Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ideální mix obnovitelných zdrojů pro ČR i vaši zahradu aneb RESTEP

Obnovitelná energie pochází zpravidla z místních zdrojů. Smysluplný rozvoj OZE tudíž předpokládá kvalifikovaný odhad jejich dostupnosti v dané lokalitě. Získání této komplexní informace bylo dosud velmi složité, nyní je otázkou několika kliknutí skrze RESTEP. Mnoha dosavadním chybám a omylům při plánování rozvoje obnovitelných zdrojů je nyní možné předejít skrze unikátní program zvaný RESTEP. RESTEP umí snadno určit, které zdroje jsou na daném území dostupné a zda se je vyplatí nebo nevyplatí využívat. Článek si klade za cíl představit program RESTEP, k čemu je určen, jak funguje, kdo ho vyvíjí a komu bude ku prospěchu. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR dosud probíhal velmi živelně. Stavěly se především projekty (solární parky, bioplynové stanice…), na něž byly peníze, často bez bližšího ohledu na místní podmínky. Jejich zohlednění je ovšem zcela zásadní, pokud má být výstavba OZE smysluplná. Přitom už brzy by postup plánování výstavby OZE mohl vypadat takto: zájemci o výstavbu obnovitelného zdroje, tedy např. politici, úředníci, podnikatelé nebo prostě vlastníci pozemku, usednou k internetu a zadají otázku: „Jaké zdroje jsou dostupné na mém území? Do čeho mám investovat, abych maximálně a zároveň udržitelně využíval místní potenciál a přispěl ke zlepšení životního prostředí?" Starosta nebo hejtman se může též zeptat „Jak mohu zvýšit energetickou a potravinovou soběstačnost obce nebo regionu s pozitivním dopadem na zaměstnanost?" A počítač jim dá nejlepší možnou odpověď skrze RESTEP.

Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/11743-optimalni-mix-obnovitelnych-zdroju-na-ruznych-urovnich-aneb-restep

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!