Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Globální protest 15. října - také v Praze


Lidé nejsou zboží

Karel Růžička

*PRAHA – Víkendový celosvětový protest proti finančním a jim nakloněným politickým elitám proběhl i v Praze, kde občanská iniciativa Skutečná demokracie teď (SDT) v sobotu upořádala demonstraci, pochod, veřejný sněm a koncert, který spolu s diskusemi pokračoval i v neděli.*

Akce začala na náměstí Republiky u nonstop petičního stánku občanské iniciativy ProAlt, která na stejném místě spolu s odbory a dalšími mimovládními subjekty pořádá demonstraci příští sobotu. Organizátoři připomněli vznik hnutí na jaře ve Španělsku a jeho prohlášení a aktuálnost tohoto dokumentu pro ČR, kde občané jsou též objektem odírání ze strany ekonomických a politických elit zvyšováním daní a pojistného, rozpočtovými škrty, hypotékami a omezováním demokratických práv. Odmítli další rozevírání sociálních, zejména majetkových nůžek. Kromě demonstrujících jinde v Evropě a ve světě pozdravili demonstranty v USA okupující Wall Street, přičemž přečetli i jejich prohlášení, kde se mj. praví, že /»není možná skutečná demokracie, jestliže je politika předurčena ekonomickou mocí«/. Varovali před občanskou pasivitou a vyzdvihli hodnoty jako rovnost, solidaritu, spolupráci, ekologickou udržitelnost rozvoje, vzdělanost, práva zaměstnanců a spotřebitelů. /»Nutná je etická revoluce, jsme lidé ne výrobky,«/ podtrhl *Luboš Rypka. *Řečníci se nespokojovali s kritikou současné vlády, s jejím nahrazením opozicí, ale požadovali systémové změny.

Během následujícího pochodu, na který se vydalo asi 350 lidí, pronesli kratší projevy před budovou pražské burzy, před Úřadem vlády a na Hradčanském náměstí, kde po veřejném sněmu začal koncert.

Trasa pochodu upravovaná během něho zavedla účastníky na severní křižovatku u Pražského hradu, kde ale policie s těžkooděnci nechtěla dovolit zkrácení trasy přes Hrad. Po volání /»Ulice je naše«/ a krátkém vyjednávání, bylo dohodnuto »přerušení demonstrace« a se svinutými transparenty se mohlo projít přes hradní nádvoří, za což se demonstranti policii odvděčili skandováním /»Děkujeme«/.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!