Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Etické bankovnictví jako cesta k udržitelnému finančnímu systému

Současný finanční systém je překážkou v rozvoji k udržitelné společnosti, je řízen krátkodobými vyhlídkami a stále opomíjí asi 2,5 miliardy světové populace. To je jedním z nálezů pracovního dokumentu Values based banking: Bringing the voice of the citizen into finance¹ sepsaného „Vídeňskou skupinou"² pro UNEP Inquiry: Design of a Sustainable Financial System, dvouleté studie pod hlavičkou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) s cílem zjistit, jakým způsobem by bylo možné nastavit finanční systém, aby lépe sloužil udržitelnému rozvoji.

Pokud chceme věřit, že je změna k udržitelnějšímu životnímu stylu možná, musíme si uvědomit, že současný systém je rozbitý a lze ho jen těžko opravit. Je čas na zcela nový pohled, nové paradigma: nespoléhat na zisk jako jediné měřítko uspěchu, ale pevně ho propojit se společenským prospěchem, být schopni obě složky měřit, postavit občany do středu finančního systému a jasně pojmenovat hodnoty, na kterých bude celý systém stát. Věříme, že udržitelnost, transparentnost, diverzita a inkluzivita jsou ty správné základy, na kterých bychom měli stavět.

Etické bankovnictví založené na těchto jasně definovaných hodnotách může hrát významnou roli v rozvoji ekonomiky schopné vnímat a reflekotvat své společenské, environmentální a kulturní dopady; nejen finanční prospěch. Etické bankovnictví má potenciál stát se vlivným a otevřeným komunikačním kanálem, který nejen pomůže vyslyšet hlasy občanů, ale také lidem pomůže jednat aktivněji a dělat informovaná rozhodnutí, jak o svých finančních potřebách, tak při výběru poskytovatelů finančních služeb. Ti stále nabízí produkty a služby, které správně nereflektují potřeby zákazníků, a přes to je to v tomto vztahu právě poskytovatel, kdo hodnotí, zda jsou zákazníci hodni jeho služeb. Měli by to však být občané, kdo bude zvažovat, zda je jejich banka hodna uložení jejich peněz; nejen z pohledu bezpečnosti a výnosu, ale i podle toho, jak a na co budou uložené peníze použity

.

Více na http://www.etickefinance.cz/akuality/eticke-bankovnictvi-jako-cesta-k-udrzitelnemu-financnimu-systemu/

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!