Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Dotazník AZ pro kandidátky a kandidáty do Senátu

Dotazník pro kandidátky a kandidáty do Senátu

Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte pro letošní senátní volby,

obracíme se na Vás jménem občanské iniciativy Alternativa zdola (AZ). Naše iniciativa si klade za cíl posilovat aktivity občanů na místní úrovni cestou jejich účasti na dění v občanské, hospodářské, sociální i kulturní oblasti s cílem lépe uspokojovat potřeby jejich i celé konkrétní komunity. Mezi zásadní témata AZ patří všeobecné sociální zabezpečení, dosahování sociální spravedlnosti, aktivní účast na hospodářském dění v místě zaměstnání i v místě bydliště, podpora ekonomické demokracie, zejména družstevnictví, zvyšování potravinové a energetické soběstačnosti, organizace místních hospodářských (lokální ekonomika) a jiných aktivit apod. Dovolujeme si Vás požádat (o snad jen nejvýše pár desítek minut) k vyplnění tohoto dotazníku. V případě, že Vás tématy oslovíme, jsme připraveni, budete-li mít zájem, Vám nabídnout podporu a spolupráci před i po senátních volbách.

 

 1. Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České republiky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy? (Smažte odpovědi, které se nehodí.)

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsledcích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpracování rozpočtů, a to i jejich zakotvení v právních normách nejméně v rozsahu vzorů z členských států EU?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zákona, jak je tomu v řadě zemí?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvětově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a podpora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými osobami, využití „lokálních měn" jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účelné plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účinnému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Česká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání – zajišťovat a poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a další programy?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?  

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojištění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systému?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou legislativních opatření?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

 1. Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany autorských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

* * *

 1. Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách?

Ano, protože …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ne, protože …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nevím / nejsem rozhodnut(a), ale ………………………………………………………………………………………….

Chcete-li něco občanské iniciativě Alternativa zdola sdělit, např. ze svých programových priorit nad rámec uvedených otázek, učiňte to zde:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhlasíte se zveřejněním Vašich konkrétních odpovědí, poprvé na tiskové konferenci v týdnu před 1. kolem voleb? Ano   Ne

Jméno, příjmení, (tituly,) volební obvod .……………………………………………………………………………..

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, pokud možno obratem, nejpozději v pondělí 17. září 2012 na adresu info@alternativazdola.cz. Děkujeme!

Zpracovala skupina občanské iniciativy Alternativa zdola

koordinovaná Ing. Tomášem Vokounem

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!