Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Fondy EÚ po roku 2013 by mohli byť zelenšie a menej byrokratické

Autor/ka: Priatelia Zeme-CEPA, CEE Bankwatch Network

Európska komisia včera zverejnila návrh nariadenia k novej regionálnej politike. Toto nariadenie určí spôsob, akým sa vynaloží 266 miliárd EUR, ktoré v rokoch 2014 – 2020 potečú cez fondy EÚ do množstva sektorov a oblastí a vážne ovplyvnia rozvoj spoločnosti a krajiny. Zatiaľ nie je rozhodnuté, aká suma z tohto balíka pripadne Slovensku.

Európska komisia sa nariadeniami snaží zabezpečiť, aby sa eurofondy investovali v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi EÚ. K nim patria aj energetické úspory, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, lepšie nakladanie s odpadmi a biodiverzita. Financie z fondov EÚ budú od roku 2014 zamerané na užší okruh priorít a opatrení, a práve zelené investície budú mať medzi nimi dôležité miesto. Členské štáty však nedostanú peniaze automaticky. Únia chce zabrániť tomu, aby sa fondy využívali neefektívne. Nastaví preto systém podmienok, ktoré budú musieť členské štáty splniť, aby mohli začať čerpať financie.

Nové nariadenia prinášajú aj ďalšie potenciálne prínosné novinky. Miroslav Mojžiš, národný koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre fondy EÚ pozitívne hodnotí zámer zjednodušiť administratívu projektov: „Mali by umožniť jednoduchšie finančné riadenie projektov a znížiť administratívnu záťaž na prijímateľov dotácií. To určite privítajú hlavne menšie firmy a organizácie, ktorým práve množstvo byrokracie znemožňuje získať financie z eurofondov."

Do diskusie o prioritách, cieľoch a opatreniach fondov by mali byť na všetkých úrovniach zapojení partneri spomedzi samospráv, hospodárskych a sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Účasť partnerov na rozhodovaní upravujú nariadenia lepšie, ako v minulých obdobiach, no napĺňanie princípu partnerstva bude potrebné dôsledne sledovať a Komisia bude musieť zaujať oveľa aktívnejší prístup ku kontrole.

Európska komisia chce posilniť možnosti, aby sa o rozdeľovaní časti financií z fondov rozhodovali na miestnej úrovni. To môže byť tak potenciálny prínos, ako aj problém. „Slovenské skúsenosti zo súčasného Programu rozvoja vidieka ukazujú, že rozhodovanie prenechané miestnym samosprávam, podnikateľom a aktivistom môže so sebou priniesť riziko posilnenia korupcie a klientelizmu na miestnej úrovni. V regiónoch treba zároveň výrazne posilňovať kapacity na to, aby sa rozvojové projekty pripravovali koordinovane, systematicky a aby odrážali reálne potreby regiónu," upozorňuje Mojžiš.

Napriek viacerým pozitívnym zmenám sú niektoré body návrhu nariadení problematické. Mojžiš upozorňuje, že priority a ciele by nemali byť naviazané na Národný program reforiem, ako navrhujú nariadenia. „Národný program reforiem sa pripravuje na obdobie 3 rokov, čo je oveľa kratšia doba ako dĺžka programového obdobia. Program navyše nebol predmetom riadnej verejnej diskusie, ktorá by pri plánovaní fondov EÚ mala byť štandardom."

Návrh nariadení je v mnohých oblastiach krokom vpred a môže skvalitniť a zefektívniť využitie financií z fondov EÚ. Do akej miery však bude pretavené do praxe, bude závisieť od vôle členských štátov. „Vláda má príležitosť ukázať reálnu snahu zvyšovať transparentnosť a zapájať verejnosť do rozhodovania. Mala by už na začiatku programovacieho procesu vytvoriť podmienky pre otvorenú a transparentnú tvorbu regionálnej politiky a nariadenia neplniť len formálne, ale aj prakticky," dodáva Mojžiš.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!