Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Honduras: účastnícka demokracia pôvodných a černošských obyvateľov

Autor/ka: Ollantay Itzamná

V moderných politických teóriách sa ujalo presvedčenie, že zastupiteľská demokracia je jediný správny politický mechanizmus. Základný argument znel: „Ľudia síce môžu zvažovať, ale je takmer vylúčené, aby sa zhodli a prijímali rozhodnutia sami. To sa dá jedine prostredníctvom ich zastupiteľov." Týmto spôsobom sa zneviditeľnili všetky ostatné formy demokracie. A následky sú tragické. Demokracia sa zmenila na významovo prázdne rituálne tance okolo volebných urien. Verejná korupcia bola a je najistejším lukratívnym obchodom politických funkcionárov. Medzi obyvateľstvom sa politická participácia prakticky vytratila.

V týchto dňoch sa v honduraskom meste Tela v časti San Juan zišlo asi 1500 indiánskych a černošských obyvateľov Hondurasu na Zakladajúcom zhromaždení úprav. Podľa zaužívaných politických teórií by bolo nezmyselné zvolať a zjednotiť také veľké množstvo ľudí v diskusii a pri prijímaní obsahu novej Politickej ústavy štátu. Okrem toho by ktorýkoľvek sociálny alebo politický líder, či už sprava alebo zľava, takéto masové zhromaždenie považoval jednoducho za neuskutočniteľné. Ale predsa: pôvodné aj černošské obyvateľstvo, a to nie len v Hondurase, ale aj v rôznych končinách Abya Yala (pôvodný názov amerického kontinentu v jazyku ľudu Kuná žijúceho na zemí Panamy a Kolumbie. Má význam „zrelá zem", alebo „zem životodarnej krvi", pozn. prekl.) vzdoruje a vyvracia všetky doterajšie politicky korektné teórie. Prečo?

Medzi mnohými pravdami, ktoré sa liberálna alebo marxistická sociálna analýza stále zdráha prijať, je hlboká túžba po demokracii v radoch domorodých národov a černošského obyvateľstva. Zdráhanie ani tak nevyplýva z rasizmu ako skôr zo zaujatého presvedčenia, že demokracia má svoj pôvod na Západe a preto treba Indiánov, Indiánky, černochov a černošky a iné „farebné" národy cnostiam demokracie učiť. Navyše prevláda hlboko zakorenená viera, že horné vrstvy (myslitelia, politici, vodcovia, aktivisti a pod.) demokraciu poznajú, ale Indiáni, ženy či černosi už nie. Možno aj preto, že indiánske a černošské národy sa nikdy nepokladali za súčasť vytvárania mestických národných štátov.

Ukazuje sa však, že zoči-voči krachu západnej zastupiteľskej demokracie sa pôvodní obyvatelia Ameriky a černosi stali zdrojom účastníckej a komunitnej demokracie. Nedá sa to zastrieť. Masy „farebného" obyvateľstva dnes udeľujú lekcie z demokratickej praxe a tradičných vodcov či vodkyne neváhajú spochybňovať. Nehovoriac o autokratoch. Niekto by sa mohol opýtať: „Odkiaľže sa to tí Indiáni naučili?" Odpoveď je jednoduchá. Je to predsa takmer ich každodenná prax. Ide len o to, že účastnícku a komunitnú demokraciu vzhľadom na jej nebezpečnosť pre elity dvestoročné postkoloniálne americké štáty nikdy neuznali ako rovnoprávny spôsob vládnutia.

Spontánne zvolanie Zakladajúceho zhromaždenia indiánskeho a černošského obyvateľstva Hondurasu nás učí mnohým veciam. Nie sú to len lekcie pre samotnú krajinu. Sú to lekcie pre celý svet, ktorý je práve svedkom totálneho kolapsu vylučujúcej zastupiteľskej demokracie.

Pozorovanie stoviek žien a mužov, ktorí v tieni stromov takmer so stoickou mystikou diskutujú o svojich problémoch a spoločne hľadajú návrhy riešení vzbudzuje ohromenie a obdiv. Na týchto zhromaždeniach sú individuálne záujmy a etika podriadené záujmom a etike kolektívu, a preto rozpory skupinu nemôžu rozbiť, ale naopak upevňujú rozvíjanie zhromaždení.

Tieto stretnutia nie sú masovými prehliadkami, na ktorých v emóciami vybičovaných horúčavách defilujú rečníci za búrlivého aplauzu más. Sú to naozajstné pracovné dni, počas ktorých v malých skupinách účastníčky a účastníci celé hodiny disciplinovane debatujú. Potom sa zúčastňujú širších plenárnych zasadaní, na ktorých predstavujú schválené výsledky. Možno na to nepoužívajú vycibrený technický jazyk, aký by použili revolučné či konzervatívne elity. No to, čo hovoria, vyjadrujú presvedčene a zo srdca.

V najbližších dňoch usporiada honduraský Národný front ľudového odporu svoje každoročné zasadnutie. Bude preň zaiste veľmi dôležité uvažovať o takých formách zhromaždení, aké využíva pôvodné a černošské obyvateľstvo. Dnes možno už len ťažko obísť skutočnosť, že tieto tisíce či stovky rokov staré národy (v prípade ľudu Misquitov a Garifunov) sú pevným a neochvejným jadrom odboja v latinskoamerických republikách. Preto aj ich demokratické praktiky vznikajú per se podľa etického imperatívu, ktorý je pre rozvíjajúce sa sociálne hnutia v Hondurase a celej Latinskej Amerike dnes už nevyhnutný.

Preložila Silvia Ruppeldtová

Zdroj: Alainet http://www.alainet.org/active/44578
Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!