Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Gaudího dielňa 2

Autor/ka: Gabriela Binderová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Gaudího dielňa 2

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Gaudího dielňa je projektom premeny spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii. V pilotnom projekte PR BANM získal projekt podporu, dobrovoľníci znečistený a zdravie ohrozujúci priestor vyčistili a upravili tak, aby ľudia nemuseli mať obavy pri prechode týmto spojom medzi cestou a Mierovou kolóniou. Časť plotu zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku – inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Projekt bol natoľko zaujímavým, že aj náhodní okoloidúci strávili čas rozhovorom o dianí s dobrovoľníkmi rôzneho veku a postupne sa zapájala stále širšia verejnosť. Časť plotu určená na mozaiku sa postupne zväčšovala, pribúdalo tvorcov. V súčasnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Ostáva ešte veľká časť plotu, ktorá čaká na svoju premenu, ale samotnými účastníkmi vytipované ďalšie prístupové miesta do kolónie. Dobrovoľníci aj časť obyvateľov MK, spolu so žiakmi školy, ktorá sa tam nachádza, majú potenciál, chuť a nadšenie dobrovoľne rozšíriť farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy. Prostredníctvom OZ Výchova k slobode sa zapájajú do PR BANM so žiadosťou o ďalšiu podporu. Vykonanú premenu, aj chýbajúcu časť, plus ďalšie vstupy z iných svetových strán do Mierovej kolónie, ktoré by chceli tiež pretvoriť, môžete vidieť v priloženej fotogalérii. Mierová kolónia sa tak môže stať unikátnou inšpiráciou ako pretvoriť industriálny charakter obytných zón pre ďalšie iné komunity a to nie len v Bratislave. Z tohto dôvodu by sme chceli spraviť menšiu PR kampaň a záverečný event v podobe outdoorovej „vernisáže" na záver realizácie.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V rámci Gaudího dielne sa v minulom roku podarilo úspešne pretvoriť kachličkovou mozaikou značnú časť betónového plotu prístupovej cesty do Mierovej kolónie. V druhej fáze projektu bude potrebné vzniknuté artefakty návštevníkov workshopov prepojiť a dať veľkoplošnej mozaike ucelený vizuálny charakter. Zároveň pokračovanie projektu chce sa zamerať aj na ďalšie plochy v Mierovej kolónii, ktoré by vďaka mozaike mohli získať novú podobu. Sekundárnym efektom mozaikových workshopov je prepájanie, budovanie spolupráce a dialógu medzi jednotlivými tam žijúcimi komunitami a posilňovanie aktívneho občianstva. Zároveň vidíme potrebu podeliť sa so skúsenosťami, ako môže takýto projekt byť implantovaný aj v iných lokalitách a to nie len v Bratislave. K tomuto účelu máme rozpracovaný dokumentačný filmový časozber.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Formou workshopov umeleckú tvorbu vnímame ako skvelú možnosť inklúzie rôznych zraniteľných skupín, ako priestor ako beznátlakovo začať dialóg a prepojiť jednotlivé skupiny smerom k aktívnemu občianstvu a vnímaniu ich životného prostredia a to od útleho veku, nakoľko najmladší účastníci našich workshopov ledva chodia .

Robili sme prieskum medzi deťmi, čo z umeleckej oblasti ich láka a prekvapivo z neho

vyšlo, že aj napriek virtuálnej dobe, deti majú chuť tvoriť, pracovať na niečom reálnom,

úžitkovom, pre celok prospešnom. Najčastejšie sa objavovala potreba pracovať s reálnymi

remeselnými nástrojmi v dielni, tesať do kameňa, vyrábať z hliny. Viaceré deti poukázali na

sivé industriálne ploty, ktoré lemujú ich cestu domov, či do školy. V Detskom diagnostickom

centre nám zas povedali, že deti z umenia najviac láka street art, ale nie je v ich silách takýto

druh aktivity zastrešiť. Potom prišiel záverečný impulz priamo v DDCPD. Ukázali nám fotografiu mozaiky, ktorá niekedy skrášľovala exteriér zariadenia a musela byť demontovaná. Rozhodli sme sa prinavrátiť mozaiku a jej umelecké pôsobenie naspäť do kolónie. Prvým terčom záujmu sa stal betónový plot medzi detským diagnostickým centrom a Mierovou kolóniou. Oslovili sme k tejto spolupráci hlavne obyvateľov kolónie, DDCPD, Waldorfskú školu, Klub dôchodcov, Istrochem, Prespor....akákoľvek komunita tu pôsobiaca bude mať možnosť si vyrobiť svoj originálny kúsok, svoju časť skladačky, ktorá sa stane celkom mozaiky na betónových plochách a múre oddeľujúcom a zároveň spájajúcom.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je Výchova k slobode o.z., Mgr.art.Gabriela Binderová – koordinátor a  realizátor, výtvarné a technické realizácie Mgr.art. Peter Heriban , brigádnik – Pavol Štiblarik, koordinátorka za Detské diagnostické centrum pre deti ( DCPD ) – Mgr. Zuzana Majeková, filmová dokumentácia – kamera: Roman Hraník, scenár a réžia : Mgr.Magda Kmeťková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl - Jún 2015 - budú prebiehať workshopy pre verejnosť a technické finalizácie.

Apríl – Jún 2015 – filmová dokementácia a finálny strih dokumentu

Máj – Jún 2015 – prípravné štádium kampane a eventu

V mesiaci júl ev. september – záverečný event spojený s vernisážou projektu.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Dopad na cieľové skupiny-

Kvalitatívne zmeny:

Integrácia a sociálna inklúzia, zlepšenie komunikačných kompetencií, lepšie vnímanie reality

a potrieb druhých, nadobudnutie remeselných zručností, vznik platformy pre, kde umenie

bude mať socializačnú funkciu, aktivizácia rodičov, pedagógov a širšej verejnosti.

Kvantitatívne:

Premena industriálnych plôch na umelecký artefakt, ktorý v sebe spája pocity a túžby

komunít, odráža ich cítenie a tvorí mozaiku ich potrieb a životov.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Aktivita priamo zasiahne 200 – 300 ľudí z komunít Waldorfskej školy, DCPD, Integry, rodín z MK a do MK prichádzajúcich a nepriamo 800 obyvateľov Mierovej kolónie, ktorým sa zlepší prostredie, ktorým denne prechádzajú... Worksopov sa zúčastňujú, ale aj obyvatelia iných lokalít, čím sa nepriamo šíri myšlienka projektu. Jedná sa o projekt zahrňujúci všetky vekové kategórie.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Všetky činnosti smerujú k vytvoreniu prepojenia- sieťovania komunít, ktoré tu žijú, veríme,

že budú pokračovať následne v spoločných činnostiach, a najmä k otvoreniu komunitného

centra pre všetkých. Tu by sme potom pokračovali nielen overenými umeleckými a tradično-

remeselnými aktivitami, ale aj športovými atď. Zároveň máme ambície predstaviť úspešnosť tohto projektu širšej verejnosti.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Materiál na realizáciu..........................................................................................................500 €

Náklady spojené s realizáciou workshopov ( prevoz sponzorského materiálu z firiem Rako, SIKO,Prespor, SOUKUP; plat brigádnika zodpovedného za prevoz a prípravu materiálu, odborný lektoring, vedenie workshopov)........................................................................ 3000 €

PR kampaň ( letáky, dokumentárny časozberový film ) ...................................................550 €

Záverečný event vernisáž....................................................................................................600 €

SPOLU: 4650 €

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!