Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Dopravná koncpecia pre Kramáre

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Štvrť Kamáre čelí denne obrovskému dopravnému náporu, jej komunikácie sú poddimenzované a developeri sa aj tak usilujú presadiť ďalšie výstavby. Dopravná koncepcia, na ktorej obstarávaní a realizovaní majú participovať samotní obyvatelia, má zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie. Okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej, tak aj dynamickej a jej ďalšieho vývoja. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max. priepustnosti pre dynamickú dopravu. Koncepcia bude mať odporučací charakter, poslúži pri regulovaní výstavby a pomôže aktívnym občanom pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území.

Problém:

Územie Kramárov je dnes považované za tzv. stabilizované územie,poskytujúce krajné podmienky bývania občanov. "Krajné podmienky" preto,lebo pri výstavbe bytových domov sa neprihliadalo na kapacitné možnosti existujúcich komunikácií,v dôsledku čoho zostalo územie bez možnosti bezproblémového fungovania.

Územie je takpovediac „zaštupľované" v dôsledku chabého pripojenia na mestskú sieť a to v Dolných Kramároch len v troch bodoch na jedinú mestskú už dnes preťaženú Stromovú a to jednosmernou Jelšovou, a sotva dvojsmernými ulicami Jakubíkovou a Hroznovou. Chýba napojenie územia na Brnianskú a Limbovú, čo by odľahčeniu dopravy na území pomohlo.

Je pritom zarážajúce, že tento stav nebránil vedeniu mestskej časti odpredávať voľné plochy zelene developérom a územie bezbreho ďalej zahusťovať.Aj vyjadrenia príslušných orgánov mestskej správy a inžinierskych sietí k pripravovanému „Územnému plánu zóny Jelšova" potvrdili,že uvedené územie nie je schopné kapacitne rásť a preto ich stanoviská k zahusťovaniu územia sú zamietavé.Ale developérov to nezastavuje v pripravovaní ďalších projektov,využívajúc silu svojich možností a na MÚ prichádzajú s ďalšími a ďalšími projektmi. Toho času je známy pokus o výstavbu 4 poschodového objektu na Jahodovej, 36 bytov na Royovej, bytovky na Uhrovej, prístavby k objektu na rohu Jakubíkovej a Jahodovej, bytovky na Opavskej, bytovky na preluke na Jahodovej atď.

Riešenie:

Je potrebné vypracovať dopravnú koncepciu, v ktorej treba zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie, okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej,tak aj dynamickej. Ukazuje sa, že nápor počtu vozidiel najmä nevyriešením parkovania vozidiel nemocnice akad.Dérera a rastom počtu vozidiel občanov ohrozuje už aj prístup k svojim domom a parkovacím plochám. Ukážkou je prípad pokusu postaviť na Royovej 36 bytov, pričom je zrejmé,že dopravná kapacita cesty so šírkou vozovky 3,5 m z čoho 1 m zaberajú vozidlá parkujúce na jednostrannom chodníku už dnes robí problémy obslužným vozidlám (OLO,zimná údržba komunikácie,zdravotná pohotovosť,požiarna ochrana atď) a tu bývajúcim občanom. Aj ďalšie ulice nie sú na tom lepšie. Najsilnejšie komunikácie z hľadiska súčasných zaťažení sú Jahodova a Ďurgalova, ktoré aj tak trpia statickou dopravou nemocnice.

Situáciu je treba riešiť posúdením súčasného stavu komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max.priepustnosti pre dynamickú dopravu. Je potrebné zmapovať súčasný stav najmä vo vzťahu k počtu vozidiel stabilizovaného územia a jeho ďalší vývoj. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií.

Pritom bezpodmienečne je treba vziať do úvahy aj nepriaznivý vplyv parkovania vozidiel nemocnice,ktoré v súčasnosti obsadzujú priľahlé ulice sídliska. Pri zostavovaní Generelu treba súbežne konzultovať s občianskym združením Naše Kramáre a rešpektovať názory občanov.

Doravná koncpecia nebude právne záväzný dopravný Generel. Koncepcia bude mať odporúčací charakter, poslúži aktívnym občanom pri regulovaní výstavby a pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území.

Na obstarávaní a realizovaní Dopravnej koncepcie, formulácii jej podmienok pri obstarávaní, pri zbieraní problémov lokality a pri vyhodnocovaní majú participovať samotní obyvatelia.

Predbežne bola ponúknutá pomoc od Ing.Nemetzovej, Ing.Ballovej a Ing.Hulmana, ktorí reprezentujú občianske združenie Naše Kramáre.

Rozpočet:

Momentálne neznámý, v závislosti od verejnej súťaže.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!