Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ekonomika ako otvorený softvér: metameny a podnik ako otvorený softvér (open source)

Autor/ka: (pvi)

Nedávno sme písali o koncepte ekonomiky ako softvérovej služby, ktorý rozvíja John Robb. Konkretizáciami tejto myšlienky sú metameny a podnik ako otvorený softvér (open source).

Cieľom projektu metameny je nájsť spôsob, akým rýchlo vybudovať úspešné podniky ako otvorený softvér (a časom ekonomiku ako otvorený softvér).

Tieto podniky:
1. budú generovať príjmy pre účastníkov (peniaze, zlato, potraviny...)
2. budú automaticky alokovať odmenu podľa vynaloženého úsilia
3. pre ich riadenie nebude potrebná korporátna hierarchia/byrokracia (čo nakoniec každú korporáciu odsudzuje k stagnácii/smrti/neefektívnosti).

Krátkodobým cieľom projektu je vybudovať internetový podnik, ktorého vznik umožnili sociálne siete. Podnik bude používať metameny, čo tento koncept otestuje.

Preskúmajme problém detailnejšie:

Po prvé: Prečo sa zamerať práve na internetové podniky umožnené sociálnymi sieťami? Pretože veľmi rýchlo rastú, nevyžadujú veľa kapitálu (fixné náklady sú nízke) a práca potrebná na ich prevádzku je kvantifikovateľná. Tiež sú VEĽMI výnosné. Jedinou skutočnou prekážkou pri budovaní úspešného podniku tohto typu je veľká sieť ľudí ochotných rozvíjať systém.

Po druhé: Čo je to metamena? Metameny uľahčujú vytváranie veľkej sociálnej siete, ktorá bude schopná plniť komplexné úlohy. Metamena nie je tradičná mena. Je to skôr mena, ktorá odmeňuje meny. Inými slovami – je úsilím o vytvorenie automatických spôsobov určovania toho, kto vynaložil úsilie, akú veľkú odmenu si za úsilie zaslúži a kedy má odmenu dostať.

Všetky podniky sú v podstate balíky neustále vykonávaných úloh. Celok týchto úloh rieši problém, na ktorého riešenie bol podnik vytvorený. Úlohy môžeme rozložiť na špecifické činnosti, ktoré môžu vykonávať jednotlivci alebo skupiny. Posudzovanie, či činnosť bola úspešne dokončená alebo nie, môžeme zautomatizovať. Tieto činnosti môžeme spojiť s odmenou. Kombinácia automatického posudzovania prevádzky podniku a automatického odmeňovania je metamena (ich pravidlá sú transparentné).

Keď to rozšírime, každý podnik je balík metamien. Niektoré metameny sú špecifické pre konkrétny podnik, niektoré sa dajú použiť v celej ekonomike. Môžeme ich konfigurovať rozličným spôsobom:

– môžu byť binárne: áno alebo nie
– môžu byť spojité: ako meter merajúci percento z maximálneho úsilia v akomkoľvek danom čase
– môžu byť komplexné so slučkou spätnej väzby – ratingy alebo komplexné metrické sústavy modifikujúce výsledky ktoréhokoľvek jednotlivého procesu (keď je napríklad úroveň spokojnosti zákazníka vysoká, hodnota dokončeného procesu sa zvýši)

Čo môžeme očakávať, ak sa koncept osvedčí?

– bolo by možné investovať existujúce metameny, aby sa rýchlo vytvárali nové podniky
– pridanie mechaniky MMOG (massively multiplayer online game) do konštrukcie metameny (štrukturovaná náhodnosť určitej časti odmeny) by zrýchlilo jej prijatie
– spojené metameny (naprieč podnikmi) by vytvorili zaujímavú dynamiku
– neustály úspech metameny by mohol priniesť rozvoj úrovne zručností a otvoriť priestor pre nové metameny s novou štruktúrou odmeňovania
– rýchlo by vznikali skupiny, ktoré dokážu vykonávať množstvo úloh...

Do diskusie o metamenách sa môžete zapojiť v tejto skupine:
http://tech.groups.yahoo.com/group/Metacurrency_Project/

Podnik ako otvorený softvér

Hlavným cieľom projektu metamena je vytvoriť stavebné bloky potrebné pre rýchle a efektívne vybudovanie podniku ako otvoreného softvéru.

Tieto podniky robia takmer to isté ako bežné firmy, ale:

– nie je v nich hierarchia, podnik je úzko zameraný a pravidlá, na základe ktorých pracuje, sú jasne definované a regulujú sa sami
– vytvorenú hodnotu si účastníci delia na základe vynaloženého úsilia
– sú celkom transparentné (pravidlá prevádzky a alokácia odmien)

Medzi prísľuby takýchto podnikov patrí:

– schopnosť začleniť milióny účastníkov (omnoho viac ako bežná firma)
– možnosť, že príjmy narastú z nuly na miliardy v priebehu niekoľkých mesiacov (keď už je ekosystém vytvorený)
– potenciál poraziť všetky tradičné formy konkurencie bez ohľadu na objem investovaných peňazí

Zdroj: Global Guerrillas http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!