Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Družstva přinášejí inspiraci a mají výsledky

Autor/ka: Alternativa Zdola

Iniciativa Alternativa Zdola se v r. 2013 zapojila do projektu „Inclusive local economies through cooperatives development" podpořeného Visegrádským fondem. Projekt vede slovenské sdružení Utopia, zapojili se i maďarští a polští partneři. Hlavními cíli projektu bylo zmapovat postavení družstev v jednotlivých zemích a inspirovat se příklady dobré praxe jak v oblasti legislativní, tak v prezentaci ve sdělovacích prostředcích. Vyvrcholením projektu bude ve všech čtyřech zemích vytvoření „družstevního inkubátoru", který má sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o družstevnictví. Inspirací pro projekt se stala zpráva Evropského parlamentu z roku 2013, která hodnotila pozitivní příspěvek a odolnost družstev vůči krizi a nabádala členské státy k podpoře a posílení tohoto sektoru, včetně vytvoření potřební právní a finanční infrastruktury. Souvislost s lokální udržitelností i sociálními aspekty se odrazila v zaměření projektu, proto také název „Inkluzivní místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje družstev."

 

 

Historická, právní a mediální analýza postavení družstev v České republice byla doplněna výzkumem v terénu u šesti družstev z různých oblastí a různých typů: výrobní, zemědělská, spotřební, bytové a družstvo zaměstnávající postižené občany. Dotazníky měly široké zaměření – od charakteru družstva, po postoje vedení, řadových družstevníků, představitelů samosprávy, ale i zákazníků a obyvatel daného místa. Výzkum zahrnul výrobní družstvo DUP Pelhřimov, 1. SDZP, zemědělské odbytové družstvo Brassica, zemědělské výrobní družstvo Chaloupky, bytové družstvo Borovany a obchodní družstvo Konzum z Ústí nad Orlicí.

 

Navzdory pestrosti kategorií, velikosti, zaměření i lokalit je z výzkumu možno vyvodit řadu inspirujících momentů, které ukazují, že ač je politicky vzato družstevnictví na okraji zájmu, jeho přínos pro danou obec není nezanedbatelný.

 

K obecným zjištěním patří dobrá informovanost členů družstev o svých právech, pozitivní hodnotí možnost seberealizace a možnost spolurozhodovat. Zaměstnanci oceňují vlídné a slušné zacházení, jistotu práce, ale také učení se novým věcem a pozitivní možnost ovlivňovat okolí. Z hlediska dodržování družstevních principů pro nás výběr „vzorových" družstev nebyl snadný, neboť družstevní principy se dodržovaly ve všech vybraných družstvech.

 

Respekt vzbuzuje například spotřební družstvo Konzum, jehož tradice sahá až do 19. století. Družstvo důsledně respektuje mezinárodní družstevní principy. Stalo se součástí družstevní skupiny COOP, je také zapojeno do Družstevní asociace ČR a obdobné EUROCOOPa je také členem Místní akční skupiny Orlicko. Spolupracuje úzce s neziskovým sektorem v místě působnosti (desítky místních neziskových organizací). Cílem družstva je lepší život pro komunitu členů a posilování regionálního uvědomění, být nejlepším a trvalým dodavatelem kvalitních (primárně regionálních) potravin pro rodiny členů a zajistit potravinovou obslužnost členů i v nerentabilních menších obcích.

 

Delší družstevní tradici má i výrobní družstvo DUP, které je netypické hned třemi odlišnými výrobními závody (kovovýroba, kožedělná a galanterní výroba a pivovar Poutník). Je zakládajícím členem Svazu českých a moravských výrobních družstev a již 70 let nabízí zaměstnání lidem z Pelhřimova a okolí. 1. SDZP (Severočeské družstvo zdravotně postižených) je typickým sociálním podnikem, které dnes zaměstnává kolem stovky pracovníků se zdravotním postižením. Družstvo má úzký kontakt s místní komunitou, samosprávou a neziskovými organizacemi.

 

Odbytové družstvo Brassica vzniklo jako sdružení soukromých zemědělců, kterým zajišťuje skladování a odbyt produktů. Soukromí zemědělci družstevní formu dobře znali a pochopili, když se ocitli v existenčním ohrožení, její výhody.

 

Zemědělské družstvo Zašovice je ze zkoumaného vzorku nejmenší a nejmladší. Družstvo vzniklo v roce 2011 a je přímo personálně spojeno s Chaloupky, o.p.s., která se již dvě desetiletí zabývá ekologickou environmentální výchovou a vzděláváním (ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj). Prvním větším úspěchem farmy je získání krajského certifikátu pro mléčné výrobky – „Vysočina regionální produkt". Bytové družstvo Borovany vzniklo v roce 1999. Jeho smyslem byla výstavba dvojdomu, jeho následná společná správa a údržba. Iniciativa vznikla „zdola", ze zájmu lidí bydlet a na popud obce, jako alternativa k obecní výstavbě. Družstevní forma byla zvolena také s ohledem na tradici.

 

Na mezinárodní konferenci v Bratislavě jsme prezentovali nejen výsledky našeho výzkumu, ale seznámili se rovněž se zkušenostmi ze zahraničí. Velký zájem vzbudila podpora inkubátorů pro rozjezd družstev v Polsku, která si klade za cíl snížit vysokou nezaměstnanost a cílí také na mladé. Zaujaly i informace z Latinské Ameriky, kde je družstevní forma rozšířená snad ve všech sektorech včetně IT, či rozbor předpokladů nutných pro aktivní participaci ze Spojených států.

 

Alternativa Zdola prezentovala mimo jiné také analýzu mediálního obrazu družstevnictví od roku 2012 do roku 2014. Téma družstevnictví se objevilo v celkem 405 mediálních výstupech. Dominovaly Haló noviny a Parlamentní listy. Nejvíce článků bylo koncentrováno na družstevnictví obecně. Příjemným zjištěním bylo, že v textech převládaly kladné či neutrální postoje. Významným faktorem, který výzkum ovlivnil, byly volby (prezidentské a do sněmovny), které ukázaly korelaci tématu družstevnictví se jmény Táni Fischerové a Ilony Švihlíkové.

 

Na podporu osvěty o družstevnictví ve školství (základy společenských věd) i v běžném životě byla v rámci projektu vydána brožura o principech, historii i současném stavu družstevnictví v českých zemích i ve světě. Stručně popisuje také 11 různých družstev, tedy nejen ta, na které byl zaměřen výzkum. Pro zájemce je brožura k dispozici zdarma na uvedených kontaktech:

 

Web: www.alternativazdola.cz

E-mail: info@alternativazdola.cz

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!