatútu a diametrálne odlišným predstavám o princípoch participatívneho rozpočtu medzi poslancami MsZ a členmi KooR sme sa rozhodli nasledovne: všetci členovia KooR sa k dátumu 27. 6. 2019 vzdávajú svojho členstva v KooR.

 

V Banskej Bystrici  27. 6. 2019

 

Miroslav Šimkovič

Lucia Rossová

Katarína Kováčová

Milan Cerovský

Juraj Droppa

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!