Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

info o projektoch 2016

Projekty sú nízkonákladové návrhy, ktoré neprekračujú sumu 5 000€. V prípade úspechu ich budú realizovať samotní predkladatelia. Obyvatelia tak môžu skúšať zavádzať inovatívne riešenia do chodu samosprávy. 18 predkladateľov navrhlo 18 inšpiratívnych a pestrých projektov. Ich celková hodnota je 62 000€. Zrealizujú sa najlepšie projekty, ktoré sa zmestia do vyčlenenej sumy 40 000€.

Odkazy na projektové dokumentácie, anotácie a videovizitky prihlásených projektov:

1. Aktívny Kramárčan, Andrea Ostrihoňová, 3 160 € 

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie sa obyvateľov MČ Kramáre. Plánujeme zorganizovať príležitostné popoludnia plné vedomostných a spoločenských hier pre dospelých v Dome kultúry, ako aj viaceré športové jednodňové turnaje, či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi. OZ Kramárčan Kramárčanov zabaví v mieste, kde bývajú. Spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať o svoju štvrť a mať radi priestor, v ktorom žijú.

 

2. Komunitné centrum Koliba, Renáta Šmilňáková, 5 000 € 

Obyvatelia Koliby nemajú k dispozícii nekomerčný priestor na stretávania sa, komunikáciu a vytváranie sociálnych väzieb, ktoré sú veľmi dôležité pre život komunity a jej spoločný postup pri riešení problémov a zlepšovaní kvality života. OZ Za lepšiu Kolibu má záujem také miesto vytvoriť vo voľných priestoroch budovy na Jeséniovej ulici č. 43.

3. Mladá zóna Koliba, Dana Baláž, Ľudmila Saudreau, 5 000 €

Vytvorenie ideovej a vizuálnej štúdie o možnostiach využitia školských a novomestských priestorov a pozemkov pre voľnočasovú aktivitu predškolskej a školskej mládeže žijúcej na Kolibe. V rámci projektu chceme aj zosumarizovať reálne potreby detí a mládeže žijúcich na Kolibe a aj reálne možnosti realizácie predmetného projektu vzhľadom k obmedzeným pozemkovým možnostiam.

4. Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka, Bahnová Mariana, 4 100 €

Ihrisko s celkovou výmerou 1162 m2 sa nachádza na rohu Hlavnej a Husovej ulici na Kolibe. Je to jediné detské ihrisko, no má zariadenia spred vyše 30 rokov. Nespĺňa normy ani bezpečnostné predpisy. Z participatívneho rozpočtu žiadame o finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie pre konečnú rekonštrukciu ihriska Skalka. Cieľom je tak v budúcnosti iniciovať samotnú revitalizáciu ihriska.

5. Zvedavé deti, RC Kramárik, Lucia Gregorová, 5 000 € 

Vzdelávací projekt, zameraný na učiteľov materských škôl a rodičov detí vo veku 3-6 rokov. Stavia na tom, čo je pre deti prirodzené - zvedavosť, túžba skúmať, objavovať... Stačí im ponúknuť tie správne podnety a pripravené prostredie, aby sa mohli naplno rozvíjať. Najdôležitejšie obdobie je obdobie do 6 rokov. V RC Kramárik bude vytvorené „tréningové centrum" v duchu Montessori a NTC Learning system. Obsahom projektu budú aj školenia a workshopy. 

6. Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi III, Marta Hrebíčková, Ewa Tomková, 3 280 €

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými rozhovormi s ústretovým človekom. Okrem psychosociálneho prínosu projekt prispieva k aktualizácii poznatkov o ich problémoch a v prípade potreby iniciuje ich riešenie u príslušných orgánov. Ambíciou projektu je aj postupné zapájanie dobrovoľníkov do aktivít požadovaných klientmi. Kontakt: č. tel. 0908321737.

7. Rešpekt pre Nové Mesto, Ivan Vyskočil, 5 000 €

Projekt zastrešuje prostredníctvom verejnej prednášky a dvoch kurzov vzdelávanie v prístupe, ktorý podporuje vnútornú motiváciu, sebaúctu, zodpovednosť a v širšom kontexte aj demokratizáciu spoločnosti. V druhej fáze sa cez podporné skupiny a sieťovanie ľudí vytvoria podmienky pre vznik komunity, ktorá bude tento prístup uplatňovať aj po skončení projektu.

8. Zaujíma nás hlas mladých, Peter Kulifaj, 800 €

V rámci projektu by sa realizovalo mapovanie potrieb mládeže na území mestskej časti. Pracovníci s mládežou by chodili na bicykloch, zároveň by mali k dispozícií prívesný vozík, ktorý by obsahoval športové pomôcky, spoločenské hry, letáky, knihy a podobne - všetky tieto pomôcky by si mohli mladí požičať a využívať v rámci času s pracovníkmi a dobrovoľníkmi. Oživiť by sa tak mohli ihriská a verejné priestory, kde sa mladí prirodzene stretávajú.

9. Splav Dunajca pre ZŠ, Michal Borsody, 3 125 €

Cieľom je zorganizovať nultý ročník splavu pre žiakov 2.stupňa ZŠ našej mestskej časti. Chceme ponúknuť netradičné zážitky a možnosť spoznať sa so spolužiakmi mimo školských lavíc. Splav Dunajca bude realizovaný v druhej polovici Júna 2016, s vybranou ZŠ v rámci BANM.

10. Splav Dunajca a Popradu pre Rodiny s deťmiIvan Palovčík,  2 075 €

Naším projektom chceme napomôcť budovaniu komunity v rámci susedstva. Zároveň chceme pomôcť rodinám premeniť voľný čas na zážitok. Ukázať alternatívu ako sa dá tráviť voľný čas spoločne celá rodina, či celá partia rodín. Z vybudovanou komunitou plánujeme ďalej pracovať formou ďalších zážitkových podujatí. Organizátori sú dobrovoľníci dlhodobo pôsobiaci v oblasti práce s deťmi a mládežou.

11. Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy pomocou informatívnych situačných tabúľ, Ing. Jaroslav Longauer, 2 728 €

Projekt má ambíciu umiestniť do 12 informačných obrazových tabúľ s nápaditou pointou na vybrané ulice BANM. Tabule sa budú priebežne obmieňať. Cieľom je poukázať na situácie, kedy stačí málo, trocha ohľaduplnosti voči sebe (nielen vodič voči chodcom, ale aj naopak), kedy sa v rôznych situáciách v premávke stačí začať správať ohľaduplne voči ďalším účastníkom premávky.

12. Spolu pre komunitu, Martina Pisárová, 4 955 €

Cieľom projektu je spolu s ľuďmi bez domova zrevitalizovať verejné priestranstvá v troch susediacich štvrtiach Ľudová štvrť, Zátišie a Hostinského. Je pre nás nesmierne dôležité nadviazať pozitívne väzby s miestnymi obyvateľmi. Ako vhodný nástroj sa nám javí práve prítomnosť našich klientov a klientok v uliciach, aktívnych a odhodlaných pomôcť tam, kde to je viditeľne potrebné. Takto chceme vytvárať premostenia medzi komunitou ľudí bez prístrešia a majoritnou časťou obyvateľstva tejto oblasti.

13. Bunka pre súčasnú kultúru na Ráčku, Tomáš Novák, 4 990 €

Hlavnou ideou je kultúrnymi aktivitami a umeleckými zásahmi aktivizovať nefunkčné alebo problémové body vo verejnom priestore. Základ tvorí upravený skladový kontajner, ktorý poskytuje základné zázemie na realizáciu aktivít. Našim cieľom je umiestniť Bunku na Račianskom mýte a vytvoriť atraktívne miesto pre obyvateľov Nového mesta. Miesto, ale zároveň špecifický priestor, ktorý ponúka nové zážitky, vedomosti a skúsenosti vo verejnom priestore.

14. Cyklodielňa 2016, Andrej Ďumbala, 2565

Komunitnú cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje. Počas tejto sezóny sme odpracovali viac ako 400 dobrovoľníckych hodín  a pomohli opraviť viac ako 130 bicyklov. Týmto projektom chcem udržať fungovanie dielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a zároveň aj rozšíriť naše služby o ďalšie činnosti ako servis lyží, bežiek a snowboardov, požičovňu náradia ale aj tvorivé dielne pre deti.

15. Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká-Račianska, Natália Gyarmatyová a Igor Šarlina, 5 000 €

Cieľom nášho projektu je skultúrniť tento verejný priestor umiestnením 3 fit prvky na cvičenie. Rozhodli sme sa pre ne, nakoľko v dotknutej časti mesta sa nenachádzajú žiadne podobné prvky na cvičenie pre dospievajúcu mládež, ľudí v produktívnom veku, ako aj pre staršiu generáciu. Chceme tak vytvoriť oázu pokoja v srdci mesta, kde sa ľudia budú môcť stretávať.

16. Oprava osvetlenia vnútrobloku - parčíku Kominárska - Šancová, Ing. Fedor Kuzma, 384 €

Až do roku 2015 osvetlenie fungovalo, keď došlo k poruche prívodného kábla. Momentálne je osvetlenie areálu parčíka nefunkčné, pričom porucha - prerušený prívodný kábel je už lokalizovaná. Cieľom projektu je po kontaktovaní vybranej odbornej firmy zabezpečiť opravu poškodeného kábla k svietidlám osvetľujúcim parčík vnútrobloku  Kominárska - Šancová.

17. Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici, Beata Randusová, 1 790 €

Zámerom predkladaného projektu je zrevitalizovať predzáhradky na Račianskej ulici(vchody 14-16) a skrášliť tak okolie Račianskeho mýta. Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu danej ulice(vchody 2-12), ktorá sa začala v minulosti, ako aj zvýšiť spolupatričnosť obyvateľov. Očakávaným prínosom projektu je zapojenie samotných obyvateľov a dobrovoľníkov, ktorí sa budú spoločne podieľať na zveľaďovaní verejného priestranstva.

18. Oprava vnútorného bloku - vchod Robotnícka 12-Plezenská 9, Jolana Zvarová, 1 900€

Náš vnútroblok, ktorý bol pôvodne s detským ihriskom a určený na oddych začal postupom času sčasti slúžiť ako živelné, neoficiálne parkovisko obyvateľov. Najkritickejšia časť je kedysi zatrávnená plocha pri 2 vchodoch, ktorá momentálne slúži ako príjazd pre autá do vnútrobloku. Naším zámerom je zorganizovať brigádu na vyčistenie najkritickejšieho úseku, inštalovať zábrany pri chodníku, koľaje pre príjazd áut a zatrávniť priestor medzi nimi. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu o pravidlách parkovania a prípadnej budúcej revitalizácii pôvodného účelu vnútrobloku.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!